Bài 6. Câu lệnh điều kiện

MinhLe
4 giờ trước (9:48)

Program HOC24;

var S,i: integer;

begin

s:=0;

for i:=22 to 121 do s:=s+i;

write('S= ',s);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyên Hưng Trần
Hôm kia lúc 21:08

Uses crt;

var i,a,b,tam:integer;

Begin

 clrscr;

 Write('Nhap 2 so a,b: ');readln((a,b);

 If a>b then

   begin

   a:=a*2;

   b:=b*2;

   End

 else if a<b

   begin

   tam:=a;

   a:=b;

   b:=tam;

   End;

 readln;

End.

Bình luận (0)
nguyễn an phát
5 tháng 7 lúc 13:31

program taxi;
var i,n:integer;
s:array[1..100] of integer;
t:longint;
f,g:text;
begin
  assign(f,'BAI3.INP');reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do
  read(f,s[i]);
  close(f);
  assign(g,'BAI3.OUT');rewrite(g);
  for i:=1 to n do
  t:=t+s[i];
  if t mod 4=0 then writeln(g,(t div 4));
  if t mod 4<>0 then writeln(g,((t div 4)+1));
  close(g);
end.

Bình luận (0)
MinhLe
18 tháng 6 lúc 21:49

Program HOC24;

const fi='BAI2.INP';

fo='BAI2.OUT';

var f: text;

i,j,n,dem,t1,t2: longint;

function kt1(x,y: longint): boolean;

var s1,s2,s3,s4: string;

d,j: longint;

begin

kt1:=false;

str(x,s1);

str(y,s2);

d:=0; s3:=''; s4:='';

for j:=length(s2) downto 1 do s3:=s3+s2[j];

for j:= length(s1) downto 1 do s4:=s4+s1[j];

for j:=1 to length(s1) do

if s4[j]=s3[j] then d:=d+1;

if (d=length(s1)) and (x*x=y) then kt1:=true else kt1:=false;

end;

procedure ip;

begin

assign(f,fi);

reset(f);

read(f,n);

close(f);

end;

procedure out;

begin

assign(f,fo);

rewrite(f);

dem:=0;

for i:=1 to n do

for j:=1 to n do

if kt1(i,j) then dem:=dem+1;

writeln(f,dem);

for i:=1 to n do

for j:=1 to n do

if kt1(i,j) then

writeln(f,'(',i,';',j,')');

close(f);

end;

begin

ip;

out;

end.

Bình luận (0)
💢Sosuke💢
18 tháng 5 lúc 11:41

#TK

program hcn;

uses crt;

var d,r,dt:longint;

cv:real;

begin

write('nhap chieu dai va chieu rong cua hcn:');

readln(d,r);

dt:=d*r;

writeln(' dien tich hcn do la:',dt);

readln

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap chieu dai:'); readln(a);

write('Nhap chieu rong:'); readln(b);

writeln(a*b);

readln;

end.

Bình luận (0)
💢Sosuke💢
18 tháng 5 lúc 11:49

#TK

program thongtincanhan

uses crt;

begin

clrscr;

writeIn (' Ho va ten cua ban ');

writeIn (' Lop cua ban ');

writeIn (' Dia chi cua ban ');

readIn

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var ten,lop,diachi:string;

begin

clrscr;

write('Nhap ten:'); readln(ten);

write('Nhap lop:'); readln(lop);

write('Nhap dia chi:'); readln(diachi);

writeln('Ten la: ',ten);

writeln('Lop la: ',lop);

writeln('Dia chi la: ',diachi);

readln;

end.

Bình luận (0)
Smile
16 tháng 5 lúc 21:27

program sochan;

uses crt;

var a:integer;

begin

write('hay nhap a');

readln(a);

if a mod 2 = 0 then writeln(' a la so chan',a);

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var a:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

if a mod 2=0 then write(a);

readln;

end.

Bình luận (0)
Quang Nhân
16 tháng 5 lúc 8:57

Số thực ( Real) 

Bình luận (0)

Số thực nha bạn

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Khánh Linh
10 tháng 5 lúc 10:22

progam ban_tu_chon;

uses crt;

var a,b,c :real;

BEGIN

clrscr;

write('nhap canh a thu nhat'); Read(a);

write('nhap canh b thu hai:'); Readln(b);

write('nhap canh c thu ba'); Readln(c);

if (a>=b+c) or (b>=c+a) or (c>=a+b) then write('ba canh tren khong phai cua mot tam giac')

else

if (a=b) or (b=c) or (c=a) then write('tam giac tren la tam giac can');

else

if a=b=c then write('tam giac tren la tam giac deu')

else

if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=c*c+a*a) or (c*c=a*a+b*b) then write('tam giac tren la tam giac vuong');

readln;

END.

Bình luận (0)

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

if (a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then writeln('Day la ba canh trong mot tam giac')

else writeln('Day khong la ba canh trong mot tam giac');

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN