Bài 4 : Các quốc gia cổ đại Phương Tây - Hy Lạp và Rô-ma

Phương Dung
Thượng tá -
28 tháng 10 2020 lúc 12:43

Nhận xét tổ chữ bộ máy nhà nước ở phương tây cổ đại: Chúng ta thấy rằng cho đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự xuất hiện của nhà nước. Các công trình đó ít nhiều đã chỉ ra những nội dung khoa học cho biết về cách thức, thời gian, điều kiện cho sự ra đời của các nhà nước như công trình nghiên cứu có tính chất kinh điển, các giáo trình lịch sử hay lý luận nhà nước và pháp luật của các cơ sở đào tạo luật ở nước ta.

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
24 tháng 10 2020 lúc 11:52

1.

Sự ra đời của khoa học

– Chủ yếu các lĩnh vực: toán, lý, sử, địa.

– Khoa học đến thời Hy lạp, Rôma mới thực sự trở thành khoa học vì có độ chính xác của khoa học, đạt tới trình độ khái quát thành định lý, lý thuyết và nó được thực hiện bởi các nhà khoa học có tên tuổi (Pytago, Acsimet, …), đặt nền móng cho ngành khoa học đó.

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
24 tháng 10 2020 lúc 11:52

2.

Văn học

– Chủ yếu là kịch, kịch kèm theo hát. Một số nhà viết kịch tiêu biểu như: Sô-phốc, Ê-sin…

– Giá trị của các vở kịch: Ca ngợi cái đẹp, cái thiện và có tính nhân đạo sâu sắc.

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
24 tháng 10 2020 lúc 11:53

3.

Kiến trúc, điêu khắc: các công trình kiến trúc và điêu khắc như đền Pác-tê-nông ở A-ten, tượng thần Vệ nữ ở Mi-lô,...

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
17 tháng 10 2020 lúc 20:57

1. Về kinh tế: + Có Địa Trung Hải là nơi giao thông, giao thương thuận lợi. + Phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên. + Đất canh tác không màu mỡ. + Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp phát đạt. 2. Về xã hội: 3 giai cấp. Chủ nô: rất giàu có thế lức kinh tế, chính trị. Bình dân: Dân tự do có nghề nghiệp, tài sản, tự sinh sống bằng lao động của bản thân. Nô lệ: lực lượng lao động đông đảo, sản xuất chủ yếu và phục vụ các nhu cầu của đời sống, hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ mua mình, không có chút quyền lợi nào. 3. Về Chính trị. Chế độ dân chủ, chính quyền thuộc về các công dân. Đại hội công dân bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước (tính chất dân chủ rộng rãi). Thể chế dân chủ ở các quốc gia cổ đại phương tây dựa trên sự bóc lột hà khắc với nô lệ cho nên chỉ là nền chuyên chính ccuar chủ nô, dân chủ chủ nô.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN