Bài 43. Pha chế dung dịch - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1 phai trộn bao nhi3u l dd axit nitrc 0,2M vs dd axit nitrc l M th3o ti số và V(th3 tích) = bao nhi3u đ3 thu đc dd 0,4M?

2 cần bao nh l dd natriclorua 40% pha vs 50g dd natri clorua 10% dd3 có đc dd 20% ?

3 hòa tan hoàn toàn a gam kim loại nhôm cần vùa đu 150 gam dd axit clohidric HCL 14,6 %

a,vi3t PTHH?

b,tính giá trị a?

c,tính V H2 thoát ra(đktc)

d,tính C% cs chất tan có trong dd sau p/u?

3,dẫn luong khí H2 tr3n đi qua bột CuO đun nóng thì đc 18 gam bột chất ran màu đo.tính H% cs p/u?

4 hòa tan hoàn toàn 2,4 g kim loại Mg vào dd axit HCL 2M(vùa đu)

a,tính V khí H2 thoát a(đktc)

b,tính C%cs chất tan có tong dd sau p/u?

5, hòa tan hoàn toàn 7,5 g hỗn hop A gồm 2 kim loại Mg,Al vào dd axit HCL 7,3% (vùa đu) thấy thoát a 7,84 l khí H2(đktc) dd B

a,tính % kl mỗi kim loại tong A?

b, tính kl dd HCL 7,3% cần dùng cho các p/u?

c,tính C% cs chất tan có tong dd B sau p/u?

d, dẫn toàn bộ khí H2 di qua 16g bột oxit cs 1 kim loại(chua rõ hóa trị )đun nóng.sau p/u xay ra hoàn toàn ,làm ngung tụ thu đc 5,4 g nuoc .hãy xác định CTHH cs oxit kim loại tr3n?

6,hỗn hop khí O2 và SO2 có ti khối so vs hidro = 24,sau khi đun nóng hỗn hop đó vs chất xúc tác ta thu đc hỗn hop chất khí ms có ti khối hon so vs khí hidro = 30.

a,xác định thành phần hỗn hop tuoc và sau p/u ?

b,tính thành phần phần tram mỗi khí tham gia p/u?

7,đốt chày hoàn toàn 2,3g một hop chất A = khí oxi ,sau p/u thu đc 2,24 l CO2 (đktc) và 2,7g H2O .hãy xác định công thuc tính hop chất A(bt ti khối hoi cs khí A so vs khí hidro là 23)

help me ! mai nộp giuos mk vs hóa hc lp 8 nha

Được cập nhật 19 tháng 9 lúc 10:35 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Hóa học

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ