Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
Hôm qua lúc 16:53

Câu 1:

- Trích mẫu thử

- Cho quỳ tím vào các mẫu thử

 + Quỳ tím hóa đỏ: \(H_2SO_4\)

 + Quỳ tím hóa xanh: \(Ba\left(OH\right)_2,NaOH\)

- Cho \(ddH_2SO_4\) đã nhận biết vào 2 mẫu thử chưa nhận biết

 + Xuất hiện kết tủa trắng: \(Ba\left(OH\right)_2\)

   \(PTHH:Ba\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2H_2O\)

 + Không hiện tượng: \(NaOH\)

   \(PTHH:2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
Hôm qua lúc 16:58

Câu 2:

\(200ml=0,2l\\ n_{HCl}=C_M.V_{dd}=1.0,2=0,2\left(mol\right)\\ PTHH:2HCl+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCl_2+2H_2O\\ \left(mol\right).....0,2\rightarrow.....0,1..........0,1.......0,2\\ V_{ddCa\left(OH\right)_2}=\dfrac{n}{C_M}=\dfrac{0,1}{2}=0,05\left(l\right)\\ V_{ddCaCl_2}=V_{ddHCl}+V_{ddCa\left(OH\right)_2}=0,2+0,05=0,25\left(l\right)\\ C_{M_{CaCl_2}}=\dfrac{n}{V_{dd}}=\dfrac{0,1}{0,25}=0,4\left(M\right)\)

 

Bình luận (0)
LEO-Hóa@@
10 tháng 1 lúc 21:57

dH2/CH4=MH2:MCH4=2:16=0.125=>H2 nhẹ hơn CH4 0.125 lần

dO2/CH4=MO2:MCH4=32:16=2=>O2 nặng hơn CH4 2 lần

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
20 tháng 12 2020 lúc 21:39

a) Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2

2 NaOH + CuCl2 -> 2 NaCl + Cu(OH)2 

Hiện tượng: Na tan, có khí không màu bay lên, xuất hiện kết tủa màu xanh lam.

b) Mg + FeSO4 -> MgSO4 + Fe

Hiện tượng: Mg tan, có kết tủa trắng xanh.

c) Ba + 2 H2O -> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + Na2SO4 -> BaSO4 (kt trắng) + 2 NaOH

Hiện tương: Ba tan, có xuất hiện khí không màu, có kết tủa trắng sau p.ứng.

d) Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2

6 NaOH + Al2(SO4)3 -> 3 Na2SO4 + 2 Al(OH)3

Hiện tượng: Na tan, có khí không màu thoát ra, có kết tủa keo trắng.

e) K + H2O -> KOH + 1/2 H2

2 KOH + FeSO4 -> K2SO4 + Fe(OH)2

Hiện tượng: K tan, có khí không màu bay lên, có xuất hiện kết tủa trắng xanh.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
20 tháng 12 2020 lúc 21:39

a) Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2

2 NaOH + CuCl2 -> 2 NaCl + Cu(OH)2 

Hiện tượng: Na tan, có khí không màu bay lên, xuất hiện kết tủa màu xanh lam.

b) Mg + FeSO4 -> MgSO4 + Fe

Hiện tượng: Mg tan, có kết tủa trắng xanh.

c) Ba + 2 H2O -> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + Na2SO4 -> BaSO4 (kt trắng) + 2 NaOH

Hiện tương: Ba tan, có xuất hiện khí không màu, có kết tủa trắng sau p.ứng.

d) Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2

6 NaOH + Al2(SO4)3 -> 3 Na2SO4 + 2 Al(OH)3

Hiện tượng: Na tan, có khí không màu thoát ra, có kết tủa keo trắng.

e) K + H2O -> KOH + 1/2 H2

2 KOH + FeSO4 -> K2SO4 + Fe(OH)2

Hiện tượng: K tan, có khí không màu bay lên, có xuất hiện kết tủa trắng xanh.

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Thiếu tá -
19 tháng 12 2020 lúc 18:48

\(n_{KClO_3}=\dfrac{24,5}{122,5}=0,2mol\)

\(\Rightarrow n_{KCl}=0,2mol\)

\(\Rightarrow m_{KCl}=0,2.74,5=14,9g\)

+) \(n_{O_2}=0,2.3:2=0,3mol\)

=> \(V_{O_2}=0,3.22,4=6,72l\)

Bình luận (0)
Nhựt Trần
19 tháng 12 2020 lúc 17:29

đề sai. Tính khối lượng KCl chứ. còn câu b phải ở điều kiện tiêu chuẩn

 

Bình luận (0)
Nhựt Trần
19 tháng 12 2020 lúc 17:35

em làm được chưa để thầy giải giúp

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
16 tháng 12 2020 lúc 19:23

Em kiểm tra lại đề bài!

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
17 tháng 12 2020 lúc 12:02
Nhiều bạn nghĩ không biết là oxit nào , nhưng thực ra H2O(dihydro monoxit) là một oxit nhé. 1) Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

2) Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3 + CaCO3 + 2H2O

3) Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

4) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl

     
Bình luận (0)
Khánh Đan
1 tháng 11 2020 lúc 14:51

NaCl không tác dụng với Al2O3 bạn nhé!

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
9 tháng 10 2020 lúc 22:16

Dựa vào mùi khai của amoniac

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN