Bài 42. Nồng độ dung dịch

Quỷ cute (ARMY JK BTS)
Quỷ cute (ARMY JK BTS) 9 tháng 1 lúc 12:12

 

- Cho hỗn hợp 2 KL Na và Fe vào H2O dư thì chỉ có Na dư

     2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2

                                       1 <----- 0,5

     H2     +   CuO   --->    Cu    +    H2O

     0,5 <--      0,5

- m NaOH = 1 × 40 = 40 g

=> C% NaOH = mct/ mdd ×100

 = 40/160×100 = 25%

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 9 tháng 1 lúc 12:33

Khí sinh ra : H2

\(CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O\)

Theo PTHH : \(n_{H_2} = n_{CuO} = \dfrac{40}{80} = 0,5(mol)\\\)

\(2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2\)

Ta có : 

\(n_{NaOH} = 2n_{H_2} = 0,5.2 = 1(mol)\\ \Rightarrow C\%_{NaOH} = \dfrac{1.40}{160}.100\%=25\%\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 25 tháng 12 2020 lúc 22:50

PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

a) Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{HCl}=0,2mol\)

\(\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{0,2\cdot36,5}{10,95\%}\approx66,67\left(g\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{ZnCl_2}=n_{H_2}=n_{Zn}=0,1mol\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{ZnCl_2}=0,1\cdot136=13,6\left(g\right)\\m_{H_2}=0,1\cdot2=0,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{dd}=m_{Zn}+m_{ddHCl}-m_{H_2}=72,97\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{13,6}{72,97}\cdot100\%\approx18,64\%\)

 

Bình luận (0)
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi 25 tháng 12 2020 lúc 22:27

Muốn biết câu trả lời thì hãy đón xem livestream của thầy vào lúc 8h mỗi ngày trên youtube nhé em <3undefined

undefined

Bình luận (0)
Sơn Tùng M-TP
Sơn Tùng M-TP 24 tháng 8 2020 lúc 15:19
3Ca(OH)2 + 2FeCl3 3CaCl2 + 2Fe(OH)3

0,45mol <- 0,3mol

mFeCl3 =32,5. 150:100 =48,75g

nFeCl3=48,75:(56+35,5.3)=0,3 mol

mCa(OH)2=0,45.74=33,3g

a)C%Ca(OH)2=\(\frac{33,3.100}{100}\)=33,3%

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 21 tháng 12 2020 lúc 9:59

a.    nMg =\(\dfrac{2,4}{24}\) = 0,1 mol     , nHCl = 1.0,25 = 0,25 mol

Ta có pt phản ứng :    Mg   + 2HCl    →   MgCl2    +    H2

Theo phương trình :    1            2                  1                  1   ( mol)

Tức cứ 1 mol Mg sẽ phản ứng vừa đủ với 2 mol HCl , nên 0,1 mol Mg sẽ phản ứng hết với 0,2 mol HCl mà 

Theo đề bài :              0,1          0.25                                      (mol)

Vậy Mg phản ứng hết và HCl dư = 0,25-0,2 = 0,05  ( mol)

nH2 = nMg = 0,1 mol .

==> V H2(đktc) = n .22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít

b. Các chất trong dung dịch sau phản ứng gồm :\(\left\{{}\begin{matrix}HCldư=0,05mol\\MgCl2=0,1mol\end{matrix}\right.\)

Thể tích của dung dịch là 250ml = 0,25 lít

CHCl  = \(\dfrac{n}{v}\)\(\dfrac{0,05}{0,25}\)= 0,2 ( mol/l)

CM MgCl2  = \(\dfrac{n}{v}\)=\(\dfrac{0,1}{0,25}\)= 0,4 ( mol/l)

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
Hỗ Trợ Học Tập 17 tháng 12 2020 lúc 20:08

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 17 tháng 12 2020 lúc 20:09

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1mol\)

=> \(n_{HCl}=0,2mol\Rightarrow m_{HCl}=0,2.36,5=7,3g\)

\(C\%_{HCl}=\dfrac{7,3}{100}.100\%=7,3\%\)

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 17 tháng 12 2020 lúc 20:09

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1mol\)

=> \(n_{HCl}=0,2mol\Rightarrow m_{HCl}=0,2.36,5=7,3g\)

\(C\%_{HCl}=\dfrac{7,3}{100}.100\%=7,3\%\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 12 2020 lúc 22:25

PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\) (1)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\) (2)

a) Ta có: \(n_{HCl}=\frac{73\cdot10\%}{36,5}=0,2\left(mol\right)\)

Gọi số mol của ZnCl2\(a\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(1\right)}=2a\)

Gọi số mol của FeCl2\(b\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(2\right)}=2b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+2b=0,2\\136a+127b=13,15\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,05\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow n_{ZnCl_2}=n_{FeCl_2}=0,05mol=n_{Zn}=n_{Fe}\)

\(\Rightarrow m_{Zn}+m_{Fe}=0,05\cdot\left(65+56\right)=6,05\left(g\right)\)

b) Ta có: \(n_{H_2}=0,1mol\) \(\Rightarrow m_{H_2}=0,1\cdot2=0,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd}=m_{hh}+m_{ddHCl}-m_{H_2}=78,85\left(g\right)\)

Mặt khác: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{ZnCl_2}=0,05\cdot136=6,8\left(g\right)\\m_{FeCl_2}=0,05\cdot127=6,35\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{FeCl_2}=\frac{6,35}{78,85}\cdot100\%\approx8,05\%\\C\%_{ZnCl_2}=\frac{6,8}{78,85}\cdot100\%\approx8,62\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 12 2020 lúc 22:31

PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\) (1)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\) (2)

a) Ta có: \(n_{H_2SO_4}=\frac{318,5\cdot10\%}{98}=0,325\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Zn là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của Fe là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(2\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,325\\65a+56b=37,2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Đề bài sai !!!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN