Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 17 tháng 6 2020 lúc 22:57

\(CH_3COOC_2H_5+NaOH\rightarrow C_2H_5OH+CH_3COONa\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 10:37

từ sản phẩm thu được suy ra A gồm C,H và có thể có O

* ta có: nH = 1,8 :(16+2) = 0,1 => mH = 0,2g

nC= 2,24:22,4= 0,1=> mC = 1,2g

A ban đầu có 3 gam mà mH + mC<3 => trong A còn có O

mO= 3 - 1,2 - 0,2 = 1,6g

gọi công thức tổng quát: CxHyOz

* từ đề bài A\CH4 => A = 60

=> C.x+H.y+O.z= 60

lập bảng:

x y z A
1 1 1 29
2 2 2 58

=> x=2, y=4, z=2

vậy công thức phân tử của A là C2H4O2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 13 tháng 5 2020 lúc 12:24

Đề thiếu nhé !

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 5 2020 lúc 21:25

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=\frac{6,6}{44}=0,15\left(mol\right)\\n_{H2O}=\frac{3,6}{18}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn H: \(n_H=0,4\left(mol\right)\)

Bảo toàn C : \(n_C=0,15\left(mol\right)\)

\(\Leftrightarrow m_A=m_C+m_H=2,2\left(g\right)\)

Nên A gồm C và H

Gọi CTPT là CxHy

\(\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{n_C}{n_H}=\frac{3}{8}\)

Vậy CTPT là C3H8

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 9 tháng 5 2020 lúc 20:40
https://i.imgur.com/5XatpYL.png
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 5 2020 lúc 20:28

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 5 2020 lúc 14:50

Ta có:

\(n_{CO2}=n_C=\frac{8,8}{44}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_C=0,2.12=2,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_H=2n_{H2O}=\frac{4,5.2}{18}=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_H=0,5.1=0,5\left(g\right)\)

\(m_A=m_C+m_H\)

=> A là hidrocacbon

\(n_C:n_H=2:5\)

Nên CTĐGN :(C2H5)n

\(n_B=\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow M_B=\frac{5,8}{0,1}=58\)

\(\Leftrightarrow n=2\left(C_4H_{10}\right)\)

CTCT:

(A): CH3 − CH2 − CH2 − CH3

(B): CH3 − CH(CH3) − CH3

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 5 2020 lúc 15:26

- Cho C2H4 và CH4 qua dd brom dư.

+ Mất màu do C2H4

+ Thu được CH4

- Cho khí clo

+ Nhận ra CH4

+ Thu được C2H4

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN