Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

hưng phúc
1 giờ trước (20:05)

- Di truyền là người con thứ 2

- Biến dị là người con thứ nhất

Bình luận (0)
Tran Nguyen Linh Chi
1 giờ trước (20:13)

a, Sơ đồ lai:

P: Bb( thân xám) xBb( thân xám)

G: B,b                     B,b

F1:1BB:2Bb:1bb

      3 thân xám : 1 thân đen

*P: BB( thân xám) x Bb( thân xám)

G: B                           b

F1: Bb( 100% thân xám)

b, Sơ đồ lai

P: bb( thân đen) x bb (thân đen)

G: b                       b

F1:bb( 100% thân đen)

c, Sơ đồ lai:

P: bb( thân đen) x Bb( thân xám)

G: b                        B,b

F1: 1bb:1Bb(50% thân đen : 50 % thân xám)

 

 

 

 

Bình luận (0)
Shauna
15 tháng 9 lúc 8:33

Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu sinh ra con mắt xanh

=> Mắt nâu là tính trạng trội, mắt xanh tính trạng lặn

Quy ước gen: A mắt nâu.                     a mắt xanh

=> kiểu gen F1: aa( mắt xanh)

=> mỗi bên P cho ra 1 giao tử a

Mà P có kiểu hình là mắt nâu

=> kiểu gen P: Aa

Sơ đồ lai:

P.   Aa( mắt nâu).            x.             Aa( mắt nâu)

Gp.   A,a.                                        A,a

F1:   1AA:2Aa:3aa

kiểu hình:3.nâu:1 xanh

Bình luận (0)
Ha Hoang
15 tháng 9 lúc 8:25

Ở người, tính trạng mắt nâu do gen N quy định,tính trạng mắt xanh do gen n quy định. 

_ Bố mẹ mắt nâu sinh ra con mắt xanh.

Con mắt xanh có kiểu gen nn nên kiểu gen của bố và mẹ đều phải có alen n. Bố và mẹ đều mắt nâu nên kiểu gen của bố và mẹ đều phải có alen N.

P: ♂Nn x ♀Nn → F1: nn (mắt xanh)

_ Bố mắt nâu, mẹ mắt xanh sinh ra con mắt xanh

Con mắt xanh có kiểu gen nn nên kiểu gen của bố và mẹ đều phải có alen n. Bố mắt nâu nên kiểu gen của bố phải có alen N. Mẹ mắt xanh có kiểu gen nn.

P: ♂Nn x ♀nn → F1: nn (mắt xanh)

_ Bố mắt xanh, mẹ chưa biết màu mắt sinh ra con mắt nâu.

Bố mắt xanh có kiểu gen nn. Con nhận 1 alen n của bố. Con mắt nâu nên phải có alen N, alen này nhận từ mẹ. Vậy kiểu gen của mẹ có thể là NN hoặc Nn, đều là mắt nâu. 

P: ♂nn x ♀N- → F1: Nn (mắt nâu)

Bình luận (4)
_Jun(준)_
14 tháng 9 lúc 21:19

a)

P: Mắt đen  x  mắt xanh

       AA        ;        aa

GP::  A        ;          a

F1: - kiểu gen: Aa

      - Kiểu hình : 100% mắt đen

b)

P: Tóc thẳng   x    Tóc xoăn

        Bb           ;          bb

GP:  \(\dfrac{1}{2}B:\dfrac{1}{2}b\) ;           b

F1: - Tỉ lệ kiểu gen: \(\dfrac{1}{2}Bb:\dfrac{1}{2}bb\)

     - Tỉ lệ kiểu hình: 50% tóc thẳng : 50% tóc xoăn

c/(câu này bị lỗi kí hiệu gen, mình sửa da vàng có kiểu gen dd nha bạn!)

Ta có F1 có tỉ lệ 1:1

\(\Rightarrow\)P: Dd x dd

Vậy da đen có kiểu gen Dd

Sơ đồ lai:

P:      Da đen        x    Da vàng

          Dd               ;         dd

GP\(\dfrac{1}{2}D:\dfrac{1}{2}d\)          ;         d

F1: - Tỉ lệ kiểu gen: \(\dfrac{1}{2}Dd:\dfrac{1}{2}dd\)

      - Tỉ lệ kiểu hình: 50% da đen : 50% da vàng

Bình luận (0)
Shauna
10 tháng 9 lúc 13:55

a)F1 thu dc toàn cây thân cao=> thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp

=> thân cao là tính trạng trội, thân thấp là tính trạng lặn

b) quy ước gen: A: thân cao.                  a: thân thấp 

c)P(t/c).           AA( thân cao).           x.              aa( thân thấp)

Gp.                    A.                                                   a

F1.                          Aa(100% thân cao)

d) F1xF1.      Aa( thân cao).          x.          Aa( thân cao)

GF1.              A,a.                                       A,a

F2.              1AA:2Aa:1aa

       Kiểu hình 3 cao: 1 thấp

Bình luận (0)
Phía sau một cô gái
31 tháng 8 lúc 20:49

Quy ước:               A: quả tròn    a: quả dài

a) Kiểu gen của cây cà chua quả tròn có thể là: AA hoặc Aa

    Kiểu gen của cây cà chua quả dài là: aa

b, Khi cho cây cà chua quả tròn lai với cây cà chua quả dài.

Trường hợp 1:   P:        AA ( quả tròn )   x     aa ( quả dài ) 

                          G:                  A                             a

                          F1:             Aa ( quả tròn )

Trường hợp 2:     P:           Aa ( quả tròn )         x        aa ( quả tròn )

                            G:             50% A                  ,            50%aa

                            F1:       50% Aa ( quả tròn )    :    50% aa ( quả dài )

Bình luận (0)
Shauna
29 tháng 8 lúc 15:01

undefined

Bình luận (0)
Đậu Đỏ
29 tháng 8 lúc 19:22

undefined

Bình luận (1)
Shauna
23 tháng 8 lúc 21:14

undefinedundefined

Bình luận (4)
Phía sau một cô gái
20 tháng 8 lúc 21:07

A : lông xù

 a : lông thẳng

      P lông xù sinh ra con lông thẳng (aa) → P dị hợp về cặp gen này: Aa \(\times\) Aa

Sơ đồ lai:

P:        Aa      ×     Aa

G:   1A : 1a        1A:1a

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

Kiểu hình: 3 lông xù:1 lông thẳng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN