Bài 44. Rượu etylic

hnamyuh
17 tháng 5 lúc 21:21

a) Cho quỳ tím vào :

- hóa đỏ là axit axetic

Cho Na vào hai mẫu thử

- xuất hiện khí là rượu etylic

$2C_2H_5OH + 2Na \to 2C_2H_5ONa + H_2$
- không hiện tượng là glucozo

b)

Cho nước vào mẫu thử

- mẫu thử không tan là tinh bột, xenlulozo

- mẫu thử tan là saccarozo

Cho dung dịch iot vào hai mẫu thử còn :

- mẫu thử tạo màu xanh tím là tinh bột

- không hiện tượng là xenlulozo

Bình luận (0)
hnamyuh
17 tháng 5 lúc 21:19

a)n glucozo = 90/180 = 0,5(kmol)

n glucozo pư = 0,5.70% = 0,35(kmol)

$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{t^o,xt} 2CO_2 + 2C_2H_5OH$

n C2H5OH = 2n glucozo = 0,35.2 = 0,7(kmol)

m C2H5OH = 0,7.46 = 32,2(kg)

b)$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{t^o,xt}nC_6H_{12}O_6$

$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{t^o,xt} 2CO_2 + 2C_2H_5OH$

n tinh bột = 2/162n = 1/81n(kmol)

n glucozo = 80% . n . 1/81n = 4/405(kmol)

n C2H5OH = 80% . 2. 4/405 = 32/2025(kmol)

m C2H5OH = 46.32/2025 = 0,73(kg)

Bình luận (0)
Quang Nhân
17 tháng 5 lúc 21:20

\(n_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{90}{180}=0.5\left(kmol\right)\)

\(n_{C_6H_{12}O_6\left(pư\right)}=0.5\cdot0.7=0.35\left(kmol\right)\)

\(C_6H_{12}O_6\underrightarrow{^{\text{men rượu}}}2C_2H_5OH+2CO_2\)

\(0.35........................0.7\)

\(m_{C_2H_5OH}=0.7\cdot46=32.2\left(kg\right)\)

\(b.\)

\(C_{12}H_{22}O_{11}\underrightarrow{^{t^0,xt}}C_6H_{12}O_6+C_6H_{12}O_6\)

\(C_6H_{12}O_6\underrightarrow{^{\text{men rượu}}}2C_2H_5OH+2CO_2\)

\(n_{C_2H_5OH}=\dfrac{12\cdot n_{C_{12}H_{22}O_{11}}}{2}\cdot80\%=\dfrac{12\cdot\dfrac{1}{171}}{2}\cdot80\%=\dfrac{8}{285}\left(kmol\right)\)

\(m_{C_2H_5OH}=\dfrac{8}{285}\cdot46=1.29\left(kg\right)\)

 

Bình luận (1)
hnamyuh
10 tháng 5 lúc 16:46

Câu 3 : 

Trích mẫu thử

Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử

- mẫu thử nào chuyển màu đỏ là CH3COOH

Cho các mẫu thử nào nước :

- mẫu thử nào không tan là C6H6

Nung nóng hai mẫu thử còn với CuO

- mẫu thử nào chuyển từ màu đen sang nâu đỏ là C2H5OH

$C_2H_5OH + CuO \xrightarrow{t^o} Cu + CH_3CHO + H_2O$
- mẫu thử không HT là nước

Bình luận (0)
Đức Hiếu
10 tháng 5 lúc 16:47

Câu 3:

Dùng quỳ tím nhận biết được $CH_3COOH$

Dùng dung dịch $Br_2$ nhận biết được $C_3H_6$

Dùng $CuSO_4$ khan nhận biết được $H_2O$ do chuyển màu xanh

Còn lại là $C_2H_5OH%

Câu 4: Theo gt ta có: $n_{C_2H_5OH}=0,1(mol)$

a, $C_2H_5OH+3O_2\rightarrow 2CO_2+3H_2O$

Ta có: $n_{O_2}=0,3(mol)\Rightarrow V_{kk}=33,6(l)$

b, Ta có: $V_{C_2H_5OH}=5,75(ml)$

$\Rightarrow V_{ruou}=71,875(ml)$

c, $C_2H_5OH+O_2\rightarrow CH_3COOH+H_2O$

Ta có: $n_{CH_3COOH}=0,06(mol)\Rightarrow m_{CH_3COOH}=3,6(g)$

Bình luận (5)
missing you =
10 tháng 5 lúc 17:35

câu 4:a, nC2H5OH=4,6/46=0,1 mol

 PTHH: C2H5OH+3O2->2CO2+3H2O

theo pthh=>nO2=3nC2H5OH=3.0,1=0,3 mol

=>VO2(đktc)=0,3.22,4=6,72 lít

lại có [VO2(đktc)/V(không khí)].100%=20%=> V(không khí)=6,72/20%=33,6 lít

b,có pthh:C2H5OH + H2O → CH3COOH + 2H2

 Vrượu nguyên chất = mrượu nguyên chất : D = 4,6 : 0,8 = 5,75(ml) 

lại có Độ rượu=V(rượu nguyên chất).100/V hỗn hợp rượu và nước
=>Thể tích rượu 8 độ thu được: Vhh= (5,75 x 100): 8 = 71,875(ml) 

c,pthh  C2H5OH + O2 →  CH3COOH + H2O

=>nC2H5OH=nCH3COOH=0,1 mol

=> mCH3COOH(phản ứng)=0,1.60=6 gam

vì H=60%= mCH3COOH(thực tế).100%/ mCH3COOH(phản ứng)

=> mCH3COOH(thực tế)=60%. mCH3COOH(phản ứng)=60%.6=3,6gam

 

Bình luận (0)
Sunflower
8 tháng 1 lúc 18:18

undefined

Bình luận (0)
hnamyuh
3 tháng 5 lúc 18:14

\(a) V_{rượu} = 5.\dfrac{10}{100} = 0,5(lít)\\ b) m_{rượu} = D.V = 0,78.0,5.1000 = 390(gam)\\ c) n_{C_2H_5OH\ pư} = \dfrac{380}{46}.80\% = \dfrac{156}{23}(mol)\\ C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{men\ giấm} CH_3COOH + H_2O\\ n_{CH_3COOH} = n_{C_2H_5OH\ pư} = \dfrac{156}{23}(mol)\\ m_{CH_3COOH} = \dfrac{156}{23}.60 = 406,96(gam)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
2 tháng 5 lúc 15:57

Ta có: \(n_{C_2H_6O}=\dfrac{9,2}{46}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(C_2H_6O+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+3H_2O\)

____0,2_____0,6___0,4 (mol)

a, Ta có: \(V_{O_2}=0,6.22,4=13,44\left(l\right)\)

\(\Rightarrow V_{kk}=\dfrac{13,44}{20\%}=67,2\left(l\right)\)

b, PT: \(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

_____0,4_____0,8 (mol)

\(\Rightarrow m_{NaOH}=0,8.40=32\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddNaOH}=\dfrac{32}{50\%}=64\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
27 tháng 4 lúc 13:14

Đáp án: C

Bình luận (0)
hnamyuh
21 tháng 4 lúc 15:47

\(V_{rượu} = 400.\dfrac{45}{100} = 180(ml)\\ V_{rượu\ 18^o} = \dfrac{180.100}{18} = 1000(ml)\\ V_{nước} = 1000 - 400 = 600(ml)\)

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
21 tháng 4 lúc 15:43

400 ml thì có 45 ml C2H2OH

x ml thì có 18 ml C2H5OH

=>x =160ml

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
18 tháng 4 lúc 20:06

2CH3COOH   +   Na2CO3  →  2CH3COONa  +   CO2  +  H2O  (1)

CH3COOH   +  NaOH  →   CH3COONa   +  H2O  (2)

nCO2 = 2,24:22,4 = 0,1 mol

Từ (1)  =>  nNa2CO3 = 0,1 mol

<=> mNaOH = 18,6 - 0,1.106 = 8 gam

<=> nNaOH = 8:40 = 0,2 mol

Từ (1), (2) => nCH3COONa = 0,1.2 + 0,2 = 0,4 mol <=> mCH3COONa = 0,4.82 = 32,8 gam

nCH3COOH = 0,4 => mCH3COOH = 0,4.60= 24 gam.

=> mdd CH3COOH = 24:10% = 240 gam

=> mdd sau phản ứng = 18,6 + 240 - 0,1.44 = 254,2 gam.

=> C% CH3COONa = \(\dfrac{32,8}{254,2}.100\%\)= 12,9%

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
18 tháng 4 lúc 20:11

n khí = 2,24/22,4=0,1 mol

Na2CO3 + 2CH3COOH --> 2CH3COONa + H2O + CO2 (1)

  0,1                  0,2                     0,2                             0,1         mol

=> mNa2CO3=0,1*106=10,6 g => mNaOH=18,6-10,6=8

=>nNaOH=8/40=0,2 mol

NaOH + CH3COOH --> CH3COONa + H2O (2)

0,2             0,2                     0,2                                       mol

(1) ,(2)=> nCH3COOH =0,2 + 0,2 =0,4 mol

=>mdd CH3COOH= (0,4*60*100)/10=240 ml

mdd sau =18,6 + 240 - 0,1*40 = 254,6 g

(1)=> m CH3COONa(1) =0,2* 82=16,4 => m% CH3COONa(1) = 16,4*100/254,6=6,44%

(2)=>m CH3COONa(2) =0,2* 82=16,4 => m% CH3COONa(2) = 16,4*100/254,6=6,44%

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN