Bài 4: Bài toán và thuật toán

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 tháng 1 lúc 22:08

a) Xác định bài toán

-Input: Dãy n số

-Output: Các số nguyên khác 0

b) Biểu diễn thuật toán

-Bước 1: Nhập n và nhập dãy số

-Bước 2: i←1;

-Bước 3: Nếu a[i]<>0 thì xuất a[i]

-Bước 4: i←i+1;

-Bước 5: Nếu i<=n thì quay lại bước 3

-Bước 6: Kết thúc

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 2 tháng 1 lúc 20:58

Bình luận (0)

Input: Số a

Output: Kiểm tra xem a là số âm hay là số dương

Ý tưởng: Sau khi nhập a, chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu a<0 thì a là số âm, nếu a>0 thì a là số dương còn nếu a=0 thì a không là số âm cũng không là số dương

Thuật toán

-Bước 1: Nhập a

-Bước 2: Nếu a<0 thì xuất a là số âm

Nếu a>0 thì a là số dương

Nếu a=0 thì a không là số âm cũng không là số dương

-Bước 3: Kết thúc

Bình luận (0)
Vietnamese General
Vietnamese General 12 tháng 1 lúc 9:04

Y tưởng : xét từng số hạng trong dãy nếu số hạng > 0 thì xếp vào một biến tổng rồi chia cho số hàng đã xếp được

Input : Dãy A gồm N số nguyên a1....aN;

Output : Trung bình cộng của  các số dương;

B1 : Nhập N số nguyên a1.... aN;

B2 : TB <--- 0, dem <---- 0, i <---- 1, Tong <--- 0;

B3 : Nếu a[i] > 0 thì Tong <--- TB + a[i];

B4 : dem <--- dem + 1;

B5 : Nếu i > N thì đưa ra màn hình kết quả TB = Tong/Dem rồi kết thúc chương trình;

B 6 : i <--- i + 1 rồi quay lại B3;

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 12 2020 lúc 11:54

Thuật toán

-Bước 1: Nhập dãy số

-Bước 2: t←0; i←1;

-Bước 3: Nếu a[i] mod 3=0 thì t←t+a[i];

-Bước 4: i←i+1;

-Bước 5: Nếu i<=n thì quay lại bước 3

-Bước 6: Xuất t

-Bước 7: Kết thúc

Bình luận (0)
Luân Đào
Luân Đào 30 tháng 12 2020 lúc 5:55

uses crt;

var a:array[1..1000] of integer;

n,i: integer;

sa,d: integer;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);

end;

sa:=0;

d:=0;

for i:=1 to n do

if a[i] > 0 then d:=d+1 else if a[i] < 0 then sa:=sa+1;

writeln('Trong day co ',d,' so duong');

writeln('Trong day co ',sa,' so am');

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 12 2020 lúc 12:00

Bài 1: 

Ý tưởng: Sau khi nhập bán kính r, chúng ta sẽ tính diện tích theo công thức \(S=r^2\cdot pi\)

Xác định bài toán

-Input: Bán kính r

-Output: Diện tích hình tròn có bán kính r

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập r

-Bước 2: \(s\leftarrow pi\cdot sqr\left(r\right)\)

-Bước 3: Xuất s

-Bước 4: Kết thúc

Bài 2: 

Ý tưởng: Sau khi nhập cạnh a chúng ta sẽ tính chu vi hình vuông có cạnh a theo công thức \(S=4\cdot a\)

Xác định bài toán:

-Input: Cạnh a

-Output: Chu vi hình vuông có cạnh a

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập a

-Bước 2: s←a*4;

-Bước 3: Xuất s

-Bước 4: Kết thúc

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN