Bài 41: Phenol

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 27 tháng 6 2020 lúc 21:40

C6H5OH + 3Br2 → 2,4,6-Br3C6H2OH + 3HBr

\(n_{Br_2}=\frac{6,4}{160}=0,04\left(mol\right)\)

Theo PT : n 2,4,6-Br3C6H2OH = \(\frac{1}{3}n_{Br_2}=\frac{1}{75}\left(mol\right)\)

=> m 2,4,6-Br3C6H2OH =\(\frac{1}{75}.331=4,413\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 27 tháng 6 2020 lúc 21:45

C6H5OH + 3Br2 → 2,4,6-Br3C6H2OH + 3HBr

0,04-------0,0133

nBr2=6,4\160=0,04(mol)

=> m 2,4,6-Br3C6H2OH =0,0133.331=4,4(g)

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 27 tháng 6 2020 lúc 21:27

2 C2H5OH+Na--> 2 C2H5ONa + H2 (1)

2 C6H5OH+Na-->2 C6H5ONa + H2 (2)

Gọi x, y lần lượt là số mol của etanol và phenol

Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=0,05\\46x+94y=7\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

=> % m etanol =\(\frac{0,05.46}{7}.100=32,86\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 27 tháng 6 2020 lúc 21:13

Ta có 2nH2 = nphenol và etanol = 0,1 (mol)

{x+y=0,1(12.6+6+16)x+(12.2+6+16)y=7{

nphenol = nancol = 0,05 (mol)

%mphenol = 0,05.94\7 = 67,14%

%mancol = 0,05.46\7 = 32,86%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 5 tháng 6 2020 lúc 22:23

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 31 tháng 5 2020 lúc 12:59
https://i.imgur.com/MB5zKUB.png
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 5 2020 lúc 19:28

Câu 1:

Ta có:

\(n_{NaOH}=\frac{40.20}{100.40}=0,2\left(mol\right)\)

\(PTHH:C_6H_5OH+NaOH\rightarrow C_6H_5ONa+H_2O\)

\(\Rightarrow n_{C6H5OH}=n_{NaOH}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow m_{C6H5OH}=0,2.94=18,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C6H5OH}=\frac{18,8}{22}.100\%=85,45\%\\\%m_{CH3OH}=100\%-85,45\%=14,55\%\end{matrix}\right.\)

Câu 2:

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH3OH}:x\left(mol\right)\\n_{C2H5OH}:y\left(mol\right)\\n_{C6H5OH}:z\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{H2}=\frac{1,232}{22,4}=0,055\left(mol\right)\\n_{NaOH}=0,1.0,5.=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(CH_3OH+Na\rightarrow CH_3ONa+\frac{1}{2}H_2\)

\(C_2H_5OH+Na\rightarrow C_2H_5ONa+\frac{1}{2}H_2\)

\(C_6H_5OH+Na\rightarrow C_6H_5ONa+\frac{1}{2}H_2\)

\(C_6H_5OH+NaOH\rightarrow C_6H_5ONa+H_2O\)

Giải hệ PT:

\(\left\{{}\begin{matrix}32x+46y+94z=6,51\\x+y+z=0,11\\z=n_{NaOH}=0,05\end{matrix}\right.\Rightarrow X\)

Giải ra nghiệm âm ! Xem lại đề .

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 28 tháng 5 2020 lúc 17:54

Ta có:

\(m_{giam}=m_{kt}-m_{CO2}\)

\(\Rightarrow m_{CO2}=6,6\left(g\right)\Rightarrow n_{CO2}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{gluzo}=2n_{CO2}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{gluzo}=\frac{0,2.180.100}{90}=67,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 23 tháng 5 2020 lúc 20:45

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN