Bài 46: Luyện tập: Andehit-Xeton-Axit cacboxylic

Kiêm Hùng
20 tháng 6 2020 lúc 19:03

\(CTTQ:C_nH_{2n+1}OH\left(n\ge1\right)\)
\(PTHH:C_nH_{2n+1}OH+Na\rightarrow C_nH_{2n+1}ONa+\frac{1}{2}H_2\)

\(pt:\)________\(14n+18\left(g\right)\)__\(23\left(g\right)\)_______________

\(pứ:\)_______\(4,6(g)\)_______\(2,3(g)\)___________

Áp dụng định luật tỉ lệ:

\(\frac{14n+18}{4,6}=\frac{23}{2,3}\Leftrightarrow n=2\left(TM\right)\)

\(\rightarrow CTPT:C_2H_5OH\left(ancol\cdot etylic\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
3 tháng 6 2020 lúc 20:22
https://i.imgur.com/SmPd24W.png
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN