Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

hnamyuh
30 tháng 4 lúc 14:46

Trích mẫu thử

Cho các mẫu thử vào nước

- mẫu thử nào không tan là benzen

Cho giấy quỳ tím vào hai mẫu thử còn :

- mẫu thử nào chuyển màu quỳ tím thành màu đỏ là axit axetic

- mẫu thử nào không hiện tượng gì là rượu etylic

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Nguyệt
15 tháng 4 2017 lúc 19:27

nNa2CO3 = 7,42/106=0,07(mol)

PT:

(1) 2C2H5OH + Na2CO3 --không tác dụng-->2C2H5ONa+H2O +CO2

(2) 2CH3COOH + Na2CO3 ----> 2CH3COONa + H2O + CO2

Ta có : nCH3COOH = 2nNa2CO3 =0,07 * 2 = 0,14(mol)

==>mCH3COOH =0.14 * 60 = 8,4(g)

==>%CH3COOH =8,4/10 *100 = 84%

==>%C2H5OH =100% - 84% = 16%

Bình luận (2)
hnamyuh
8 tháng 4 lúc 23:22

\(m_{rượu} = 10.1000.0,8 = 8000(gam)\\ n_{rượu} = \dfrac{8000}{46} = \dfrac{4000}{23}(mol)\\ C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{t^o} CH_3COOH + H_2O\\ n_{CH_3COOH} = n_{C_2H_5OH} =\dfrac{4000}{23}.80\% = \dfrac{3200}{23}(mol)\\ C_{M_{CH_3COOH}} = \dfrac{\dfrac{3200}{23}}{10} =13,91M \)

Bình luận (0)
Joyce Nguyễn
3 tháng 2 lúc 0:06

Phản ứng của etylen với H2O: 

C2H4 + H2O –H2SO4 -> CH3 – CH2OH

Số mol etylen = 22,4/22,4 = 1 (mol)

Theo PTHH, cứ 1 mol etilen khi phản ứng hết với nước tạo ra 1 mol rượu etylic Vậy theo lí thuyết, số mol rượu etylic tạo ra là 1 mol (tính theo etilen vì nước dư) hay 1 x 46 = 46 (gam)

Thực tế lượng rượu thu được là 13,8 gam

Vậy hiệu suất phản ứng là 13,8/46 x 100% = 30%

Bình luận (0)
Joyce Nguyễn
3 tháng 2 lúc 0:01

Đốt cháy A thu được CO2 và H2O.

Vậy A chứa cacbon, hidro và có thể có oxi.

mC = 44/44 x 12 = 12 (gam)

mH = 27/18 x 2 = 3 (gam)

Theo đề bài, ta có mO = mA – mC – mH => mO = 23 – 12 – 3 = 8 (gam) Trong A có 3 nguyên tố C,H,O và có công thức CxHyOz

Theo đề bài ta có: MA/2 = 23, vậy mA = 46

Cứ 23 gam A có 12 gam cacbon 46 gam A có 12x gam cacbon

Tương tự ta có y = 6, z = 1

Vậy công thức của A là C2H6O

 

 

 

Bình luận (0)
Joyce Nguyễn
2 tháng 2 lúc 23:59

Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3 => trong phân tử có nhóm –COOH => C là C2H4O2

- Chất A tác dụng được với Na => trong phân tử có nhóm –OH => A là C2H5OH hay C2H6O

- Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na và Na2CO3 => B là etilen: CH2=CH2

  
Bình luận (0)
Joyce Nguyễn
3 tháng 2 lúc 0:03

Phương pháp thứ nhất là: Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ rượu etylic không làm quỳ tím đổi màu.

Phương pháp thứ hai là:  Dùng Na2CO3 (hoặc CaCO3):

+ CH3COOH cho khí CO2 thoát ra

2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2+H2O2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2+H2O

+ C2H5OH không có phản ứng.

 

 

Bình luận (0)
Joyce Nguyễn
3 tháng 2 lúc 0:11

Bình luận (0)
hnamyuh
3 tháng 2 lúc 9:10

b) :

\(CH_2=CH_2 + Br_2 \to CH_2Br-CH_2Br(D)\\ nCH_2=CH_2 \xrightarrow{t^o,p,xt} -(CH_2-CH_2-)_n(E)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN