Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, Axit axetic và Chất béo

hnamyuh
7 tháng 5 lúc 20:20

CH3COOH + NaOH $\to$ CH3COONa + H2O

n CH3COOH = n NaOH = 0,05(mol)

=> n C2H5OH = (7,6 - 0,05.60)/46 = 0,1(mol)

\(CH_3COOH + C_2H_5OH \buildrel{{H_2SO_4,t^o}}\over\rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O\)

n CH3COOH  = 0,05 < n C2H5OH = 0,1 nên hiệu suất tính theo số mol CH3COOH

n CH3COOC2H5 = n CH3COOH pư = 0,05.60% = 0,03 mol

=> m este = 0,03.88 = 2,64 gam

Bình luận (0)
hnamyuh
1 tháng 5 lúc 20:42

Bài 6 : 

\(a) Mg + 2CH_3COOH \to (CH_3COO)_2Mg + H_2\\ n_{H_2} = n_{(CH_3COO)_2Mg} = n_{Mg} = \dfrac{9,6}{24} = 0,4(mol)\\ m_{dd\ sau\ pư} = 9,6 + 200 - 0,4.2 = 208,8(gam)\\ C\%_{(CH_3COO)_2Mg} = \dfrac{0,4.142}{208,8}.100\% = 27,2\%\\ b) V_{H_2} = 0,4.22,4 = 8,96(lít)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
1 tháng 5 lúc 20:46

Bài 7 : 

\(a) n_{C_2H_5OH} = \dfrac{4,6}{46} = 0,1(mol)\\ C_2H_5OH + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 3H_2O\\ n_{CO_2} = 2n_{C_2H_5OH} = 0,2(mol)\\ V_{CO_2} = 0,2.22,4 = 4,48(lít)\\ b) n_{O_2} = 3n_{C_2H_5OH} = 0,3(mol)\\ V_{kk} = \dfrac{0,3.22,4}{20\%} = 33,6(lít)\)

Bài 8 :

\(n_{CaCO_3} = \dfrac{12}{100} = 0,12(mol)\\ CaCO_3 + 2CH_3COOH \to (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2\\ n_{CH_3COOH} = 2n_{CaCO_3} = 0,24(mol)\\ C\%_{CH_3COOH} = \dfrac{0,24.60}{200}.100\% = 7,2\%\\ b) n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = 0,12(mol)\\ V_{CO_2} = 0,12.22,4 = 2,688(lít)\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
27 tháng 4 lúc 22:18

PTHH: \(C_2H_5OH+3O_2\xrightarrow[]{t^o}2CO_2+3H_2O\)

Ta có: \(n_{C_2H_5OH}=\dfrac{6,4}{46}=\dfrac{16}{115}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{O_2}=\dfrac{48}{115}\left(mol\right)\\n_{CO_2}=\dfrac{32}{112}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{O_2}=\dfrac{48}{115}\cdot22,4\approx9,35\left(l\right)\\V_{CO_2}=\dfrac{32}{112}\cdot22,4\approx6,23\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
26 tháng 4 lúc 20:18

undefined

undefined

Bình luận (0)
Khánh Đan
7 tháng 4 lúc 21:03

undefined

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
1 tháng 11 2020 lúc 20:07

Kim loại kiềm hóa trị I

a) PTHH: \(ROH+HCl\rightarrow RCl+H_2O\)

b) Ta có: \(n_{HCl}=0,5\cdot0,8=0,4\left(mol\right)=n_{ROH}\)

\(\Rightarrow\frac{16}{M_R+17}=0,4\) \(\Rightarrow M_R=23\) \(\Rightarrow\) R là Na

\(\Rightarrow\) Công thức của bazơ là: NaOH

c) Theo PTHH: \(n_{HCl}=n_{NaCl}=0,4mol\)

\(\Rightarrow m_{NaCl}=0,4\cdot58,5=23,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN