Bài 54. Polime

Nguyễn Quang Kiên
31 tháng 3 2019 lúc 17:59

*Đặc điểm chung

Trong phân tử có chứa các nguyên tố C , H , O

Cả 3 chất đều có phân tử khối rất lớn gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau . Chẳng hạn : politilen là phân tử gồm nhiều nhóm CH\(_2\) liên kết với nhau, tinh bột gồm nhiều nhóm C\(_6\)H\(_{12}\)O\(_5\) kết hợp lại còn xenlulozơ thì gồm nhiều nhóm C\(_6\)H\(_{10}\)O\(_5\)

*Tính chất vật lý

-Tinh bột là chất rắn màu trắng

+Không tan trong nước lạnh

+ Tan được trong nước nóng tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.

-Xenlulozơ là chất rắn màu trắng

Không tan trong nước ngay cả khi đun nóng.

-Polietilen màu trắng , hơi trong , không dẫn điện và dẫn nhiệt , không cho nước và khí thấm qua

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
26 tháng 3 2019 lúc 20:17

Lấy mẫu thử và đánh dấu từng mẫu thử

Cho dung dịch Iot vào các mẫu thử

Mẫu thử nào làm dung dịch Iot chuyển sang màu xanh là tinh bột

Còn lại: xenlulozo, glucozo, saccarozo;

Cho các mẫu thử vào dung dịch AgNO3 trong môi trường amoniac

Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng xám (Ag|) đó là glucozo (đây là phản ứng tráng gương).

Hai mẫu thử còn lại: xenlulozo, saccarozo

Cho hai mẫu thử còn lại vào nước

Tan trong nước: saccarozo

Không tan trong nước: xenlulozo

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
28 tháng 5 2017 lúc 21:29

Theo như mình biết qua kiến thức hỏi người lớn, hỏi giáo viên, các anh chị đi trước và đọc sách thì mình biết khi cho cao su và xăng có hiện tượng.

Hiện tượng: Cao su chảy và tan được trong xăng. (Xăng là dung môi hữu cơ hòa tan được cao su).

P/s: Em mới lớp 8.

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN