Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Hoá trị của cacbon, oxi, hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là:

A. IV, II, II. B. IV, III, I.

C. II, IV, I. D. IV, II, I.

Câu 2: Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là:

A. mạch vòng.

B. mạch thẳng, mạch nhánh.

C. mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh.

D. mạch nhánh.

Câu 3: Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

A. thành phần phân tử.

B. trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

C. thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

D. thành phần phân tử và sự tham gia liên kết với các hợp chất khác.

Câu 4: Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. C6H6 B. C2H4 C. CH4 D. C2H2

Câu 5: Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là:

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 6: Tỉ khối hơi của khí A đối với CH4 là 1,75 thì khối lượng phân tử của A là:

A. 20 đvC. B. 24 đvC. C. 29 đvC. D. 28 đvC.

Câu 7: Hiđrocacbon A có phân tử khối là 30 đvC. Công thức phân tử của A là:

A. CH4. B. C2H6. C. C3H8. D. C2H4.

Câu 8: Chất có phần trăm khối lượng cacbon lớn nhất là:

A. CH4. B. CH3Cl. C. CH2Cl2. D. CHCl3.

Câu 9: Khi phân tích một hiđrocacbon (X) chứa 81,82% cacbon. Công thức phân tử của (X) là:

A. C3H8. B. C3H6. C. C2H4. D. C4H10.

Câu 10: Công thức nào sau đây viết sai:

A. CH3OH B. CH3-CH2 -Cl C. CH3- CH3 -OH D. CH3-CH2 -C

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.