Bài 45. Axit axetic

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 11 tháng 1 lúc 0:25

a) Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan nhiều trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu điều chế các loại tơ,phẩm nhuộm,...

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 đến 5%

d) Bằng cách oxi hóa không hoàn toàn butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 11 tháng 1 lúc 0:30

Phản ứng với Na : a) ; b) ; c) ; d)

\(C_2H_5OH + Na \to C_2H_5ONa + \dfrac{1}{2}H_2\\ CH_3COOH + Na \to CH_3COONa + \dfrac{1}{2}H_2\\ CH_3CH_2CH_2OH + Na \to CH_3CH_2CH_2ONa + \dfrac{1}{2}H_2\\ CH_3CH_2COOH + Na \to CH_3CH_2COONa + \dfrac{1}{2}H_2\)

Phản ứng với NaOH,Mg và CaO :b) ; d)

\(CH_3COOH + NaOH \to CH_3COONa + H_2O\\ 2CH_3COOH + Mg \to (CH_3COO)_2Mg + H_2\\ 2CH_3COOH + CaO \to (CH_3COO)_2Ca + H_2O\\ CH_3CH_2COOH + NaOH \to CH_3CH_2CH_2COONa + H_2O\\ 2CH_3CH_2COOH + Mg \to (CH_3CH_2COO)_2Mg + H_2\\ 2CH_3CH_2COOH + CaO \to (CH_3CH_2COO)_2Ca + H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 11 tháng 1 lúc 0:06

Đáp án D.

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 11 tháng 1 lúc 0:08

Chất a) có tính axit

Giải thích : 

- chất a có nhóm -COOH nên có tính axit

- chất b có nhóm chức -CHO(anđehit)

- chất c có nhóm -OH(ancol) và -CHO(anđehit)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 11 tháng 1 lúc 0:10

Axit axetic có thể tác dụng với \(ZnO,KOH,Na_2CO_3,Fe\)

\(2CH_3COOH + ZnO \to (CH_3COO)_2Zn + 2H_2O\\ KOH + CH_3COOH \to CH_3COOK + H_2O\\ Na_2CO_3 + 2CH_3COOH \to 2CH_3COONa + CO_2 + H_2O\\ Fe + 2CH_3COOH \to (CH_3COO)_2Fe + H_2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 11 tháng 1 lúc 0:11

a)

\(2CH_3COONa + H_2SO_4 \to 2CH_3COOH + Na_2SO_4\)

b)

\(C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{t^o,men\ giấm} CH_3COOH + H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 11 tháng 1 lúc 0:16

a)

\(CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O\)

b)

Ta thấy : \(n_{CH_3COOH} = \dfrac{60}{60} = 1(mol) < n_{C_2H_5OH} = \dfrac{100}{46} = 2,17 \)

nên hiệu suất tính theo số mol CH3COOH.

Theo PTHH : 

\(n_{CH_3COOH\ pư} = n_{CH_3COOC_2H_5} = \dfrac{55}{88} = 0,625(mol)\)

Vậy, hiệu suất phản ứng : 

\(H = \dfrac{0,625}{1}.100\% = 62,5\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 13 tháng 1 lúc 18:54

Coi 

\(m_{dd\ NaOH} = 100\ gam\\ \Rightarrow n_{NaOH} = \dfrac{100.10\%}{40} = 0,25(mol)\)

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

0,25................0,25.................0,25......................(mol)

\(m_{CH_3COONa} = 0,25.82 = 20,5(gam)\\ \Rightarrow m_{dd\ sau\ pư} = \dfrac{20,5}{10,25\%} = 200(gam)\\ \Rightarrow m_{dd\ axit\ axetic} = 200 -100 = 100(gam)\)

Vậy :

\(C\%_{CH_3COOH} = \dfrac{0,25.60}{100}.100\% = 15\%\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 24 tháng 12 2020 lúc 20:38

\(Na_2SO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+H_2O+SO_2\)

\(n_{Na_2SO_3}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow n_{SO_2}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow V_{SO_2}=22,4.0,1=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 11 2020 lúc 21:28

Chiều tăng dần cái gì ??

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN