Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
30 tháng 12 2020 lúc 11:45

uses crt;

var dem,n,m,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

write('Nhap m='); readln(m);

t:=m+n;

writeln('Trung binh cong cua chung la: ',t/2:4:2);

dem:=0;

if n mod m=0 then inc(dem);

if m mod n=0 then inc(dem);

writeln('Co ',dem,' so la boi so cua so kia');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
30 tháng 12 2020 lúc 11:46

uses crt;

var dem,n,m,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

write('Nhap m='); readln(m);

t:=m+n;

writeln('Trung binh cong cua chung la: ',t/2:4:2);

dem:=0;

if n mod m=0 then inc(dem);

if m mod n=0 then inc(dem);

writeln('Co ',dem,' so la boi so cua so kia');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 12 2020 lúc 22:16

uses crt;

var m,n,i,t:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap m='); readln(m);

write('Nhap n='); readln(n);

until m<=n;

t:=0;

for i:=m to n do 

  if (i mod 3=0) or (i mod 5=0) then t:=t+i;

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
12 tháng 12 2020 lúc 19:47

uses crt; var x:integer; begin clrscr; x:=0; while x*x*x<=3000 do   begin      write(x:4);      x:=x+1;   end; readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
12 tháng 12 2020 lúc 19:51

uses crt; var a,n:integer; {--------------chuong-trinh-con-luy-thua----------------} function lt(x,y:integer):longint; var luythua:longint;     i:integer; begin    luythua:=1;    for i:=1 to y do      luythua:=luythua*x;    lt:=luythua; end; {--------------chuong-trinh-chinh-------------------} begin clrscr; write('Nhap a='); readln(a); n:=0; repeat    n:=n+1; until lt(a,n)>=100; writeln(n); readln; end.

Bình luận (0)
HÀ DUY KIÊN
10 tháng 12 2020 lúc 18:57

Số chính phương là một số nguyên có căn bậc hai là một số nguyên (ví dụ: 9 là số chính phương vì =3). Viết chương trình tìm, đếm và tính tổng các số chính phương có trong dãy số nguyên dương gồm N phần tử A1, A2, …, AN.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím.

Kết quả ra: Xuất ra màn hình gồm 3 dòng:

- Dòng 1 ghi các số chính phương của dãy giữ nguyên thứ tự xuất hiện (mỗi số cách nhau một dấu cách).

- Dòng 2 ghi số lượng số chính phương trong dãy.

- Dòng 3 ghi tổng của các số chính phương trong dãy.

Ví dụ:

Nhập từ bàn phím

Xuất ra màn hình

 N = 7

11 4 100 5 25 36 10

4 100 25 36

4

165

Bài 3: Viết chương trình phân tích một số nguyên dương ra thừa số nguyên tố.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím số nguyên dương N

Kết quả ra: Xuất ra màn hình

Ví dụ:

Nhập từ bàn phím

Xuất ra màn hình

100

100│2

  50│2

  25│5

    5│5

    1│

97

LA SO NGUYEN TO

Bài 4: TỔNG CÁC SỐ FIBONACI

         Dãy Fibonaci là dãy gồm các số: 1, 1, 2, 3, 5, 8, .... được xác định bởi công thức sau:

                        F1=1, F2=1, Fi=Fi-1+Fi-2 với i>2.

         Em hãy biểu diễn một số tự nhiên N thành tổng của ít nhất các số Fibonaci khác nhau.

         Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím số N (N ≤ 2000000000)

         Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình

            Ví dụ:

Nhập từ bàn phím

Xuất ra màn hình

129

129 = 89 + 34 + 5 + 1

                          Hoặc

Nhập từ bàn phím

Xuất ra màn hình

8

8 = 8

 

Bài 5: Giải và biện luận bất phương trình dạng ax+b>=0

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
10 tháng 12 2020 lúc 19:50

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
10 tháng 12 2020 lúc 22:28

uses crt;

var a:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

if a<0 then writeln(a,' la so am')

else if a>0 then writeln(a,' la so duong')

else writeln(a,' khong la so duong cung khong la so am');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
20 tháng 11 2020 lúc 19:03

uses crt; var m,n,k,i,s:integer; begin clrscr; repeat write('Nhap m='); readln(m); write('Nhap n='); readln(n); write('Nhap k='); readln(k); until (m<n) and (n<k) and (m>0) and (n>0) and (k>0); s:=m*n*k; if s mod 10=5 then writeln('Tich cua ',m,'*',n,'*',k,' co tan cung la 5') else writeln('Tich cua ',m,'*',n,'*',k,' khong co tan cung la 5'); for i:=m to n do if i mod 3=2 then write(i:4); readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
20 tháng 11 2020 lúc 19:06

uses crt; var m,n,k,s,i,t:integer; begin clrscr; repeat write('Nhap m='); readln(m); write('Nhap n='); readln(n); write('Nhap k='); readln(k); until (m<n) and (n<k) and (m>0) and (n>0) and (k>0); s:=m*n*k; if s>=10 then writeln('Tich la so co 2 chu so')

else writeln('Tich khong la so co 2 chu so');

t:=0;

for i:=m to n do

if 25 mod i=0 then t:=t+sqr(i);

writeln('Tong binh phuong cac so la uoc cua 25 thuoc [',m,';',n,'] la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
20 tháng 11 2020 lúc 19:04

uses crt; var m,n,k,s:integer; begin clrscr; repeat write('Nhap m='); readln(m); write('Nhap n='); readln(n); write('Nhap k='); readln(k); until (m<n) and (n<k) and (m>0) and (n>0) and (k>0); s:=m*n*k; if s>=10 then writeln('Tich la so co 2 chu so')

else writeln('Tich khong la so co 2 chu so');

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN