Bài 36. Mêtan

Quang Nhân
Hôm qua lúc 19:50

\(n_{CH_4}=\dfrac{3.2}{22.4}=\dfrac{1}{7}\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+2H_2O\)

\(\dfrac{1}{7}.............\dfrac{1}{7}\)

\(V_{CO_2}=\dfrac{1}{7}\cdot22.4=3.2\left(l\right)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
21 tháng 6 2020 lúc 20:56
https://i.imgur.com/hxmOKdv.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
14 tháng 5 2020 lúc 18:15
https://i.imgur.com/VGPT0sr.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
10 tháng 5 2020 lúc 8:07

Ta có:

\(n_{hh}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Tỉ lệ nA:\(3n_{CH4}\Rightarrow n_A=0,15\left(mol\right);n_{CH4}=0,05\left(mol\right)\)

\(X+O_2\rightarrow CO_2+H_2O\)

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

\(n_{CaCO3}=\frac{50}{100}=0,5\left(mol\right)=n_{CO2}\)

\(\Rightarrow m_{binh.tang}=m_{CO2}+m_{H2O}\)

\(\Rightarrow m_{H2O}=34,6-0,5.44=12,6\left(g\right)\Rightarrow n_{H2O}=0,7\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\)

=> 0,05 mol CH4 => Tạo ra 0,05 mol CO2 và 0,1 mol H2O

=> 0,15 mol A tạo ra 0,45 mol CO2 và 0,6 mol H2O

=> 0,15 mol A chứa 0,45 mol C và 1,2 mol H

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{trong.A}=\frac{0,45}{0,15}=3\\H_{trong.A}=\frac{1,2}{0,15}=8\end{matrix}\right.\)

Vậy CTPT của A là C3H8

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 5 2020 lúc 21:01

- Cho các khí đi qua tàn đóm đỏ

+ Tàn đóm bùng cháy : O2

+ Không xảy ra hiện tượng : H2,CO2,CH4 (I)

- Cho (I) qua CuO

+ Làm CuO từ đen chuyển sang đỏ là H2

CuO+H2 => Cu+H2O

+Không xảy ra hiện tượng : CH4 và CO2 (II)

- Cho (II) qua dd nước vôi trong

+ Đục màu nước vôi trong : CO2

CO2+Ca(OH)2 => CaCO3+H2O

+ Không xảy ra hiện tượng là CH4

Bình luận (0)
Lương Đông Nghi
5 tháng 5 2020 lúc 17:07

Bài làm:

-Dùng dung dịch nước vôi trong nhận ra khí CO2

PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

– Dùng tàn đóm đỏ nhận ra khí O2

PTHH: C + O2 → CO2­

khí còn lại đem đốt, khí cháy được là CH4

PTHH: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN