Bài 56. Ôn tập cuối năm

nguyen van hoai
nguyen van hoai 5 tháng 1 lúc 10:06

Hoàn thành phương trình theo sơ đồ

Ca...CaO...Ca(OH)2...CaO3...Cacl2...Ca(NO3)2...

   
Bình luận (0)
nguyen van hoai
nguyen van hoai 5 tháng 1 lúc 10:06

Hoàn thành phương trình theo sơ đồ

Ca...CaO...Ca(OH)2...CaO3...Cacl2...Ca(NO3)2...

   
Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 5 tháng 1 lúc 10:07

2Ca +  O2    2CaO

CaO  +  H2O   →  Ca(OH)2 

Ca(OH)2  + CO2  →  CaCO3  +  H2O

CaCO3   + 2HCl →   CaCl2  + CO2  + H2O

CaCl2  +  2AgNO3  →  2AgCl   +  Ca(NO3)2

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 2 tháng 1 lúc 11:33

MA = 32.2 = 64(g/mol) ⇒ A là SO2

nSO2 = 0,15(mol)

Gọi n là hóa trị của kim loại R

Bảo toàn electron , ta có : n.nR = 2nSO2 = 0,3

⇒ nR = \(\dfrac{0,3}{n}\) mol

⇒ R = \(\dfrac{9,6}{\dfrac{0,3}{n}} = 32n\)

Với n = 2 thì R = 64(Cu)

Vậy kim loại R là Cu

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 1 tháng 1 lúc 19:31

Lấy mỗi kim loại một ít làm mẫu thử

Cho các mẫu thử tác dụng với dung dịch NaOH

Mẫu thử nào có bọt khí bay ra là nhôm

2Al +2NaOH +2H2O →2NaAlO2 +3H2 ↑

Hai mẫu thử còn lại cho tác dụng dd HCl

Mẫu nào có khí thoát ra là Fe, chất còn lại là Cu không phản ứng.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
Trần Ái Linh 1 tháng 1 lúc 17:08

\(CaCO_3+ HCl → CaCl_2+H_2O +CO_2\)

\(n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{40+12+16.3}=0,1(mol)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{146}{1+35,5}=4(mol)\)

\(\Rightarrow n_{HCl_{dư}}=4-0,1=3,9(mol) ; n_{CaCl_2}=0,1(mol)\\\Rightarrow m_{\text{chất tan}} = m_{HCl_{dư}}+m_{CaCl_2}\\=0,39.(35,5+1)+0,1(40+35,5.2)=25,335(g)\)

Vậy...

Bình luận (10)
Trần Ái Linh
Trần Ái Linh 1 tháng 1 lúc 21:22

PT: \(CaCO_3+2HCl→CaCl_2+H_2O+CO_2\)

\(n_{HCl_{dư}} = 4-0,1.2=3,8(mol) \Rightarrow m_{HCl_{dư}}=138,7 (g) \\ n_{CaCl_2}=0,1(mol) \Rightarrow m_{CaCl_2}=11,1(g) \\ m_{\text{chất tan}}=149,8 (g) \\ \Rightarrow C\%=\dfrac{149,8}{146+10} .100\%=96\%\).

 
Bình luận (0)

Trích mỗi dd một ít ra ống nghiệm làm thuốc thử : 

Cho dung dịch BaCl2 : 

- Kết tủa trắng : Na2SO4 

Cho quỳ tím : 

- Hóa xanh : NaOH 

- Khoong HT: NaCl

Bình luận (0)

1) 

Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 

FeCl2 + 2NaOH => Fe(OH)2 + 2NaCl 

Fe(OH)2 + 2HCl => FeCl2 +2H2O 

3FeCl2 + 2Al > 2AlCl3 + 3Fe

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 25 tháng 12 2020 lúc 22:01

Bài 7:

a) PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

b) Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)=n_{Zn\left(pư\right)}\)

\(\Rightarrow m_{Zn\left(pư\right)}=0,2\cdot65=13\left(g\right)\)

c) Theo PTHH: \(n_{HCl}=2n_{H_2}=0,4mol\) \(\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,4}{0,2}=2\left(M\right)\)

(Coi như thể tích dd thay đổi không đáng kể)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 25 tháng 12 2020 lúc 22:04

PTHH: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\)

Gộp cả phần a và b

Ta có: \(n_{CO_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)=n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CaCO_3}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5\left(M\right)\\m_{CaCO_3}=0,05\cdot100=5\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 25 tháng 12 2020 lúc 17:23

Khối lượng của Al2O3 trong 1 tấn quặng = 48,5%.1000 = 0,485 tấn

2Al2O3  (điện phân nóng chảy )--> 4Al + 3O2

=> mAl = \(\dfrac{0,485.4}{102.2}.27\)= 0,257 tấn

Do hiệu suất phản ứng là 90% => mAl thực tế thu được = 0,257.90% =0,231 tấn

vài trò criolit trong quá trình điện phân là  tạo hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp ; làm tăng độ dẫn điện ;tạo xỉ, ngăn nhôm nóng chảy bị oxi hóa trong không khí.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN