Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

B.Thị Anh Thơ
6 tháng 4 2020 lúc 9:57

B.Fe

Do Fe bị thụ động hoá khi cho vào H2SO4 đặc nguội nên sẽ không phản ứng

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
6 tháng 4 2020 lúc 9:40

Câu 7. Axit H2SO4 đặc,nguội tác dụng với chất nào sau đây:

A. Cu B. Fe C. AL D. Cr

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
6 tháng 4 2020 lúc 9:34

Câu 7. Axit H2SO4 đặc,nguội tác dụng với chất nào sau đây:

A. Cu B. Fe C. AL D. Cr

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
6 tháng 4 2020 lúc 9:34

Câu 7. Axit H2SO4 đặc,nguội tác dụng với chất nào sau đây:

A. Cu B. Fe C. AL D. Cr

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 4 2020 lúc 9:31

Đáp án đúng : Fe

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
6 tháng 4 2020 lúc 9:23

O có 8 electron, số hiệu nguyên tử là 8 => Chọn A

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 4 2020 lúc 9:46

Câu 28: Cho phương trình hóa học phản ứng: SO2 + H2SO4 ➜ 3S + 2H2O. Vai trò các chất tham gia phản ứng này là:

A. SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

B. SO2 là chất khử, H2S là chất oxi hóa.

C. SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. H2S vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
5 tháng 4 2020 lúc 13:03

S có 16 electron => Cấu hình D là đúng

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
5 tháng 4 2020 lúc 13:05

SO2 có S mang số oxi hóa +4 lên +6 => S có tính khử => SO2 ở đây có tính khử

=> CHỌN B

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 4 2020 lúc 13:09

Câu 3: Trong phản ứng hóa học sau Cl2+ SO2+ H2O → HCl + H2SO4 , SO2 đóng vai trò gì ?

A . Chỉ là chất oxi hóa

B . Chỉ là chất khử.

C.Vừa chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. không phải chất oxi hóa, không phải chất khử.

Giải thích

Vì từ\(S^{4+}\rightarrow S^{6+}\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
4 tháng 4 2020 lúc 11:26

a)\(Mg+2HCl-->MgCl2+H2\)

x-------------------------------x(mol)

\(Fe2O3+6HCl--.2FeCl3+3H2O\)

y-------------------------------2y(mol)

Theo bài ta có hpt

\(\left\{{}\begin{matrix}24x+160y=18,4\\95x+325y=42\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\%m_{Mg}=\frac{24.0,1}{18,4}.100\%=13,04\%\)

\(\%m_{Fe2O3}=100-13,04=86,96\%\)

b) \(n_{HCl}=2n_{Mg}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=6n_{Fe2O3}=0,6\left(mol\right)\)

\(\sum n_{HCl}=0,6+0,2=0,8\left(mol\right)\)

\(m_{HCl}=0,8.36,5=29,2\left(g\right)\)

\(mdd_{HCl}=\frac{29,2.100}{7,3}=400\left(g\right)\)

\(V_{HCl}=\frac{400}{1,2}=333,33\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
3 tháng 4 2020 lúc 13:57

\(n_Y=\frac{1,12}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

Gọi số mol C, S lần lượt là a;b

\(C+O_2\rightarrow CO_2\)

\(S+O_2\rightarrow SO_2\)

Ta có hệ pt:

\(\left\{{}\begin{matrix}12x+32y=12\\x+y=0,5\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_C=0,2.12=2,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_C=\frac{2,4}{12}.100\%=20\%\)

\(\Rightarrow\%m_S=100\%-20\%=80\%\)

\(\overline{M_Y}=\frac{0,2.44+0,3.64}{0,5}=56\)

\(\Rightarrow d_{Y/H2}=\frac{56}{2}=28\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN