Bài 40: Dung dịch

Quang Nhân
6 giờ trước (13:05)

\(a.\)

\(m_{HCl}=200\cdot5.475\%=10.95\left(g\right)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{10.95}{36.5}=0.3\left(mol\right)\)

\(b.\)

\(m_{H_2SO_4}=500\cdot5.88\%=29.4\left(g\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{29.4}{98}=0.3\left(mol\right)\)

\(c.\)

\(m_{dd_{H_2SO_4}}=200\cdot1.6=320\left(g\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=0.2\cdot2=0.4\left(mol\right)\)

\(m_{H_2SO_4}=0.4\cdot98=39.2\left(g\right)\)

\(C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{39.2}{320}\cdot100\%=12.25\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
5 giờ trước (13:17)

a)                              Khối lượng của axit clohidric

         C0/0HCl = \(\dfrac{m_{ct}.100}{m_{dd}}\Rightarrow m_{ct}=\dfrac{C.m_{dd}}{100}=\dfrac{5,475.200}{100}=10,95\) (g)

                                     Số mol của axit clohidric

                                   nHCl = \(\dfrac{m_{HCl}}{M_{HCl}}=\dfrac{10,95}{36,5}=0,3\left(mol\right)\)

b)                                 khối lượng của axit sunfuric

          C0/0H2O4 = \(\dfrac{m_{ct}.100}{m_{dd}}\Rightarrow m_{ct}=\dfrac{C.m_{dd}}{100}=\dfrac{5,88.500}{100}=29,4\left(g\right)\)

                                         Số mol của axit sunfuric

                                  nH2SO4 = \(\dfrac{m_{H2SO4}}{M_{H2SO4}}=\dfrac{29,4}{98}=0,3\left(mol\right)\)

c)                                              200ml = 0,2l

                                  Khối lượng của dung dịch axit sunfuric

                                 D = \(\dfrac{m}{V}\Rightarrow m=D.V=1,6.0,2=0,32\) (g)

                                              Số mol của axit sunfuric

                           CMH2SO4  =\(\dfrac{n}{V}\Rightarrow n=C_M.V=2.0,2=0,4\left(mol\right)\)

                                               Khối lượng của axit sunfuric

                                                mH2SO4 = nH2SO4 . MH2SO4

                                                              = 0,4  .98

                                                              = 39,2 (g)

                               Nồng độ phần trăm của dung dịch axit sunfuric

                                 C0/0H2SO4 = \(\dfrac{m_{ct}.100}{m_{dd}}=\dfrac{39,2.100}{0,32}=12250\)0/0

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (1)

a) nNaOH=2.0,2=0,4(mol)

b) nNaCl= 0,02.0,5= 0,01(mol)

nNa2SO4=0,04.0,5=0,02(mol)

c) nH2SO4=0,05.0,2=0,01(mol)

PTHH: H2SO4+ 2 NaOH -> Na2SO4 + 2 H2O

nNaOH=0,01.2=0,02(mol)

=>VddNaOH=0,02/0,1=0,2(l)

Bình luận (0)

a) Gọi thể tích của dung dịch A và dung dịch B lần lượt là 2V và 3V. 

=> VddH2SO4(sau)=2V+3V=5V(l) 

Mặt khác: nH2SO4(tổng)= 0,2.2V+ 0,5.3V= 1,9V 

=> CMddC=(1,9V)/(5V)=0,38(M)

b) Gọi thể tích dung dịch A và B cần trộn lần lượt là a,b (l)

=> Số mol H2SO4 tổng: nH2SO4(tổng)= 0,2.a+0,5.b (mol)

VddH2SO4(sau)=a+b(l)

=> Ta có pt: \(\dfrac{0,2a+0,5b}{a+b}=0,3\\ \Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{2}{1}\)

=> Trộn theo tỉ lệ thể tích dung dịch A: dung dịch B= 2:1

Chúc em luôn học tập tốt nhé!

Bình luận (2)
Quang Nhân
16 tháng 7 lúc 19:40

\(n_{Na}=\dfrac{4.6}{23}=0.2\left(mol\right)\)

\(4Na+O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}2Na_2O\)

\(0.2...................0.1\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

\(0.1.......................0.2\)

Quỳ tím hóa xanh => Vì dung dịch NaOH có tính bazo 

\(m_{dd_A}=\dfrac{m_{NaOH}}{8\%}=\dfrac{0.2\cdot40}{8\%}=100\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
2 tháng 7 lúc 11:52

- Áp dụng phương pháp đường chéo :

\(\Rightarrow\dfrac{100}{150}=\dfrac{X-5}{10-X}\)

=> X = 7%

Vậy ...

Bình luận (0)
Khánh Đan
13 tháng 5 lúc 11:05

Bài 1:

1, \(2KClO_3\xrightarrow[MnO_2]{t^o}2KCl+3O_2\)

\(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

\(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

2, \(2KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(O_2+4Na\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

3, \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(H_2+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}H_2O\)

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

\(FeSO_4+Zn\rightarrow ZnSO_4+Fe\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
hnamyuh
13 tháng 5 lúc 11:06

Bài 1 : 

\(1)\\ 2KClO_3 \xrightarrow{t^o} 2KCl + 3O_2\\ 5O_2 + 4P \xrightarrow{t^o} 2P_2O_5\\ P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4\\ 2) \\2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\\ 4Na + O_2 \xrightarrow{t^o} 2Na_2O\\ Na_2O + H_2O \to 2NaOH\\ 3)\\ Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\\ 2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O\\ H_2O + SO_3 \to H_2SO_4\)

\(Fe + H_2SO_4 \to FeSO_4 + H_2\\ FeSO_4 + Zn \to ZnSO_4 + Fe\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
13 tháng 5 lúc 11:08

Bài 2:

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\)

___0,4______________0,4____0,2 (mol)

a, a = mNa = 0,4.23 = 9,2 (g)

m = mNaOH = 0,4.40 = 16 (g)

b, PT: \(Fe_3O_4+4H_2\underrightarrow{t^o}3Fe+4H_2O\)

______0,05____0,2__0,15 (mol)

⇒ mFe3O4 = 0,05.232 = 11,6 (g)

mFe = 0,15.56 = 8,4 (g)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
12 tháng 5 lúc 10:24

Ta có: mZnCl2 = 750.30% = 225 (g)

⇒ mH2O = 750 - 225 = 345 (g)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
12 tháng 5 lúc 8:47

3. Vì đường có độ tan khác nhau ở từng nhiệt độ, ở nhiệt độ \(0^oC\) đương có tan nhưng rất rất ít nên hầu như là không tan. Còn ở nhiệt độ cao, đường có độ tan lớn, các phân tử đường bắt đầu chuyển động nhanh hơn va chạm nhiều hơn → tan (nhanh hơn)

4. Không, vì mỗi dd đều có một độ bão hòa xác định, khi đạt đến mức tối đa thì đường và muối không tan được nữa

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN