Bài 5. ÔN TẬP CHƯƠNG I

Ngô Thành Chung
27 tháng 12 2020 lúc 11:03

600 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
25 tháng 12 2020 lúc 9:05

\(\overrightarrow{AB}=\left(6;3\right)\) ; \(\overrightarrow{AC}=\left(6;-3\right)\)

\(2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\left(6;9\right)\)

\(\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}=\left(-6;9\right)\)

\(\Rightarrow\left(2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right)\left(\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}\right)=6.\left(-6\right)+9.9=45\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
21 tháng 12 2020 lúc 13:42

Gọi D là chân đường phân giác của góc A trên BC

\(\Rightarrow\dfrac{DB}{DC}=\dfrac{AC}{AC}=\dfrac{4}{5}\Rightarrow5\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{DC}\)

\(\Rightarrow5\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{DB}+4\overrightarrow{BC}\Rightarrow\overrightarrow{BD}=\dfrac{4}{9}\overrightarrow{BC}\)

\(\Rightarrow\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}+\dfrac{4}{9}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{5}{9}\overrightarrow{AB}+\dfrac{4}{9}\overrightarrow{AC}\)

\(\Rightarrow M\) trùng D hay M là chân đường phân giác của góc A trên BC

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN