Bài 39. Benzen

Chỉ có chất b và c làm mất màu dung dịch brom vì trong phân tử có liên kết đôi và liên kết ba tương tự etilen, axetilen.

Các phương trình phản ứng hóa học:

Bình luận (0)
Cần người kèm hóa
30 tháng 12 2020 lúc 16:30

Công thức cấu tạo đúng của benzen là b,d,e

(a) sai vì liên kết pi ở 2 nguyên tử C liền kề nhau

(c) sai vì có 5 nguyên tử C

Bình luận (0)
Maximilian
30 tháng 12 2020 lúc 17:10

Công thức viết đúng là:  b), d), e).

Công thức a) sai vì sai hóa trị của cacbon

Công thức c) sai vì thiếu nguyên tử cacbon và sai hóa trị của cacbon

Bình luận (0)

Công thức cấu tạo đúng của benzen là b), d), e).

Công thức a) sai vì sai hóa trị của cacbon.

Công thức c) sai vì thiếu nguyên tử cacbon và sai hóa trị của cacbon.

  
Bình luận (0)
Maximilian
30 tháng 12 2020 lúc 17:11

Bài 1(SGK trang 125). Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là

A. Phân tử có vòng 6 cạnh.

B. Phân tử có 3 liên kết đôi.

C. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Lý thuyết Benzen | Hóa lớp 9

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
18 tháng 5 2020 lúc 17:50

Đồng đẳng của C6H6 nên X có dạng CnH2n−6(n⩾6)

Đốt cháy X:

\(C_nH_{2n-6}+\left(1,5n-1,5\right)O_2\rightarrow nCO_2+\left(n-3\right)H_2O\)

Ta có:

\(n_{CO2}=\frac{7,04}{44}=0,16\left(mol\right)\)

\(n_X=\frac{0,16}{n}=\frac{2,12}{14n-6}\)

\(\Leftrightarrow n=8\)

Vậy X là C8H10

CTCT có thể có của X là C6H5−CH2−CH3; CH3C6H4−CH3

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
16 tháng 5 2020 lúc 23:16

\(PTHH:C_6H_6+\frac{15}{2}O_2\rightarrow6CO_2+3H_2O\)

Ta có:

\(n_{C6H6}=\frac{15,6}{78}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{O2}=1,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O2}=1,5.22,4=33,6\left(l\right)\Rightarrow V_{kk}=33,6.5=168\left(l\right)\)

\(V_{N2}=V_{kk}.80\%=168.80\%=134,4\left(l\right)\)

\(n_{CO2}=6n_{C6H6}=0,2.6=1,2\left(mol\right)\)

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

\(n_{CO2}=n_{CaCO3}=1,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m=1,2.100=120\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
31 tháng 3 2020 lúc 19:37

C6H6 + Br2 --(Fe, nhiệt)--> C6H5Br + HBr

nC6H6 = 15,6\78 = 0,2 mol

nC6H5Br (lý thuyết) = 0,2 (mol)

mC6H5Br (lý thuyết) = 0,2.157 = 31,4 (g)

H = 25,4.100\31,4=80,89%

Bình luận (0)
Hoa_2k8
27 tháng 1 2020 lúc 9:48

Bài 39. Benzen

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 11 2019 lúc 18:37

C6H6+7,5O2\(\rightarrow\)6CO2+3H2O

CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

nCaCO3=\(\frac{30}{100}\)=0,3

\(\rightarrow\)\(\text{nCO2=nCaCO3=0,3}\)

\(\rightarrow\)nC6H6=\(\frac{0,3}{6}\)=0,05

\(\text{mC6H6=0,05.78=3,9g }\)
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 11 2019 lúc 18:39

nC6H6=\(\frac{15,6}{78}\)=0,2 mol

C6H6+7,5O2\(\rightarrow\)6CO2+3H2O

\(\text{nO2=7,5nC6H6=7,5.0,2=1,5mol}\)

\(\rightarrow\)\(\text{VO2=1,5.22,4=33,6l}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN