Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hồng Phúc
4 tháng 11 2020 lúc 21:01

a, Số electron hóa trị của R là \(8-1=7\)

\(\Rightarrow R\) thuộc nhóm \(VIIA\)

Công thức trong oxit cao nhất: \(R_2O_7\)

\(\%R=\frac{2R}{2R+112}.100\%=38,8\%\Rightarrow R=35,5\rightarrow R\)\(Clo\)

b, \(m_{HCl}=\frac{18,25}{100}.60=10,95\left(g\right)\Rightarrow n_{HCl}=\frac{10,95}{36,5}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH: \(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

\(n_{FeCl_3}=\frac{1}{3}n_{HCl}=\frac{1}{3}.0,3=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{FeCl_3}=0,1.162,5=16\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
28 tháng 10 2020 lúc 9:18

nR = \(\frac{6,85}{R}\)(mol)

nHCl = 0,2.0,5 = 0,1(mol)

Vì R là kiềm thổ nên R có hóa trị II

Ta có PT:

R + 2HCl ➝ RCl2 + H2

Theo PT ta có:

nR = \(\frac{1}{2}\)nHCl\(\frac{6,85}{R}\) = \(\frac{0,1}{2}\)

=> R = 137 => R là Ba

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN