Bài 38. Axetilen

Quang Nhân
9 tháng 5 lúc 21:34

\(n_{C_2H_2}=\dfrac{2.24}{22.4}=0.1\left(mol\right)\)

\(C_2H_2+\dfrac{5}{2}O_2\underrightarrow{^{t^0}}2CO_2+H_2O\)

\(0.1........0.25...........0.2\)

\(V_{O_2}=0.25\cdot22.4=5.6\left(l\right)\)

\(V_{CO_2}=0.2\cdot22.4=4.48\left(l\right)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
9 tháng 5 lúc 21:33

n C2H2 = 22,4/22,4 = 1(mol)

$2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 4CO_2 + 2H_2O$

Theo PTHH :

n O2 = 5/2 n C2H2 = 2,5(mol) => V O2 = 2,5.22,4 = 56(lít)

n CO2 = 2n C2H2 = 2(mol) => V CO2 = 2.22,4 = 44,8(lít)

Bình luận (0)
hnamyuh
22 tháng 3 lúc 20:48

\(2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 4CO_2 + 2H_2O\\ n_{CO_2} = 2n_{C_2H_2} = 2.\dfrac{6,72}{22,4} = 0,6(mol)\\ n_{Ca(OH)_2} = 0,1(mol)\\ \dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca(OH)_2}} = \dfrac{0,6}{0,1} = 6>2\\ \text{Do đó, không có kết tủa được tạo thành}\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
21 tháng 3 lúc 10:19

\(n_{CH_4}=\dfrac{2.24}{22.4}=0.1\left(mol\right)\)

\(n_{hh}=\dfrac{3.36}{22.4}=0.15\left(mol\right)\)

\(n_{C_2H_2}=0.15-0.1=0.05\left(mol\right)\)

\(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

\(0.05.........0.1\)

\(m_{Br_2}=0.1\cdot160=16\left(g\right)\)

Bình luận (0)
︵✰Ah
21 tháng 3 lúc 10:01

C2H4 + Br2==>C2H4Br2

metan(CH4) không tác dụng với brom

 

b, Mol hỗn hợp = 0.15(mol)

Do chỉ có etilen td được với brom nên khí thoát ra là metan 

==>mol Ch4=0.1(mol)

==>molC2H4=0.05(mol)

%V CH4=66.67%

==>%VC2H4=33.33

Bình luận (5)
hnamyuh
19 tháng 3 lúc 22:44

Khi cho nước vào đất đèn, sản phầm khí được cho lội qua dung dịch NaOH. Mục đích của quy trình này là để loại bỏ các tạp chất khí có lẫn trong Axetilen.

Bình luận (0)
hnamyuh
8 tháng 3 lúc 23:51

Trích mẫu thử

Cho giấy qùy tím ẩm vào các mẫu thử :

- mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là SO2

\(SO_2 + H_2O \to H_2SO_3\)

Sục các mẫu thử còn vào dung dịch brom :

- mẫu thử nào làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4

\(C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\)

Nung nóng hai mẫu thử còn với Đồng II oxit ở nhiệt độ cao :

- mẫu thử nào chất rắn chuyển từ màu đen sang nâu đỏ là H2

\(CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O\)

- mẫu thử không hiện tượng : CH4

 

Bình luận (1)
Lệ Bích

Mn giúp mình nha! Chọn câu trả lời á, tặng mọi người cây bông 🌹 

Câu 1: Axetylen có thể tham gia được: (có thể chọn nhiều đáp án) 

a) Phản ứng thế

b) Phản ứng cháy

c) Phản ứng cộng

Câu 2: Chọn phát biểu sai: 

a) Axetylen là chất khí không màu

b) Axetylen là chất khí không mùi

c)Axetylen ít tan trong nước

d)Axetylen nặng hơn không khí

Câu 3: Nguyên liệu để điều chế khí axetylen là:

a) Canxi cacbua

b) Nhôm cacbua

c) Cacbon và Hidro

d) Một đáp án khác

Câu 4: Dẫn hỗn hợp khí gồm: Metan, Etylen, Axetylen qua bình chứa dung dịch Brom (lấy dư). Khí thoát ra sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là: (HS có thể chọn nhiều đáp án)

a) Axetylen

b) Etylen

c) Metan

Câu 5: Dẫn axetylen đến dư vào dung dịch Brom. Sản phẩm tạo thành có tên gọi là: 

a) Etylen

b) Etan

c) 1,1,2,2-Tetrabrometan

d) 1,2-Đibrometan

Câu 6: Biết rằng 100 ml khí etylen làm mất màu được tối đa 50 ml dung dịch Brom. Nếu dùng 100 ml khí axetylen thì sẽ làm mất màu được tối đa bao nhiêu ml dung dịch Brom (có nồng độ như dung dịch Brom ở trên)? 

a) 25 ml

b) Không thể biết được

c) 100 ml

d) 50 ml

Câu 7: Cho nước đến dư vào cốc có chứa 20g đất đèn thì thu được 6,72 lít khí axetylen ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăn về khối lượng của Canxi cacbua có trong mẫu đất đèn ở trên là:

từ 90% đến 99%

Câu 8: Để tạo thành khí etylen, người ta thực hiện phản ứng cộng giữa axetylen và hidro ở nhiệt độ cao với xúc tác là: 

a) Pd/PbCO3

b) Ni

c) Pb/PbCO3

d) Na

Câu 9: Hiện tượng xảy ra khi cho nước vào ống nghiệm chứa đất đèn là: (HS có thể chọn nhiều đáp án) 

a) Sủi bọt khí

b) Toả nhiệt

c) Đất đèn tan dần

Câu 10: Chọn phát biểu đúng về đặc điểm cấu tạo của axetylen:

a) Axetylen có 1 liên kết đôi giữa 2 nguyên tử Cacbon trong phân tử, trong liên kết đôi này có 1 liên kết kém bền.

b) Axetylen chỉ có liên kết đơn giữa các nguyên tử trong phân tử       

c) Axetylen có 1 liên kết ba giữa 2 nguyên tử Cacbon trong phân tử, trong liên kết ba này có 2 liên kết kém bền.

d) Axetylen có 1 liên kết ba giữa 2 nguyên tử Cacbon trong phân tử, trong liên kết ba này có 1 liên kết kém bền.

Câu 1: Axetylen có thể tham gia được: (có thể chọn nhiều đáp án) 

a) Phản ứng thế

b) Phản ứng cháy

c) Phản ứng cộng

Câu 2: Chọn phát biểu sai: 

a) Axetylen là chất khí không màu

b) Axetylen là chất khí không mùi

c)Axetylen ít tan trong nước

d)Axetylen nặng hơn không khí

Câu 3: Nguyên liệu để điều chế khí axetylen là:

a) Canxi cacbua

b) Nhôm cacbua

c) Cacbon và Hidro

d) Một đáp án khác

Câu 4: Dẫn hỗn hợp khí gồm: Metan, Etylen, Axetylen qua bình chứa dung dịch Brom (lấy dư). Khí thoát ra sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là: (HS có thể chọn nhiều đáp án)

a) Axetylen

b) Etylen

c) Metan

Câu 5: Dẫn axetylen đến dư vào dung dịch Brom. Sản phẩm tạo thành có tên gọi là: 

a) Etylen

b) Etan

c) 1,1,2,2-Tetrabrometan

d) 1,2-Đibrometan

Câu 6: Biết rằng 100 ml khí etylen làm mất màu được tối đa 50 ml dung dịch Brom. Nếu dùng 100 ml khí axetylen thì sẽ làm mất màu được tối đa bao nhiêu ml dung dịch Brom (có nồng độ như dung dịch Brom ở trên)? 

a) 25 ml

b) Không thể biết được

c) 100 ml

d) 50 ml

Câu 7: Cho nước đến dư vào cốc có chứa 20g đất đèn thì thu được 6,72 lít khí axetylen ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăn về khối lượng của Canxi cacbua có trong mẫu đất đèn ở trên là:

từ 90% đến 99%

Câu 8: Để tạo thành khí etylen, người ta thực hiện phản ứng cộng giữa axetylen và hidro ở nhiệt độ cao với xúc tác là: 

a) Pd/PbCO3

b) Ni

c) Pb/PbCO3

d) Na

Câu 9: Hiện tượng xảy ra khi cho nước vào ống nghiệm chứa đất đèn là: (HS có thể chọn nhiều đáp án) 

a) Sủi bọt khí

b) Toả nhiệt

c) Đất đèn tan dần

Câu 10: Chọn phát biểu đúng về đặc điểm cấu tạo của axetylen:

a) Axetylen có 1 liên kết đôi giữa 2 nguyên tử Cacbon trong phân tử, trong liên kết đôi này có 1 liên kết kém bền.

b) Axetylen chỉ có liên kết đơn giữa các nguyên tử trong phân tử       

c) Axetylen có 1 liên kết ba giữa 2 nguyên tử Cacbon trong phân tử, trong liên kết ba này có 2 liên kết kém bền.

d) Axetylen có 1 liên kết ba giữa 2 nguyên tử Cacbon trong phân tử, trong liên kết ba này có 1 liên kết kém bền.

Bình luận (1)
hnamyuh
5 tháng 2 lúc 17:31

a)

\(m_{C_2H_2} = m_{tăng} = 5,2\ gam\\ \Rightarrow n_{C_2H_2} = \dfrac{5,2}{26} = 0,2(mol)\)

Vậy :

\(\%V_{C_2H_2} = \dfrac{0,2.22,4}{8,96}.100\% = 50\%\\ \%V_{CH_4} = 100\%-50\% = 50\%\)

b)

\(n_{CH_4} = n_{C_2H_2} = 0,2(mol)\)

CH4  +  O2   \(\xrightarrow{t^o}\)     CO2      +    H2O

0,2.........................0,2...................................(mol)

C2H2    +    \(\dfrac{5}{2}\)O2 \(\xrightarrow{t^o}\)   2CO2   +      H2O

0,2................................0,4.................................(mol)

CO2       +      Ca(OH)2 → CaCO3      +        H2O

(0,2+0,4)............................(0,2+0,4)........................................(mol)

\(\Rightarrow m_{CaCO_3} =(0,2 + 0,4).100 = 60(gam)\)

Bình luận (3)
hnamyuh
27 tháng 1 lúc 21:36

\(\left\{{}\begin{matrix}CH_4:x\left(mol\right)\\C_2H_4:y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)⇒ x + y = \(\dfrac{8,96}{22,4} = 0,4\)(1)

\(m_{CO_2} + m_{H_2O} = m_{bình\ tăng} = 45,2(gam)\)

Bảo toàn nguyên tố với C:\(n_{CO_2} = x + 2y(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với H:\(n_{H_2O} = 2x + 2y (mol)\)

Suy ra :(x + 2y).44 + (2x+2y).18 = 45,2(2)

Từ (1)(2) suy ra: x = 0,1 ; y = 0,3

Vậy :

\(\%V_{CH_4} = \dfrac{0,1}{0,4}.100\% = 25\%\\ \%V_{C_2H_4} = 100\% - 25\% = 75\%\\ CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O\\ n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = 0,1 + 0,3.2 = 0,7(mol)\\ \Rightarrow m = 0,7.100 = 70(gam)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
27 tháng 1 lúc 21:23

\(Đặt:n_{CH_4}=a\left(mol\right),n_{C_2H_2}=b\left(mol\right)\)

\(n_{hh}=a+b=0.35\left(mol\right)\left(1\right)\)

\(BTC:\)

\(a+2b=0.6\)

\(a=1\)

\(b=0.25\)

\(\%CH_4=\dfrac{0.1}{0.35}\cdot100\%=28.57\%\)

\(\%C_2H_2=71.43\%\)

Bình luận (0)
hnamyuh
27 tháng 1 lúc 21:25

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH_4}=x\left(mol\right)\\n_{C_2H_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)⇒ x + y = \(\dfrac{7,84}{22,4} = 0,35(mol)\)

\(CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\\ C_2H_2 + \dfrac{5}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + H_2O\\ CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O\)

Theo PTHH : x + 2y = \(\dfrac{60}{100} = 0,6(2)\)

Từ (1)(2) suy ra x = 0,1 ; y = 0,25

Vậy : 

\(\%V_{CH_4} = \dfrac{0,1}{0,35}.100\% = 28,57\%\\ \%V_{C_2H_2} = 100\% - 28,57\% = 71,43\%\)

Bình luận (1)
hnamyuh
27 tháng 1 lúc 21:19

\(\left\{{}\begin{matrix}C_2H_4:x\left(mol\right)\\C_2H_2:y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)⇒ x + y = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(1\right)\)

\(C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4\)

Theo PTHH : 

x + 2y = \(\dfrac{64}{160} = 0,4(2)\)

Từ (1)(2) suy ra: x = 0,2 ; y = 0,1

Vậy :

\(\%V_{C_2H_4} = \dfrac{0,2}{0,3}.100\% = 66,67\%\\ \%V_{C_2H_2} = 100\% - 66,67\% = 33,33\%\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
27 tháng 1 lúc 21:20

\(n_{CO_2}=0.3\left(mol\right)\)

\(Đặt:n_{C_2H_2}=a\left(mol\right),n_{C_2H_4}=b\left(mol\right)\)

\(n_{Br_2}=\dfrac{64}{160}=0.4\left(mol\right)\)

\(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0.3\\2a+b=0.4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0.1\\b=0.2\end{matrix}\right.\)

\(\%V_{C_2H_2}=\dfrac{0.1}{0.3}\cdot100\%=33.33\%\)

\(\%V_{C_2H_4}=66.67\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN