Bài 5. Chuyển động tròn đều

Yehudim
Yehudim 31 tháng 12 2020 lúc 16:19

\(F_{ht}=m.a_{ht}=\dfrac{m.v^2}{r}=\dfrac{3.10^2}{0,4}=...\left(N\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 29 tháng 12 2020 lúc 17:02

Tốc độ góc của bánh xe là:

\(\omega=2\pi f=10\pi\) (rad/s)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
Nguyễn Ngân Hòa 26 tháng 12 2020 lúc 17:34

a, Chu kì của chuyển động tròn là: T=\(\dfrac{t}{n}=\dfrac{2}{2}=1\left(s\right)\)

b, Tốc độ dài của chất điểm là: \(v=R.\omega=\dfrac{d}{2}.\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{6}{2}.\dfrac{2\pi}{1}=6\pi\left(\dfrac{cm}{s}\right)\) 

c, Gia tốc hướng tâm là: \(a_{ht}=\dfrac{v^2}{R}=\dfrac{\left(6\pi\right)^2}{R}=\dfrac{36.\pi^2}{3}=12\pi^2\left(\dfrac{cm}{s^2}\right)\)

Bạn tham khảo nha! Không hiểu thì hỏi mình nha.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 26 tháng 12 2020 lúc 12:09

Tốc độ góc của đĩa là:

\(\omega=\dfrac{2\pi}{0,2}=10\pi\) (rad/s)

Tốc độ dài của đĩa là:

\(v=\omega R=10\pi.0,3=3\pi\) (m/s)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 20 tháng 12 2020 lúc 19:18

Chạy một vòng hết 20s=> Chu kỳ của điểm nằm trên xe là: 20(s)

\(\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{20}=\dfrac{\pi}{10}\left(s\right)\)

Rồi cho bán kính để gây nhiễu mắt hở :v?

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
$Mr.VôDanh$ 20 tháng 12 2020 lúc 11:26

\(\omega=\dfrac{v}{r}\) =\(\dfrac{18}{3,6.0,65}\) =7,7(rad/s)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN