Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
19 tháng 1 lúc 21:27

Xác định bài toán

-Input: Dãy n số 

-Output: Số lớn nhất trong dãy số đó

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập dãy số

-Bước 2: max←a[1]; i←1;

-Bước 3: i←i+1;

-Bước 4: Nếu max<a[i] thì max←a[i];

-Bước 5: Nếu i<=n thì quay lại bước 3

-Bước 6: Xuất max

-Bước 7: kết thúc

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
8 tháng 1 lúc 11:27

Bước 1: Nhập a,b,c

Bước 2: Min←a;

Bước 3: Nếu min>b thì min←b;

Bước 4: Nếu min>c thì min←c;

Bước 5: Xuất min

Bước 6: Kết thúc

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
6 tháng 1 lúc 12:43

Chọn d nhé bạn

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
4 tháng 1 lúc 20:07

Bình luận (3)
*{ MIN MÍN ARMY }*
Thiếu úy -
4 tháng 1 lúc 20:03

Cho trước ba số dương a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.Lời giải : B1: nhập 3 số dương a,b,cB2: nếu a+b <= c, chuyển đến b6B3: nếu a+c <= b, chuyển đến b6B4: nếu b+c <= a, chuyển đến b6B5: cho kết quả a,b,c là 3 cạnh của tam giác B6: in ra kết qua và kết thúc thuật toán Đúng thì like nhe

Bình luận (0)
*{ MIN MÍN ARMY }*
Thiếu úy -
4 tháng 1 lúc 20:03

Là độ dài ba cạnh tam giác đc ko bnhiu

Bình luận (2)
Quỳnh Hoàng
1 tháng 1 lúc 20:10

viết chương trình à

 

Bình luận (0)
Lισи❖Minh Caoツ
1 tháng 1 lúc 20:14

program solonhon;

uses crt;

var a,b:integer;

begin

   clrscr;

  write('nhap hai so:'); readln(a,b);

   if a>b then write('a lon hon b')

    else write('b lon hon a');

   readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
1 tháng 1 lúc 23:02

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

if a>b then writeln('So lon hon la: ',a:4:2)

else if b>a then writeln('So lon hon la: ',b:4:2)

else writeln('Hai so bang nhau');

readln;

end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
1 tháng 1 lúc 20:04

Bình luận (1)
Lισи❖Minh Caoツ
1 tháng 1 lúc 20:10

program bacanhtamgiac;

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

   write('nhap ba canh:'); readln(a,b,c);

   if (a+b)>c and (a+c)>b and (b+c)>a then write('day la ba canh tam giac')

     else write('day khong phai ba canh tam giac');

     readln;

end.

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
1 tháng 1 lúc 23:03

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then writeln('Day la ba canh trong mot tam giac')

else writeln('Day khong la ba canh trong mot tam giac');

readln;

end.

Bình luận (0)
Luân Đào
31 tháng 12 2020 lúc 17:30

var a,b,c,s,p: real;

begin

write('Nhap canh thu nhat: '); readln(a);

write('Nhap canh thu hai: '); readln(b);

write('Nhap canh thu ba: '); readln(c);

if (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then 

begin

p:=(a+b+c)/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

writeln('Chu vi tam giac la ',2*p:5:2, '(dvdd)');

writeln('Dien tich tam giac la: ',s:5:2, '(dvdt)');

if (a=b) and (b=c) then writeln('Day con la tam giac deu') else

if (a=b) or (b=c) or (c=a) then writeln('Day la tam giac can') else

if (a*a+b*b=c*c) or (b*b+c*c=a*a) or (c*c+a*a=b*b) then writeln('Day la tam giac vuong') else

writeln('Day la tam giac thuong');

if ((a=b) or (b=c) or (c=a)) and ((a*a+b*b=c*c) or (b*b+c*c=a*a) or (c*c+a*a=b*b)) then writeln('Day la tam giac vuong can')

end

else writeln(a:5:2,',',b:5:2,',',c:5:2,' khong la do dai mot tam giac');

end.

Bình luận (1)
Huynh ThuongHan
31 tháng 12 2020 lúc 15:16

help me !!!!!!

Bình luận (0)
Luân Đào
31 tháng 12 2020 lúc 11:53

Thuật toán:

B1: Nhập số nguyên n

B2: Nếu n >0 thì in ra màn hình n là số dương; nếu n <0 thì in ra màn hình n là số âm; nếu n = 0 thì in ra màn hình n không dương cũng không âm.

B3. Kết thúc

Chương trình:

uses crt;

var n: integer;

begin

write('Nhap so N: '); readln(n);

if n > 0 then writeln(n,' la so nguyen duong') else if n = 0 then writeln(n,' khong la so am cung khong la so duong') else writeln(n, ' la so nguyen am');

end.

Bình luận (0)
@Anh so sad
31 tháng 12 2020 lúc 9:05

Bn xem đúng k nhé:

Bước 1: MAX =60 I=1Bước 2: nếu MAX >I thì I:= I+1 , ngược lại kết thúc chương trìnhBước 3: nếu MAX > I kết thúc chương trìnhINPUT: 60 số tự nhiên đầu tiênOUTPUT: tính tổng

Chúc bn hok tốt~~

Bình luận (1)
Minh Lệ
31 tháng 12 2020 lúc 18:27

Bước 1: Tong←0; i←1;

Bước 2: Nếu i > 60 in ra Tong của 60 số tự nhiên đầu tiên và kết thúc

Bước 3: Nếu i chia 2 dư 0 thì T ← T + i;

Bước 4: i← i + 1, quay lại bước 2

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
31 tháng 12 2020 lúc 15:10

Bước 1: t←0; i←1;

Bước 2: nếu i mod 2=0 thì t←t+i;

Bước 3: i←i+1;

Bước 4: Nếu i<=60 thì quay lại bước 2

Bước 5: Xuất t

Bước 6: Kết thúc

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN