Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

GIÚP MIK VS AK! MIK CẦN GẤP LẮM!

Phần I - Trắc nghiệm: Chọn ghi câu đúng (HS chỉ cần ghi 1A, 1B,..)

Câu 1: Thực vật bậc cao gồm những ngành nào?

A. Tảo, rêu, dương xỉ, hạt trần C. Tảo, rêu, hạt trần, hạt kín

B. Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín D. Tảo, rêu, dương xỉ, hạt kín

Câu 2: Đặc điểm chung của các cây dương xỉ là?

A. Có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn C. Có là non cuộn tròn lại

B. Sinh sản bằng bảo tử D. Cả A, B và C

Câu 3: Cây nào sau đây có đặc điểm: thân rễ có nhiều lông tơ màu vàng dùng để rịt vết thương, cầm máu?

A. Cây bèo hoa dâu C. Cây rau bợ

B. Cây lông culi D. Cây dương xỉ

Câu 4: Đặc điểm chung nào sau đây là của ngành hạt trần?

A. Thân gỗ, có mạch dẫn C. Chưa có hoa và quả

B. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên lá noãn D. Cả A, B và C

Câu 5: Nón khác với hoa ở điểm nào?

A. Đã có cấu tạo nhụy C. Chưa có cấu tạo nhị và nhụy

B. Đã có bầu nhụy chứa noãn bên trong D. Đã có cấu tạo nhị

Câu 6: Ở cây thông, hiện tượng thụ phấn xảy ra nhờ tác nhân nào?

A. Côn trùng B. Gió C. Nước D. Con người

Câu 7: Hạt kín có đặc điểm chung là:

A. Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng

B. Thân có mạch dẫn phát triển

C. Có hoa, quả. Sinh sản bằng hạt, quả chứa hạt bên trong

D. Cả A, B và C

Câu 8: Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín là:

A. Quả và hạt C. Hoa và quả

B. Bào tử D. Nón đực và nón cái

Câu 9: Hoa của cây 1 lá mầm thường có số cánh hoa là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

Câu 10: Hoa của cây 2 lá mầm thường có số cánh hoa là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

Câu 11: Sinh vật nào sau đây là đại diện đầu tiên của giới thực vật?

A. Quyết trần C. Tảo đa bào nguyên thủy

B. Tảo đơn bào nguyên thủy D. Rêu

Câu 12: Thực vật ở cạn xuất hiện trong những điều kiện nào?

A. Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng

B. Đại dương thu hẹp, nhưng vẫn còn nhiều nước

C. Khí hậu khô và lạnh

D. Cả B và C

Phần II - TỰ LUẬN

Câu 1. Đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Đặc điểm phân biệt giữa cây hạt trần và cây hạt kín?

Câu 2. Phân loại lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm? Cho 2 ví dụ mỗi loại?

Câu 3. Cơ quan sinh sản của hạt trần có đặc điểm gì? Sơ đồ sinh sản của thông? Vai trò của thực vật hạt trần?

Câu 4. Em hãy cho biết vai trò của thực vật góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ đất - nguồn nước. ----

Được cập nhật 14 tháng 2 lúc 11:12 0 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.