Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Nguyễn Trần Thành Đạt
6 tháng 12 2020 lúc 20:15

a) m(dd)= 16+84=100(g)

=> C%dd(đường)= (16/100).100=16%

b) m(đường)=16+20=36(g)

mdd=100+20=120(g)

=> C%dd(đường mới)= (36/120).100=30%

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
13 tháng 8 2020 lúc 20:26

mdd HCl 4% = 500.1,02 = 510(g)

mHCl trong dd = 4%.510 = 20,4(g)

mdd HCl 20% cần dùng = \(\frac{20,4.100}{20}=102\left(g\right)\)

=> Vdd HCl 20% cần dùng = 102 : 1,1 = 92,73ml

=> Vnước cần dùng = 500 - 92,73 = 407,27 ml

Bình luận (0)
Dương Thiên Hồng
18 tháng 7 2020 lúc 14:15

Ta có :

170g AgNO3 tan trong 100g H2O tạo thành 270g dd AgNO3

\(\Rightarrow\)1700g AgNO3............... 1000g H2O..................2700g dd AgNO3

\(\Rightarrow\)$m_{AgNO_3}=1700g$

$m_{H_2O}=1000g$

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
12 tháng 7 2020 lúc 13:38

Đem hòa tan hết 60g naoh vào 140g h20 ở 30 độ c.tính a )độ tan của naoh ở nhiệt độ này

b)tính nồng độ %của dd thu được bằng 2 cách

---

a) \(S_{NaOH\left(30^oC\right)}=\frac{m_{NaOH}}{m_{H2O}}.100=\frac{60}{140}.100=\frac{300}{7}\approx42,857\left(g\right)\)

b) Cách 1:

mddNaOH=60+140=200(g)

=> \(C\%ddNaOH=\frac{60}{200}.100=30\%\)

Cách 2:

\(C\%ddNaOH=\frac{100.S_{NaOH\left(30^oC\right)}}{100+S_{NaOH\left(30^oC\right)}}=\frac{100.\frac{300}{7}}{100+\frac{300}{7}}=30\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 7 2020 lúc 15:39

Bt3:cho thêm 60g H20 vào 400g dung dịch h2so4 98%.tính nồng độ phần trăm dung dịch h2so4 mới

--

mH2SO4= 98%. 400= 392(g)

mddH2SO4(mới)= 60+400=460(g)

=> \(C\%_{ddH2SO4\left(mới\right)}=\frac{392}{460}.100\approx85,217\%\)

Bt4:làm bay hơi 40g h20 từ 1 kg dung dịch nacl 60%.tính nồng độ phần trăm nacl còn lại

mNaCl= 60%.1= 0,6(kg)=600(g)

mddNaCl(Sau)= 1000-40=960(g)

=> \(C\%_{ddNaCl\left(sau\right)}=\frac{600}{960}.100=62,5\%\)

Bt5:cho 24,6g nhôm tác dụng với 200g dung dịch h2s04 27,375%.

A.tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

B.dùng lượng khí sinh ra khử hết 64g 1 oxit kim loại.xác định công thức hóa học của oxit kim loại trên

---

A) nAl= 24,6/27= 41/45(mol)

mH2SO4=27,375%.200= 54,75(g)

=> nH2SO4= 54,75/98=219/392(mol)

PTHH: 2 Al + 3 H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3 H2

Ta có: 41/45 : 2 > 219/392 :3

=> Al dư, H2SO4 hết, tính theo nH2SO4

Chất trong dd sau p.ứ là Al2(SO4)3

nAl2(SO4)3= nH2SO4/3= 219/392 :3=73/392(mol)

=> mAl2(SO4)3= 73/392 . 342\(\approx63,689\%\)

B) Anh thấy số hơi xấu nên câu B sẽ không tính ra em nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
5 tháng 7 2020 lúc 17:32

48g ------------ 80 ml ----- 27,2 o C 26.47g<--------80 ml ------15 oC 82,72g <---------250ml------15oC Vậy cần 82,72g

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN