Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
13 tháng 4 2020 lúc 19:40

a) Số mol Al: 2,97\27=0,11mol, số mol S: 4,08\32=0,1275mol

b) Hỗn hợp rắn A: Al2S3 0,0425 mol, Aldư­ 0,025 mol

Khối lượng các chất trong A:

MAl dư = 0,025.27 = 0,675(gam),

mAl2S3=0,0425.150=6,375(gam)

b) Từ (2) ⇒nH2=0,0375(mol)

⇒VH2=0,0375.22,4=0,84(lit)

Từ (3) ⇒nH2S=0,1275(mol)

⇒VH2S=0,1275.22,4=2,856(lit)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
12 tháng 4 2020 lúc 21:48

Fe+2HCl→FeCl2+H2↑(1)0,01←0,01FeS+2HCl→FeCl2+H2S(2)0,1←0,1H2S+Pb(NO3)2→PbS↓+2HNO3(3)0,10,1

b) Hỗn hợp khí gồm H2 và khí H2S

Số mol PbS : 23,9239=0,1(mol);

số mol H2S và H2: 2,46422,4=0,11(mol)

Số mol H2 : 0,11 – 0,1 = 0,01 (mol)

Tỉ lệ số mol 2 khí : nH2nH2S=0,010,1=110.

c) Theo các phản ứng (1) và (2) ta có :

nFe=nH2=0,01mol⇒mFe=0,01.56=0,56(g)nFeS=nH2S=0,1mol⇒mFeS=0,1.88=8,8(g)⇒%mFe=0,56(0,56+8,8).100%=5,98%%mFeS=94,02%.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
10 tháng 4 2020 lúc 8:49

\(n_S=4\left(mol\right)\)

\(PTHH:S+O_2\rightarrow SO_2\)

_________4 ________ 4_____(mol)

\(\Rightarrow m=4.\left(32+32\right)=256\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
10 tháng 4 2020 lúc 9:18

\(n_S=\frac{4,48}{32}=0,14\left(mol\right);n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2.0,5=0,1\left(mol\right)\Rightarrow n_{OH^-}=0,2\left(mol\right)\)

\(PTHH:S+O_2\underrightarrow{t^o}SO_2\)

(mol)___0,14________0,14_

Tỉ lệ: \(\frac{n_{OH}}{n_{SO_2}}=\frac{0,2}{0,14}=1,4\)

\(1< 1,4< 2\rightarrow\) Tạo ra 2 muối

Đặt \(n_{BaSO_3}=x\left(mol\right);n_{Ba\left(HSO_3\right)_2}=y\left(mol\right)\)

\(PTHH:SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_3+H_2O\)

(mol)_____x______x____________x__________

\(PTHH:2SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba\left(HSO_3\right)_2\)

(mol)____2y________y____________y_____

Theo đề: \(\left\{{}\begin{matrix}x+2y=0,14\\x+y=0,1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,06\\y=0,04\end{matrix}\right.\)

Kết tủa thu được là BaSO3: \(m_{BaSO_3}=0,06.217=13,02\left(g\right)\)

Đáp án đúng là D :vvvvvvvvvvvvvvvvvv

Bình luận (0)
Fɑɭυ
10 tháng 4 2020 lúc 8:48

Đốt cháy hoàn toàn 4,48 g lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng là: A. 10,85 g B. 16,725 g C. 21,7 g D. 13,02 g

( Nếu cần giải thích thì xuống comment nha :)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
10 tháng 4 2020 lúc 9:08

\(S+O_2\rightarrow SO_2\)

\(SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_3+H_2O\)

\(n_S=\frac{4,48}{32}=0,14\left(mol\right)\)

\(n_{Ba\left(OH\right)2}=0,5.\left(\frac{200}{1000}\right)=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{Ba\left(OH\right)2}=0,1\left(mol\right)< n_S=0,14\left(mol\right)\)

Nên Ba(OH) hết, phương trình chỉ thu được BaSO3

\(n_{BaSO3}=n_{Ba\left(OH\right)2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{BaSO3}=0,1.\left(137+32+16.3\right)=21,7\left(g\right)\)

Vậy đáp án đúng :C

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
10 tháng 4 2020 lúc 8:59

Ta có:

\(n_{SO2}=\frac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=1.0,3=0,3\left(mol\right)\)

\(\frac{n_{NaOH}}{n_{SO2}}=\frac{0,3}{0,25}=1,2\)

Phản ứng tạo 2 muối

\(SO_2+2NaOH\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

a_______2a _______ a_______

\(SO_2+NaOH\rightarrow NaHSO_3\)

b_______b__________b

Giải hệ PT:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,25\\2a+b=0,3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{Na2SO3}=0,05.126=6,3\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaHSO3}=0,2.104=20,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma m=20,8+6,3=27,1\left(g\right)\)

Đáp án đúng : A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN