Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I/Trắc nghiệm
1.Với x là kiểu số nguyên,phép gán nào sau đây đúng?
A.x:=5/2 B.x:=x*(3/2) C.x:=x*0.1 D.x:=x*5
2.Ý nghĩa của lệnh clrscr.
A.Khai báo sử dụng thư viện chuẩn trong chương trình
B.Xóa chương trình
C.Dừng chương trình
3.Muốn tạm dừng chương trình để xem kết quả bài lập trình ta dùng lệnh nào sau đây?
A.End. B.Writeln; C.Uses crt; D.Readln;
4.Tên nào sau đây do người lập trình đặt?
A.Var B.Real C.End D.Ctdt
5.Lệnh khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình là?
A.Begin B.Uses C.Var Program
6.Trong Pascal,lệnh clrscr dùng để:
A.In thông tin ra màn hình B.Xóa màn hình C.Nhập dữ liệu từ bàn phím D.Tạm dừng ctrình
7.Đặt tên ntn là hợp lệ?
A.Tam giac; B.Tamgiac; C.1Lơp8A; D.Lop.8A;
8.Để nhập dữ liệu ta dùng lệnh
A.Readln(x); B.X:='dulieu'; C.Write('Nhap du lieu');
9.Trong Pascal,khai báo nào sau đây là đúng?
A.Var tb:real; B.Var X:=100; C.Conts X:integer; D.Var R=15;
10.Để lưu tệp chương trình trong Pascal ta nhấn phím
A.F2 B.F3 C.F5 D.F9
11.Để thoát khỏi ctrinh Pascal ta dùng tổ hợp phím
A.Ctrl+X B.Ctrl+F9 C.Alt+F9 D.Alt+X
12.Giả sử A được khai báo là biến với kiểu số nguyên,X là biến được khai báo với kiểu dữ liệu xâu.Khoanh vào các phép gán đúng:
A.A:=9; B.X:=234; C A:=1.5; X:='Lao Cai';
13.Phép gán nào đúng
A.Var n: integer; B.Var R=30; C.Const n: real; D.Var 6:=integer;
II/Tự luận
1.Tìm lỗi sai và sửa lại
Program bai - tap;
Var a,b,c, TB = Integer;
Const n:= 3
Begin
Writeln('nhap vao ba so a,b,c);
Readln(a,b,c)
TB : = (a+b+c)/n ;
Writeln('Trung binh cong cua 3 so da cho la;TB');
Readln
End
2.Viết ctrinh nhập vào từ bàn phím độ dài cạnh a của 1 hình vuông bất kì,in ra màn hình chu vi,diện tích của hình vuông đó
3.Viết ctrinh đưa ra tb trên màn hình.Mỗi tb nằm trên 1 dòng
PHONG GIAO DUC VA DAO TAO TX QUANG TRI
TRUONG THCS THANH CO
TEN EM LA:....................
4.Viết chương trình Pascal nhập vào từ bàn phím độ dài 2 cạnh hình chữ nhật bất kỳ,in ra màn hình chu vi,diện tích hình chữ nhật đó.

Được cập nhật 14 tháng 6 lúc 17:53 0 câu trả lời

Đề 1:

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

1, Quá trình xử lý thông tin là một quá trình

A. 3 bước B. 5 bước C. 7 bước D. 8 bước

2, Các bộ phận của máy tính chia làm:

A. 2 khối B. 3 khối C. 4 khối D. 5 khối

3, Khu vực chính bàn phím máy tính chia làm mấy hàng phím

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

4, Hai phím có gai dùng làm vị trí đặt hai ngón trỏ là:

A. F và I B. F và J C. E và J D. E và J

5, Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập:

A. Chuột B. Bàn phím C. Máy tính

6, Đâu là các phím nằm trên hàng phím cơ sở

A. Z, X, C, V, B, N, M;

B. A, S, D, F, G, H, J, K, L

C. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

7, Đơn vị nhỏ nhất của thông tin

A. Byte B. Bit C. Kilobyte

Câu 2: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống

a, ……………….là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con ng- ười.

b, Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc ……………… thông tin.

c, …………là nơi lưu các………...và ……………, người ta chia bộ nhớ thành hai loại: ……….. và …………..

d, Bộ nhớ ngoài dùng để ………………………….chương trình và dữ liệu.

e. Máy tính chỉ làm được những việc mà…………………… chỉ dẫn thông qua các câu lệnh.

f. Máy tính chưa thể thay thế hoàn toàn con người, chưa thể có……………….. như con người.

g, Những gì được ghi lại bằng các con số, bằng chữ viết,......... là các ví dụ về thông tin dạng ………….……….

h, Byte (B) = ………... Bit; Kilobyte (KB) = 1024 Bytes = … ….B; Megabyte (MB) = ….KB = ……… KB

Câu 3: Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các câu sau cho thích hợp:

1, Chuột là bộ phận quan trọng nhất của máy tính

2, Để xoá ký tự bên trái con trỏ dùng Delete, bên phải con trỏ dùng Backspace

3, Để thể hiện ký tự @ ấn Shift _ 2

4, Các chương trình máy tính là phần mềm máy tính.

Phần II. Tự luận (4đ)

Câu 1: Nêu nguyên tắc cầm chuột và trình bày chi tiết các thao tác chính với chuột.

Câu 2: Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay.

Đề 2: I. Chọn phương án đúng nhất

1. Quá trình máy tính giải quyết thông tin của người sử dụng nhập vào là:

A. Nhập thông tin B. Xử lí thông tin

C. Xuất thông tin D. Nhập/xuất

2. Đĩa cứng dùng để:

A. Xử lí thông tin B. Lưu trữ thông tin

C. Xem thông tin D. Xoá thông tin

3. Máy in là thiết bị dùng để:

A. Đưa thông tin ra B. Đưa thông tin vào

C. Cả 2 đúng D. Cả 2 sai

4. Ram là bộ nhớ:

A. Bộ nhớ ngoài B. Bộ nhớ thứ cấp

C. Bộ nhớ tạm thời D. Bộ nhớ vĩnh viễn

5. Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập:

A. Màn hình B. CPU

C. Chuột, Bàn phím D. Chuột, loa

6. Máy tính là công cụ để:

A. Xem phim B. Nghe nhạc

C. Học tiếng Anh D. Tất cả đều đúng

7. Phần mềm Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời là:

A. Phần mềm hệ thống B. Phần mềm ứng dụng

C. Phần mềm soạn thảo D. Phần mềm tra cứu

8. Để đánh được kí tự chuỗi trên hàng phím số ta phải nhấn đồng thời phím:

A. Shift+ Phím kí tự cần gõ B. Ctrl+ Phím kí tự cần gõ

C. Caps lock+ Phím kí tự cần gõ D. Tất cả đều được

II. Điền vào khoảng trống trong câu:

Các thao tác chính với chuột bao gồm……………………………, trong đó …………. là nháy nhanh hai lần liên tiếp nút ………. Di chuyển chuột là ……………………………… trên mặt phẳng.

III. Đúng ghi đúng (Đ) sai ghi sai(S) Phát biểu Đúng Sai

1. Hệ điều hành là phần cứng máy tính

2. Máy tính xử lí thông tin ở dạng 0 và 1

3. ROM và RAM còn được gọi là bộ nhớ ngoài

4. Tiếng chim hót không phải là dạng thông tin

IV. Hãy ghép câu ở cột bên trái với câu ở cột bên phải sao cho có nghĩa đúng:

1) Hình vẽ

2) Máy quét

3) Chương trình

4) Đĩa cứng

5) Dữ liệu

6) Phần mềm ứng dụng

a) Tập hợp các câu lệnh

b) Là thông tin được lưu giữ trong máy tính

c) Mang lại những tiện ích cho người dùng

d) Dạng hình ảnh

e) Thiết bị lưu trữ nằm bên trong máy tính

f) Là một trong số thiết bị nhập thông tin

1….. 2….. 3….. 4….. 5….. 6…..

--------------------HẾT---------------------

Đề 3:

I. Chọn phương án đúng nhất

1. Dung lượng lưu trữ của đĩa USB so với đĩa mềm thì:

A. Nhỏ hơn B. Lớn hơn

C. Bằng nhau D. Chưa xác định được

2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử bao gồm:

A. CPU, chuột B. CPU, Bộ nhớ

C. CPU, bộ nhớ, thiết bị nhập/xuất D. CPU, Ram, Màn hình

3. Phần mềm Mario là phần mềm:

A. Soạn thảo B. Giải trí C. Hệ thống D. Ứng dụng

4. Bộ nhớ chỉ đọc là:

A. Rom B.Ram C. CPU D. Màn hình

5. Thiết bị dùng để lưu trữ thông tin là:

A. Đĩa cứng B. Đĩa mềm C. Đĩa USB D. Tất cả đều đúng

6. Bàn phím là:

A. Thiết bị xuất B. Thiết bị nhập

C. Thiết bị lưu trữ D. Tất cả đều sai

7. Máy tính xử lí thông tin ở dạng:

A. Hình ảnh B. Âm thanh C. Câu A và B đúng D. Mùi vị

8. Chức năng chính của CPU đối với máy tính là:

A. Điều khiển B. Tính toán và điều khiển

C. Nhập/ xuất thông tin D. Trả lời thông tin

II. Điền vào khoảng trống trong câu:

Trong hàng phím …………………., hai phím có gai là ………………….. Đây là hai phím dùng làm vị trí đặt …………………………………………… Tám phím chính trên hàng phím đó là ……………………………….. …. còn được gọi là các phím……………..

III. Đúng ghi đúng(Đ) sai ghi sai(S) Phát biểu Đúng Sai

1. Phần mềm học gõ mười ngón tay là Hệ điều hành

2. Bit còn được gọi là dãy nhị phân

3. Đĩa cứng được nằm ngoài máy tính

4. Loa không phải là thiết bị nhập thông tin

IV. Hãy ghép câu ở cột bên trái với câu ở cột bên phải sao cho có nghĩa đúng:

1)Tiếng mưa rơi

2) Khởi động lại

3) Máy tính

4) Máy in

5) CPU

6) Thiết bị vào/ra

a) Bộ não của máy tính

b) Còn gọi là thiết bị ngoại vị

c) Là thiết bị để đưa thông tin ra

d) Công cụ xử lí thông tin

e) Dạng âm thanh

f) Vào Start\Turn off computer\Restart

1….. 2….. 3….. 4….. 5….. 6…..

--------------------@HẾT?----------------------

I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (3 điểm):

1. Tin học là bộ môn học để:

A. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của thông tin.

B. Hoàn thành cấu trúc và tính chất của thông tin.

C. Xây dựng nên cầu trúc và tính chất của thông tin.

D. Tất cả sai.

2. Thông tin Máy tính chưa xử lý được là:

A. Các loại mùi vị. B. Các mẫu văn bản

C. Các con số. D. các hình ảnh

3. Quá trình Máy tính giải quyết yêu cầu của người dùng là:

A. Nhập. B. Xử lý C. Xuất D. Tất cả sai.

4. Các thao tác chính với chuột gồm:

A. Di chuyển chuột B. Nháy chuột trái và nháy chuột phải

C. Kéo và thả chuột. D. Tất cả đúng

5. Luyện gõ 10 ngón sẽ giúp:

A. Giữ bàn phím lâu hư; B. Gõ chính xác

C. Tốc độ gõ chữ nhanh; D. Cả B và C

6. Để hiện (hoặc làm ẩn) quỹ đạo chuyển động của các hành tinh hãy nháy chuột vào nút:

A. ORBITS C. B. VIEW D. Tất cả sai

II. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: (4 điểm)

1. Khi em đang lập danh sách các bạn để mời dự sinh nhật, đó chính là lúc em đang……….…… thông tin.

2. Các dạng thông tin cơ bản là ……………………………………………….

3. Trong hàng phím………………….., hai phím có gai là…………………….. Đây là 2 phím dùng làm vị trí đặt………………………….Ngón tay cái phụ trách phím……………….. là phím dài nhất.

4. Trong hệ mặt trời có………….hành tinh. ……….……………. có màu vàng và nằm ở vị trí trung tâm.

III. Trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S) vào đầu câu: (3 điểm)

1. Máy tính có khả năng tư duy.

2. Thông tin là những gì nhu nhận được về một đối tượng.

3. RAM có thể lưu trữ dữ liệu khi cắt điện.

4. Đĩa mềm có dung lượng lớn hơn đĩa cứng.

5. Phần mềm hệ thống là phần mềm mà không có nó máy tính không thể hoạt động được.

6. ROM có thể lưu thông tin kể cả khi mất điện.

**

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất:

Câu 1: Bộ phận nào dưới đây được gọi là “bộ não” của máy tính ?

a) Bộ nhớ ngoài b) Bộ nhớ chỉ đọc (ROM) c) Bộ xử lí trung tâm (CPU)

Câu 2: Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử thông tin dữ liệu?

a) Khả năng tính toán và lưu trữ lớn

b) Làm việc không mệt mỏi

c) Tất cả khả năng trên.

Câu 3: Máy tính có thể …

a) Lưu trữ những trang nhật ký

b) Giúp em kết nối bạn bè

c) Giúp em học ngoại ngữ

d) Tất cả các thông tin trên

Câu 4: Trong các đơn vị đo dung luợng nhớ dưới đây, đơn vị nào nhỏ nhất ?

a) Megabyte(Mb)

b) Bit

c) Byte

d) Kilobyte(Kb)

Câu 5: Trình tự của quá trình ba bước là?

a) Nhập → Xử lí → Xuất

b) Nhập → Xuất → Xử lí

c) Xuất → Nhập → Xử lí

d) Xử lí → Xuất → Nhập

Câu 6: CPU là cụm từ viết tắt để chỉ ?

a) Bộ xử lí trung tâm

b) Bộ nhớ ngoài máy tính

c) Thiết bị tính toán trong máy tính

Câu 7: Thiết bị cho các em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là ?

a) Màn hình

b) Chuột

c) Bàn phím

Câu 8: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên các thiết bị nào dưới đây sẽ bị xoá?

a) ROM

b) Bộ nhớ trong (RAM).

c) Bộ nhớ flash

Câu 9: Tập truyện tranh quen thuộc với nhiều bạn nhỏ “Doremon” cho em thông tin ở dạng ?

a) Dạng văn bản

b) Dạng âm thanh

c) Dạng hình ảnh

d) Các dạng văn bản và hình ảnh

Câu 10: ROM còn được gọi là ?

a) Bộ nhớ trong

b) Bộ nhớ flash

c) Bộ nhớ ngoài

Câu 11: Các thiết bị như đĩa cứng, đĩa mềm, thiết bị nhớ flash, đĩa CD,... còn được gọi là ?

a) Bộ nhớ trong

b) Bộ nhớ ngoài

c) RAM

d) Các phương án trên đều sai

Câu 12: Các phím nào sau đây là những phím của hàng phím cơ sở trên bàn phím?

a) A,S,D,F,J,K,L,;

b) A,S,D,F,J,K,M,;

b) A,S,D,F,V,B,L,;

d) A,S,D,F,G,H,N,;

Câu 13: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

a) Màn hình

b) Máy in

c) Đĩa CD

d) Bàn phím

Câu 14: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm hệ thống?

a) Phần mềm soạn thảo văn bản

b) Phần mềm đồ hoạ

c) Phần mềm Window XP

d) Phần mềm luyện gõ phím

B- TỰ LUẬN

Câu 1: Thông tin là gì? Cho 4 ví dụ về 4 cách thức mà con người tiếp nhận thông tin đó bằng: Thính giác, thị giác, khứu giác và vị giác

Câu 2: Bạn Hoa là (ủi) quần áo để chuẩn bị đi khai giảng. Hoa đã thực hiện các công việc sau:

a) Dùng khăn ướt làm ẩm mặt vải của quần áo

b) Cắm bàn là (bàn ủi) vào ổ điện

c) Dùng bàn là (bàn ủi) đã nóng di nhẹ trên mặt vải

d) Lấy quần áo cần là (ủi) trong tủ ra

e) Treo quần áo đã là (ủi) xong lên móc áo

Em hãy sắp xếp các công việc đó vào các ô tương ứng trong bảng sau

NHẬP (INPUT)

XỬ LÍ XUẤT (OUTPUT)

NHẬP (INPUT) XỬ LÍ XUẤT (OUTPUT)

Câu 3: Đổi các đơn vị sau

a) 211 KB = ……………….MB = ………………….byte

b) 2 GB = …………………MB =………………… KB

**

1. CPU là cụm từ viết tắt để chỉ.

A. Bộ nhớ của máy tính;

B. Thiết bị tính toán trong máy tính;

C. Bộ phận điều khiển hoạt động của máy tính;

D. Bộ xử lý trung tâm;

2.Các khối chức năng trong cấu trúc chung của máy tính

A. Bộ nhớ,bàn phím, màn hình;

B. Bộ xử lý trung tâm, thiết bộ vào /ra, bộ nhớ;

C. Bộ xử lý trung tâm, bàn phím, chuột;

D. Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ,thiết bị vào/ ra;

3.Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn

A. Các thông tin mà chúng ta có;

B.Phần cứng máy tính;

C. Các chương trình do con người lập ra;

D.Bộ nhớ máy tính;

4. Chương trình máy tính;

A.Thời gian biểu cho các bộ phận của máy tính;

B. Tâp hợp các câu lệnh,mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thưc hiện;

C.Những gì lưu trong bộ nhớ;

D. Tất cả đều sai;

5. Lượng thông tin mà thiết bị có thể lưu trữ được gọi là:

A. Dung lượng nhớ.

B. Thời gian truy cập.

C. Tốc độ truy cập;

D. Mật độ lưu trữ;

6. Đĩa cứng nào trong số các đĩa cứng có dung lượng lớn nhất.

A. 24MB

B. 2400 KB

C. 24 GB

D. 240MB

7. Sự khác biệt giữa phần cứng và phần mền.

A. Em chỉ tiếp xúc được với phần cứng chứ không tiếp xúc được với phần mềm mà chỉ thấy nói hoạt động;

B.Phần cứng được chế tạo bằng kim loại,còn phần mềm được làm bằng chất dẻo.

C. Phần cứng luôn luôn tồn tại,phần mềm chỉ tạm thời (trong thời gian ngắn);

D. Phần cứng hoạt động ổn định phần mềm hoạt động không tin cậy;

8. Người ta chia phần mềm thành hai loại chính dưới đây;

A. Phần mềm giải trí và phần mềm làm việc.

B.Phần mềm sạon thảo văn bản va phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.

C. Phần mềm của hảng Microsoft phần mềm của hãnh IBM.

D.Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng;

9. Các thiết bị như đĩa cứng,đĩa mềm,đĩa CD,… Con gọi là bộ nhớ gì:

A. Bộ nhớ trong;

B. Bộ nhớ ngoài;

C. RAM

D. Các phương án đều sai

10. Chương trình được lưu trữ trên các thiết bị như:

A. Đĩa mềm

B. Đĩa CD

C. Đĩa DVD

D. Tất cả các ý trên;

11. Dữ liệu chỉ lưu tạm thời khi ngắt dòng điện

A. ROM; B. Đĩa mềm; C. Đĩa cứng; C. Bộ nhớ trong;

12. Thiết bị nào cho em sự di chuyển của con trỏ trên máy tính;

A. Môđem B. chuột C. CPU D. Bàn phím;

13.Thiết bị nào cho em thấy hình ảnh, kết quả hoạt động của máy tính;

A. bàn phím B. chuột C. Màn hình D. CPU

14.Thiết bị nào dưới đây còn gọi là bộ não của máy tính

A. RAM B. CPU C.Loa C. Bàn phím

15. Thiết bị nào dưới đây gọi là thiết bị ngoại vi;

A. Bàn phím, chuột,lao,màn hình,đĩa CD,đĩa DVD.

B. Đĩa mềm,đĩa cứng,bộ nhớ trong,bộ nhớ ngoài.

C.Màn hình,chuột,bàn phím,máy in,máy quét.

D.Tất cả đều sai.

16.Phần mềm máy tính là gì

A. Là các chương trình máy tính;

B.Tập hợp các câu lệnh một, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể.

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

17.Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dong em phải

A. Nhấn phím enter; B. Nhấn phím End;

C.Gõ dấu chấm câu; C. Nhấn phím Home;

18.Luyện gõ 10 ngón sẽ giúp:

A.Giữ bàn phím lâu hư; B. Gõ chính xác

C. Tốc độ gõ chữ nhanh D.Cả A và B

19. Các thao tác chính với chuột gồm:

A. Di chuyển chuột B. Nháy chuột trái và nháy chuột phải

C. Kéo và thả chuột. D. Tất cả đúng

20. Phần mềm Mouse Skills có mấy mức luyện tâp chuột;

A. 3 mức B. 6 mức C. 5 mức D. 2 mức

Được cập nhật 15 tháng 5 lúc 19:51 10 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.