Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

Quang Hải
4 tháng 3 lúc 20:27

chỉ vs ạ

 

Bình luận (0)
Maximilian
4 tháng 3 lúc 20:31

\(n_{Mg}=a\left(mol\right),n_{Fe}=b\left(mol\right)\)

\(m_{hh}=24a+56b=18.8\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{10.08}{22.4}=0.45\left(mol\right)\)

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(\Rightarrow a+b=0.45\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.2,b=0.25\)

\(\%Mg=\dfrac{0.2\cdot24}{18.8}\cdot100\%=25.53\%\)

\(\%Fe=100-25.53=77.47\%\)

Bình luận (0)
Duy Ank
4 tháng 3 lúc 20:31

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=a\left(mol\right)\\n_{Fe}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow24a+56b=18,8\)  (1)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{10,08}{22,4}=0,45\left(mol\right)\)

Bảo toàn electron: \(2a+2b=0,9\)  (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,25\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{0,2\cdot24}{18,8}\cdot100\%\approx25,53\%\\\%m_{Fe}=74,47\%\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (0)
Duy Ank
30 tháng 10 2020 lúc 22:43

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng và khí khí có mùi khai

PTHH: \(\left(NH_4\right)_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow H_2O+2NH_3+BaSO_4\downarrow\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 10 2020 lúc 9:17

Hạt nhân nguyên tử 6530Zn có :

A. 30p

B. 30p và 35n

C. 30p 30e và 35n

D. 30p và 65n

Bình luận (0)
Morning Star
5 tháng 10 2020 lúc 21:43
https://i.imgur.com/d0stTaV.jpg
Bình luận (0)
Duy Ank
22 tháng 9 2020 lúc 22:17

Từ đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}2Z+N=40\\-Z+N=1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}Z=13\\N=14\end{matrix}\right.\)

Kết luận...

Bình luận (0)
Karik-Linh
29 tháng 8 2020 lúc 14:51

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
28 tháng 8 2020 lúc 18:47

Xác định nồng độ phần trăm của các dung dịch thu đc trong các trường hợp sau khi kết thúc phản ứng:

2. hoà tan hoàn toàn 17.2g hh gồm kali và kali oxit vào 600g nc thu đc 2.24 lit khí ở đktc

3. hoà tan 14.2g p2o5 vào 185.8g dd h3po4 20%

----

2) Gọi x,y lần lượt là nK, nK2O.

PTHH: K + H2O -> KOH + H2

0,2<-------------------0,2<----0,1(mol)

nH2= 2,24/22,4=0,1(mol)

mK= 39.0,2= 7,8(g)

-> mK2O= 17,2- 7,8= 9,4(g) -> nK2O=0,1(mol)

K2O + H2O -> 2 KOH

0,1------------->0,2(mol)

mKOH=0,2+0,2=0,4(mol) => mKOH= 0,4.56=22,4(g)

mddKOH= mhh+mH2O-mH2= 17,2+600-0,1.2= 617(g)

-> \(C\%ddKOH=\frac{22,4}{617}.100\approx3,63\%\)

3) nP2O5= 14,2/142= 0,1(mol)

mH3PO4(trong dd ban đầu)= 185,8.20%=37,16(g)

PTHH: P2O5 + 3 H2O -> 2 H3PO4

0,1------------------------>0,2(mol)

mH3PO4(rắn ban đầu)= 0,2.98=19,6(g)

=> mH3PO4= 37,16+19,6=56,76(g)

mddH3PO4(cuối)= mP2O5+ mddH3PO4(ban đầu)= 14,2+185,8= 200(g)

=> C%ddH3PO4(cuối)= (56,76/200).100= 28,38%

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN