Bài 42: Luyện tập dẫn xuất halogen, ancol và phenol

B.Thị Anh Thơ
5 tháng 6 2020 lúc 22:45

Ta có:

nCO2=4,48/22,4=0,2 mol = nC

=> CA=0,2/0,1=2

nH2=1,69/22,4=0,075446

=> 2nH2/nA = 1

A chứa 2 C, tác dụng với Na theo tỉ lệ 1:1 và không làm đổi màu quỳ tím.

Vậy A là C2H5OH

Điều chế : (PTHH)

C6H12O6 2C2H5OH+2CO2

C2H4+H2O → C2H5OH

C2H5Cl+NaOH → C2H5OH+NaCl

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
2 tháng 6 2020 lúc 20:17

Câu 1. Bài làm:

Trích mỗi chất 1 ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng.

- Cho lần lượt nước dư vào các ống nghiệm:

+ Ống nghiệm nào chất lỏng không tan, dung dịch phân thành 2 lớp là benzen ( nổi lên trên bề mặt nước)

+ Các ống nghiệm còn lại dung dịch đồng nhất là: etanol (C2H5OH), glixerol ( C3H5(OH)3), nước (H2O)

- Cho Cu(OH)2 vào 3 chất còn lại, chất nào tạo phức màu xanh lam là C3H5(OH)3, còn lại không có hiện tượng gì là C2H5OH và H2O

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Đốt 2 chất còn lại, rồi cho sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong, chất nào sản phẩm sinh ra làm đục nước vôi trong là C2H5OH, còn lại là H2O

\(C_2H_5OH+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+3H_2O\)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
2 tháng 6 2020 lúc 20:42

Câu 1:

Cho Cu(OH)2 vào các chất. Glixerol hoà tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

Nhỏ nước brom vào 3 chất còn lại. Phenol có kết tủa trắng.

C6H5OH+3Br2 → C6H2Br3OH+3HBr

Cho Na vào 2 chất còn lại. Etanol hoà tan Na tạo khí không màu. Còn lại là benzen.

2C2H5OH+2Na → 2C2H5ONa+H2

Câu 2:

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=0,25\left(mol\right)\\n_{H2O}=0,35\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn C, H: \(n_{ancol}=\frac{0,25}{n}=\frac{0,35}{n+1}\)

\(\Leftrightarrow n=2,5\)

Vậy 2 ancol là C2H6O,C3H8O

b,

- C2H6O:

CH3−CH2OH (etanol)

- C3H8O:

CH3−CH2−CH2−OH (propan-1-ol)

CH3−CH(OH)−CH3 (propan-2-ol)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN