Bài 44: Andehit, xeton

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 6 2020 lúc 10:17

TH1: có 1 andehit là HCHO

=> ancol còn lại là CH3CHO,

Gọi nHCHO = x mol;nCH3CHO = y mol

HCHO → 4Ag;CH3CHO→2Ag

\(\left\{{}\begin{matrix}30x+44y=8\\4x+2y=\frac{32,4}{208}=0,3\end{matrix}\right.\Rightarrow x< 0\left(L\right)\)

Vậy không có HCHO trong hỗn hợp

Gọi công thức chung của 2 andehit là CnH2nO

=> nAg = 2nCnH2nO => nCnH2nO = 0,15

=> MCnH2nO = 8/0,15 => 14n + 16=53,3

=> n = 2,6n

Vậy công thức 2 andehit là

CH3CHO: Etanal

C2H5CHO: Propanal

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 1 tháng 6 2020 lúc 22:11

A không tác dụng với Na nên A là ete.

CTCT: CH3−O−C2H5 (etylmetyl ete)

B tác dụng với CuO tạo anđehit nên B là ancol bậc I.

CTCT: CH3−CH2−CH2−OH (propan-1-ol)

2CH3−CH2−CH2OH+2Na → 2CH3−CH2−CH2−ONa+H2

CH3−CH2−CH2−OH+CuO \(\underrightarrow{^{t^o}}\)CH3−CH2−CHO+Cu+H2O

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN