Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Em cần giúp cụ thể câu nào?

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
16 tháng 11 2020 lúc 20:33

a) nH2= 0,025(mol)

PTHH: A + H2O -> AOH + 1/2 H2

nA= nH2. 2= 0,025.2= 0,05(mol)

-> M(A)= mA/nA= 1,15/0,05= 23(g/mol)

=> A là Natri (Na=23)

b) nNaOH= 0,05(mol)

VddNaOH=0,1(l)

=> CMddNaOH= 0,05/0,1= 0,5(M)

Bình luận (0)
Tran Tuan
16 tháng 10 2020 lúc 17:27

a) Nguyên tử A có điện tích hạt nhân là 36+ nên P=36=Z

=> Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d104s24p6 hoặc [Ar]3d104s24p6

Nguyên tử B có số hiệu là 20 nên Z=20

=> Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2 hoặc [Ar]4s2

Nguyên tử C có 3 lớp electron và lớp thứ 3 có 6 electron

=> Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4 hoặc [Ne]3s23p4

Nguyên tử D có 9 electron trên phân lớp p

=> Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3 hoặc [Ne]3s23p3

b) Nguyên tử A

Bình luận (0)
Tran Tuan
16 tháng 10 2020 lúc 18:04

a)Gọi z1,z2 lần lượt là số e phân lớp ngoài cùng của nguyên tử a,b

Ta có hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}z_1+z_2=5\\z_1-z_2=3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}z_1=4\\z_2=1\end{matrix}\right.\)

=> Cấu hình e của nguyên tử a: 1s22s22p63s23p4 => Z=16 => a là S

=> Cấu hình e của nguyên tử b: \(\left[{}\begin{matrix}1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1\Rightarrow Z=24\Rightarrow Cr\\1s^22s^22p^63s^23p^64s^1\Rightarrow Z=19\Rightarrow K\\1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^1\Rightarrow Z=29\Rightarrow Cu\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Hoàng Thúy An
13 tháng 10 2020 lúc 11:19

giả sử có 100g nguyên tử O thì sẽ có 99,757gam 16O; 0,039gam 16O và 0,204 gam 18O

\(\)ta có tỉ lệ giữa 16O và 18O \(\frac{99,757}{0,204}=489\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN