Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

a) - Thử với lượng nhỏ mỗi chất

- Dùng quỳ tím cho vào các dung dịch:

+ Qùy tím hóa đỏ -> Nhận biết dd HCl

+ Qùy tím hóa xanh -> Nhận biết dd KOH

+ Qùy tím không đổi màu -> 2 dd NaCl và dd NaNO3

- Nhỏ vài giọt dd AgNO3 vào 2 dd chưa nhận biết được:

+ Có kết tủa trắng -> Kt AgCl -> Nhận biết NaCl.

PTHH: AgNO3 + NaCl -> AgCl (kt trắng) + NaNO3

+ Không xảy ra hiện tượng -> Nhận biết NaNO3.

 

Bình luận (0)

B) - Thử với lượng nhỏ mỗi chất.

- Dùng quỳ tím để nhận biết:

+ Qùy tím hóa đỏ -> dd HCl

+ Qùy tím hóa xanh -> dd NaOH

+ Qùy tím không đổi màu -> ddNa2SO4 , dd NaCl.

- Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào hai dung dịch chưa nhận biết được, ta thấy:

+ Xuất hiện kết tủa trắng -> Kết tủa BaSO4 -> Nhận biết dd Na2SO4.

PTHH: Na2SO4 + BaCl2 -> 2 NaCl + BaSO4 (kt trắng)

+ Không xảy ra hiện tượng gì -> Chất còn lại: dd NaCl

Bình luận (0)

c) Thử với lượng nhỏ mỗi chất.

- Dùng quỳ tím để nhận biết lượt 1:

+ Qùy tím hóa xanh -> dd NaOH

+ Qùy tím không đổi màu -> dd BaCl2

+ Qùy tím hóa đỏ -> dd H2SO4, dd HCl

- Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào 2 dd chưa nhận biết được:

+ Có kết tủa trắng -> Kt BaSO4 -> Nhận biết dd H2SO4

PTHH: BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 ( kt trắng ) + 2 HCl

+ Không xảy ra hiện tượng gì -> dd còn lại: dd HCl

Bình luận (0)
Vi Hoàng Hải Đăng
18 tháng 4 lúc 22:32

Al2(SO4)3 +6NaOH---->2Al(OH)3 +3Na2SO4(1)

Al(OH)3 +NaOH----->NaAlO2 +2H2O(2)

Ta có

nAl2(SO4)3=0,05.0,1=0,005(mol)Al2(SO4)3=0,05.0,1=0,005(mol)

Theo pthh1

nAl(OH)3=2nAl2(SO4)3=0,01(mol)Al(OH)3=2nAl2(SO4)3=0,01(mol)

Mà nAl(OH)3=0,7878=0,01(mol)Al(OH)3=0,7878=0,01(mol)

=> NaOH dư

Theo pthh

nNaOH=6nAl2(SO4)3=0,06(mol)NaOH=6nAl2(SO4)3=0,06(mol)

VNaOH=0,060,2=0,3(M)

Bình luận (1)
Khánh Đan
17 tháng 4 lúc 10:55

\(FeCl_3+3NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_{3\downarrow}+3NaCl\)

\(2Fe\left(OH\right)_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

\(Fe_2\left(SO_4\right)_3+3Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow2Fe\left(NO_3\right)_3+3BaSO_{4\downarrow}\)

\(Fe\left(NO_3\right)_3+Al\rightarrow Al\left(NO_3\right)_3+Fe\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Lingg nha
4 tháng 4 lúc 20:55

Trường hợp 1: Ba(OH)2 dư, SO2 hết , nBaSO3 = nSO2
Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 ↓+ H2O
                    0,1 ←     0,1
→ VSO2 = 0,1. 22,4 = 2,24 lít
Trường hợp 2: Ba(OH)2 hết, SO2 dư nhưng không hòa tan hết kết tủa (kết tủa chỉ tan một phần)

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 ↓+ H2O
       0,1        0,1 ← 0,1
Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2
( 0,3 – 0,1)→ 0,4
→ nSO2 = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol
→ VSO2 = 0,5. 22,4 = 11,2lít

Bình luận (0)
hnamyuh
4 tháng 4 lúc 20:13

\(Ba(OH)_2 + SO_2 \to BaSO_3 + H_2O\\ n_{BaSO_3} = n_{Ba(OH)_2} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m_{BaSO_3} = 0,1.217 = 21,7(gam)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN