Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Trần Nguyễn Bảo Quyên
20 tháng 6 2020 lúc 21:52

Một khung nhôm mỏng hình vuông cạnh 8,75cm có khối lượng là 2g được treo vào lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với một chất lỏng. Lực kéo tối thiểu để khung bức ra khỏi bề mặt chất lỏng 0,037N, lấy g = 10m/s2 . Hệ số căng bề mặt của chất lỏng là?

Lực kéo tối thiểu để khung bức ra khỏi bề mặt chất lỏng\(F_k\ge P+F_c\)

Ta có: \(F_k=P+F_c\)

\(\Rightarrow F_k=m.g+2\sigma l\)

\(\Rightarrow F_k=m.g+2\sigma\left(4a\right)\)

\(\Rightarrow0,037=\frac{2}{1000}.10+2\sigma\left(4.\frac{8,75}{100}\right)\)

\(\Rightarrow\sigma=5.10^{-3}\)\((N/m)\)

#trannguyenbaoquyen

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN