Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

Trúc Giang
Trúc Giang CTV 5 tháng 1 lúc 21:35

a)

*Xác định bài toán:

INPUT: cạnh a, chiều cao tương ứng h

OUTPUT: diện tích tam giác S

*Mô tả thuật toán:

- Bước 1: Nhập a, h

- Bước 2: S:=a*h/2

- Bước 3: In ra S và kết thúc 

b) 

Program nyg;

Uses crt;

Var a,h,S:real;

Begin

Writeln ('Nhap canh a');

Readln (a);

Writeln ('Nhap canh h');

Readln (h);

S:=(a*h)/2;

Writeln ('Dien tich hinh tam giac',S);

Readln;

End.

 

Bình luận (1)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 28 tháng 12 2020 lúc 20:20

Nếu đã khai báo hằng PI= 3,14 thì sẽ không thể gán lại trong phần thân nữa. Vì khi ta gán 1 giá trị mặc định thì ở phần thân chương trình không thể gán lại được nữa

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 23 tháng 12 2020 lúc 12:39

Chọn A nhé bạn

Bình luận (0)
bình an
bình an 24 tháng 12 2020 lúc 20:32

câu A đúng chắc lun!

 

Bình luận (0)
Vy Mlem :3
Vy Mlem :3 20 tháng 12 2020 lúc 11:36

Giống nhau: đều lưu trữ dữ liệu

Khác nhau: giá trị của biến có thể thay đổi khi thực hiện chương trình. Còn giá trị của hằng thì không.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 12 2020 lúc 12:23

Giống nhau: 

+Biến và hằng điều là đại lượng lưu trữ dữ liệu.

+Hai đại lượng này phải khai báo mới sử dụng được.

Khác nhau:

- Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

- Cách khai báo biến:

Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

VD: Var a,b:integer;

C:string;

-Biến: giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

_ Cách khai báo hằng:

const <tên hằng>=<giá trị của hằng>;

VD: Const pi=3.14;

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 10 tháng 12 2020 lúc 15:32

A) read(cannang);

B) write(x+y+z);

C) write('chu ban thi tot');

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 10 tháng 12 2020 lúc 9:33

var so,hc,dv:integer;

begin

write('Nhap vao so co hai chu so ');readln(so);

hc:=so div 10;

dv:=so mod 10;

write('Tong cac chu so la ',hc + dv);

readln;

end.

Bình luận (0)
Trương Nguyễn Vân Hà
Trương Nguyễn Vân Hà 13 tháng 12 2020 lúc 19:17

program btdecuong14;

uses crt;

var n,S:integer;

begin clrscr;

        write('nhap so co 2 chu so: '); readln(n);

        S:= n mod 10;

        n:= n div 10;

        S:= S+n mod 10;

        n:= n div 10;

        writeln('tong cac chu so la: ',S);

        Readln;

end.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 20 tháng 11 2020 lúc 20:18

Var a,b,c,d,s,p:real;

Begin

Write('Nhap chieu dai canh day thu nhat ');readln(a);

Write('Nhap chieu dai canh day thu hai ');readln(b);

Write('Nhap chieu dai duong cao ');readln(h);

Write('Nhap chieu dai canh ben thu nhat ');readln(c);

Write('Nhap chieu dai canh ben thu hai ');readln(b);

s:=(a + b)*h/2;

p:=a+b+c+d;

Writeln('Dien tich hinh thang la ',s:10:2);

Write('Chu vi hinh thang la ',p:10:2);

Readln;

End.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 19 tháng 11 2020 lúc 19:54

uses crt;

var a,b,h:real;

begin

clrscr;

write('Nhap do dai canh a:'); readln(a);

write('Nhap do dai canh b:'); readln(b);

write('Nhap do dai duong cao h:'); readln(h);

writeln('Chu vi cua hinh binh hanh la: '(a+b)*2:4:2);

writeln('Dien tich cua hinh binh hanh la: ',a*h:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...