Bài 44. Rượu etylic

Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
27 tháng 6 2020 lúc 14:59

Em xem lại tên chất axit alitic nhé, chất này không có!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
20 tháng 6 2020 lúc 15:19

C2H5OH+O2-to>2CO2+5H2O

cháy với ngọn lửa xanh

b) CH3 – CH2OH + O2 men→→men CH3COOH + H2O

c>2Na+2C2H5OH->2C2H5ONa+H2

Na tan có khí thoát ra !

Bình luận (0)
Fɑɭυ
16 tháng 6 2020 lúc 12:04

Mol hay Vol vậy bạn :)) Ghi lại rõ hơn nhé!

- Mol là lượng chất có chứa số hạt đơn vị của nguyên tử hoặc phân tử chất đó

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
7 tháng 6 2020 lúc 14:09

Câu 1:Bằng cách nào pha chế được rượu 29 độ từ rượu 50 độ? Biết có 250ml rượu 50 độ

------

V(rượu)= 250.50/100= 125(ml)

=> V(rượu+ nước 29 độ)= (125.100)/29\(\approx431\left(ml\right)\)

=> Pha chế bằng cách đổ 181ml nước vào 250ml rượu 50 độ

Câu 2: Nếu có 250ml rượu 50 độ và 250 ml rượu 29 độ khi trộn hỗn hợp trên ta được rượu bao nhiêu độ?

------

V(rượu tinh khiết)= 250.50/100 + 250. 29/100=197,5(ml)

V(hỗn hợp rượu, nước)= 250+250=500(ml)

=> Dr(mới) = (197,5/500).100=39,5o

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN