Bài 56. Ôn tập cuối năm

Nguyễn Trần Thành Đạt
5 tháng 12 2020 lúc 15:41

- Trích mỗi chất một lượng nhỏ làm mẫu thử.

- Cho quỳ tím lần lượt vào các ống nghiệm chứa mẫu thử. Quan sát thấy:

+ Qùy tím hóa xanh => dd NaOH

+ Qùy tím hóa đỏ => dd H2SO4

+ Quỳ tím không đổi màu => dd Na2SO4 , dd KCl.

- Cho vài giọt dung dịch BaCl2 vào 2 ống nghiệm không làm đổi màu quỳ tím. Quan sát hiện tượng, ta thấy:

+ Có kết tủa trắng => Kt trắng là BaSO4 => dd ban đầu là ddNa2SO4

+ Không hiện tượng => dd KCl.

PTHH: BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 (kt trắng) + 2 NaCl

Bình luận (0)
Anh Phúc 2k7
5 tháng 12 2020 lúc 22:41

a/ Sử dụng giấy quỳ tím. Chuyển đỏ thì đó là HCl Còn NaNO3 và NaCl thì sử dụng AgNO3 Không có kết tủa là NaNO3, có kết tủa là NaCl: NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl(kết tủa)

b/ Sử dụng giấy quỳ tím. Không màu : NaCl Đỏ: HCl, H2SO4 ( nhóm 1 ) Cho Ba(OH2) tác dụng với nhóm 1. Không có kết tủa : HCl. Ba(OH)2 + HCL = H2O + BaCl2 Có kết tủa : h2so4 Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4(KT) + H2O

c/ Sử dụng quỳ tím: Màu xanh: KOH Màu đỏ: HCl

Còn lại K2SO4, KCl và KNO3 cho tác dung với dungg dịch Ba(OH2)2 < VÌ ĐỂ HẠN CHẾ DÀI, ANH TỰ VIẾT PTHH NHÉ, CÁI ĐẤY ĐƯỢC HỌC Ở LỚP 9 HOẶC TRA MẠNG À ) Có kết tủa: K2SO4 K kết tủa: KCl và KOH cho tác dụng với Fe(NO3)2

+ Có kt: KOH + Không kt: KCl d/ Dùng quỳ tím: Đỏ: HCl Xanh: NaOH, Ba(OH)2 Dùng miệng thổi ( hoặc sục khí ) CO2 vào hai dung dịch trên + Kt: Ba(OH)2

+ Ko Kt: NaOH e/ Cho cả dung dịch tác dụng với Ba(OH)2 Có kt: H2SO4

K KT : HNO3, HCL, HBr Cho tác dụng với dd AgNO3 k kt: HNO3

CÓ kt : HBr, HCl, sau đó dùng Cl2 để phân biệt nốt vì Cl2 mạnh hơn Br2 trong halogen f/ Ko đổi màu: Ná2SO4

Xanh: NaOH, Ba(OH)2 ( NHÓM 1 ) Đỏ: H2SSO4 Sử dụng một trong hai Na2SO4 hoặc H2SO4 để làm tiếp Cho nhóm 1 tác dụng với 1 trong 2 chất trên đều ra kết quả +k kt: NaOH +có kt : Ba(OH)2

g/ Dùng H2SO4 loãng ( dư ) Cho các chất trên vào H2SO4 loãng + Kêt tủa tan, giải phóng khí : BaCO3 + Không tan: BaSO4

+ Tan và giải phóng khí : Na2CO3 và MgCO3 (1)

+ Tan thành dung dịch màu xanh : CuSO4

+ Tan : Na2SO4

Bình luận (0)
Anh Phúc 2k7
5 tháng 12 2020 lúc 22:42

hello

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
8 tháng 10 2020 lúc 19:18

Y: NaOH

Z: FeO

Khi dẫn X qua nước chỉ có Na2O phản ứng tạo NaOH tan trong nước, FeO không phản ứng

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
7 tháng 10 2020 lúc 22:23

PTHH: \(Ba\left(OH\right)_2+2HNO_3\rightarrow Ba\left(NO_3\right)_2+2H_2O\)

Ta có: \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,1\cdot0,05=0,005\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{HNO_3}=0,01mol\) \(\Rightarrow C_{M_{HNO_3}}=\frac{0,01}{0,4}=0,025\left(M\right)\)

Bình luận (0)
No Name =))
24 tháng 9 2020 lúc 21:27

Các PT xảy ra là:

\(3Fe\left(OH\right)_3+2H_2SO_4\)\(Fe_2\left(SO_4\right)_3+6H_2O\)

\(SiO_2+2H_2SO_4\)\(Si\left(SO_4\right)_2+2H_2O\)

\(MgO+H_2SO_4\)\(MgSO_4+H_2O\)

\(Ca\left(PO_4\right)_2+H_2SO_4\)\(CaSO_4+2HPO_4\)

\(BaCO_3+H_2SO_{4_{ }}\)\(BaSO_4+SO_2+H_2O\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN