Bài 39: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 4 2020 lúc 20:53

CH2=CH-CH2-Cl (4 clo-1-en) CH2=C-CH3 (2 clo-1-en) Cl

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 4 2020 lúc 21:26

Bổ sung:

CH3-CH=CHCl: 1-cloprop-1-en

CH3-CCl=CH2: 2-cloprop-1-en

CH2Cl-CH=CH2: 3-cloprop-1-en

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN