Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit, axit

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
6 tháng 12 2019 lúc 23:34
https://i.imgur.com/4IsGqeh.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
6 tháng 12 2019 lúc 23:34
https://i.imgur.com/draEsgM.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
6 tháng 12 2019 lúc 23:35
https://i.imgur.com/WbprZyi.jpg
Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
1 tháng 12 2020 lúc 20:45

PTHH: \(Na_2O+2HNO_3\rightarrow2NaNO_3+H_2O\)

Ta có: \(n_{Na_2O}=\frac{12,4}{62}=0,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{HNO_3}=0,4mol\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{HNO_3}=0,4\cdot63=25,2\left(g\right)\\m_{NaNO_3}=27,25\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{HNO_3}=\frac{25,2}{400}\cdot100\%=6,3\%\\C\%_{NaNO_3}=\frac{27,25}{12,4+100}\cdot100\%\approx24,24\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Đào Vương Chí Khang
Đại úy -
20 tháng 11 2020 lúc 19:42

a. Nước: BaO, SO2

BaO+H2O→Ba(OH)2

SO2+H2O→H2SO3

b. Dung dịch H2SO4 loãng: BaO, Ca(OH)2, Zn

BaO+H2SO4→BaSO4↓+H2O

Ca(OH)2+H2SO4→CaSO4↓+2H2O

Zn+H2SO4→ZnSO4↓+H2

c. Dung dịch NaOH: BaO, SO2

BaO+2NaOH→Ba(OH)2+Na2O

SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O

Bình luận (1)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
Đại úy -
18 tháng 11 2020 lúc 22:31

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa xanh: NaOH

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl

+) Quỳ tím không đổi màu: Na2SO4

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
15 tháng 11 2020 lúc 21:59

PTHH: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

a) Ta có: \(n_{Al}=\frac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2}=0,3mol\) \(\Rightarrow V_{H_2}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\)

b)Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4\left(pư\right)}=0,3mol\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_X=\frac{0,3}{1}=0,3\left(l\right)\\n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,03mol\end{matrix}\right.\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{Al_2\left(SO_4\right)_3}}=\frac{0,1}{0,3}\approx0,33\left(M\right)\\C_{M_{H_2SO_4\left(dư\right)}}=\frac{0,03}{0,3}=0,1\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
15 tháng 11 2020 lúc 21:50

a, PT: BaCO3+2HCl→BaCl2+CO2+H2OBaCO3+2HCl→BaCl2+CO2+H2O

Ta có: nCO2=0,44822,4=0,02(mol)nCO2=0,44822,4=0,02(mol)

Theo PT: nHCl=2nCO2=0,04(mol)nHCl=2nCO2=0,04(mol)

⇒CMHCl=0,040,1=0,4M⇒CMHCl=0,040,1=0,4M

b, Muối thu được sau pư gồm: BaCl2 và NaCl.

Theo PT: nBaCO3=nBaCl2=nCO2=0,02(mol)nBaCO3=nBaCl2=nCO2=0,02(mol)

⇒mBaCO3=0,02.197=3,94(g)⇒mBaCO3=0,02.197=3,94(g)

⇒mNaCl=5−3,94=1,06(g)⇒mNaCl=5−3,94=1,06(g)

⇒ m muối thu được = mNaCl + mBaCl2 = 1,06 + 0,02.208 = 5,22 (g)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
15 tháng 11 2020 lúc 21:50

a) PTHH: \(BaCO_3+2HCl\rightarrow BaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow\)

Ta có: \(n_{CO_2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{HCl}=0,04mol\) \(\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\frac{0,04}{0,01}=4\left(M\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{CO_2}=n_{BaCO_3}=n_{BaCl_2}=0,02mol\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{NaCl}=5-0,02\cdot197=1,06\left(g\right)\\m_{BaCl_2}=0,02\cdot208=4,16\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{muối}=1,06+4,16=5,22\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
8 tháng 11 2020 lúc 21:22

Ta có: \(m_{giảm}=m_{CO_2\uparrow}=18,4-14=4,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{CO_2}=\frac{4,4}{44}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow V_{CO_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
6 tháng 11 2020 lúc 22:50

a)

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím không đổi màu: K2SO4

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl và H2SO4

- Đổ dd BaCl2 vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: H2SO4

PTHH: \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: HCl

b)

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa xanh: NaOH

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl và H2SO4

- Phân biệt 2 dd còn lại như phần a

c)

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa xanh: KOH

+) Quỳ tím không đổi màu: NaCl và K2SO4

- Đổ dd BaCl2 vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: K2SO4

PTHH: \(BaCl_2+K_2SO_4\rightarrow2KCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

Bình luận (0)
Khánh Đan
Thượng tá -
5 tháng 11 2020 lúc 20:37

_ Trích mẫu thử.

_ Nhỏ vài giọt từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Nếu quỳ tím chuyển đỏ, đó là HCl, H2SO4. (1)

+ Nếu quỳ tím chuyển xanh, đó là Ba(OH)2.

+ Nếu quỳ tím không chuyển màu, đó là Na2SO4.

_ Nhỏ một lượng Ba(OH)2 vừa nhận biết được vào ống nghiệm chứa 2 mẫu thử nhóm (1).

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng, đó là H2SO4.

PT: \(Ba\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_{4\downarrow}+2H_2O\)

+ Nếu không có hiện tượng xảy ra, đó là HCl.

_ Dán nhãn vào từng mẫu thử tương ứng.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
2 tháng 11 2020 lúc 20:59

Sửa đề: " dd chứa 0,1mol FeCl3"

a) PTHH: \(FeCl_3+3NaOH\rightarrow3NaCl+Fe\left(OH\right)_3\downarrow\)

\(2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

b) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeCl_3}=0,1mol\\n_{NaOH}=\frac{16}{40}=0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{0,1}{1}< \frac{0,4}{3}\) \(\Rightarrow\) FeCl3 phản ứng hết, NaOH còn dư

\(\Rightarrow n_{Fe\left(OH\right)_3}=0,1mol\) \(\Rightarrow n_{Fe_2O_3}=0,05mol\) \(\Rightarrow m_{Fe_2O_3}=0,05\cdot160=8\left(g\right)\)

c) Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaCl}=3n_{FeCl_3}=0,3mol\\n_{NaOH\left(dư\right)}=0,1mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{NaCl}=0,3\cdot58,5=17,55\left(g\right)\\m_{NaOH\left(dư\right)}=0,1\cdot40=4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN