Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 5 2020 lúc 21:53

Xem lại dữ kiện đề bài !

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 19 tháng 5 2020 lúc 20:51

Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 19 tháng 5 2020 lúc 19:53

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 19 tháng 5 2020 lúc 18:00

Ta có:

\(n_{H2S}=\frac{7,168}{22,4}=0,32\left(mol\right)\)

\(m_{NaOH}=8.10\%=0,8\left(g\right)\Rightarrow n_{NaOH}=\frac{0,8}{40}=0,02\left(mol\right)\)

\(\frac{n_{NaOH}}{n_{H2S}}=\frac{0,02}{0,32}< 1\)

Nên H2S dư

\(NaOH+H_2S\rightarrow NaHS+H_2O\)

\(n_{NaHS}=n_{NaOH}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaHS}=0,02.\left(23+1+32\right)=1,12\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 19 tháng 5 2020 lúc 13:56

a,

Cu+2H2SO4→CuSO4+SO2+2H2OCu+2H2SO4→CuSO4+SO2+2H2O

2Al+6H2SO4→Al2(SO4)3+3SO2+6H2O2Al+6H2SO4→Al2(SO4)3+3SO2+6H2O

b,

Gọi a, b là mol Cu, Al

=> 64a+27b=5,564a+27b=5,5 (1)

nSO2=0,1molnSO2=0,1mol

=> a+1,5b=0,1a+1,5b=0,1 (2)

(1)(2) => a=0,08; b= 0,01 mol

nCuSO4=0,08mol

nAl2(SO4)3=0,005mol

=> m=0,08.160+0,005.342=14,51g

c,

nNaOH=0,1mol=nSO2

=> Chỉ tạo muối axit

NaOH+SO2→NaHSO3

=> nNaHSO3=0,1mol

a=0,1.104=10,4g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 19 tháng 5 2020 lúc 13:12

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Cu}:a\left(mol\right)\\n_{Al}:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(PTHH:Cu+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

\(2Al+6H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3++3SO_2+6H_2O\)

\(n_{SO2}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

Giải hệ PT:

\(\left\{{}\begin{matrix}64a+27b=5,5\\a+1,5b=0,1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,08\\b=0,01\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CuSO4}=n_{Cu}=0,08\left(mol\right)\\n_{Al2\left(SO4\right)3}=0,005\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m=0,08.160+0,005.342=14,51\left(g\right)\)

c, Thiếu đề

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 18 tháng 5 2020 lúc 22:53

Đây nhé !

Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 11 tháng 5 2020 lúc 20:33

nhiều quá >

Bình luận (0)
Loading...