Bài 34 : Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc 12/1946 bùng nổ ?

A. Pháp tiếp tục gây ra các cuộc sung đột vũ trang ở Hà Nội, Hải Phòng.

B.Pháp gửi hai tối hậu thư buộc ta phải giải tán lực lượng vũ trang

C. Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc

D. Cả A,B,C là sai

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là:

A.Toàn quốc, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

B.Cuộc chiến tranh tự vệ, chính nghĩa

C. Thực hiện dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân

D. Trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao.

3.Trước khi chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 diễn ra ta đang ở thế nào sau đây?

A. Chủ động B.Bị động C. Cả a,b đều sai D. Cả a,b là đúng

4. Hoàn cảnh nào cho ta chủ động mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi có lợi cho ta, bất lợi cho Pháp

B.Mĩ can thiệp vào cuộc chiến ở Đông Dương .

C. Pháp khóa cửa biên giới Việt-Trung

D.Cả A,B,C là sai

5.Làm thế nào để kế hoạch Na-va bị phá sản?

A. Tiêu diệt lực lượng địch ở nơi chúng tập trung quân

B.Mở các chiến dịch đánh vào địa bàn chiến lược buộc địch phải phân tán quân

C. Xây dựng các căn cứ để dụ dỗ địch đến để ta tiêu diệt

D.Cả A,B,C là đúng

6.Trên mặt trận ngoại giao,trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chủ trương của ta giải quyết vấn đề về chiến tranh ở Việt Nam bằng con đường nào?

A. Lấy chiến thắng trên chiến trường để trấn áp đối phương

B.Thương lượng và giải quyết các vấn đề theo lối hòa bình

C. Cương quyết không thương lượng với giặc

D. Cả A,B,C là đúng

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.