Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

traitimtrongvang
25 tháng 3 lúc 12:21

a)

\(CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\\ C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O\\ CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O\\ C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ b) n_{C_2H_4} = n_{Br_2} = \dfrac{8}{160}=0,05(mol)\\ n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = n_{CH_4} + 2n_{C_2H_4} = \dfrac{50}{100} = 0,5(mol)\\ \Rightarrow n_{CH_4} = 0,5 - 0,05.2 = 0,4(mol)\\ \%m_{CH_4}= \dfrac{0,4.16}{0,4.16 + 0,05.28}.100\% = 82,05\%\\ \%m_{C_2H_4} =100\% - 82,05\% = 17,95\%\)

Bình luận (0)
Đức Hiếu
2 tháng 3 lúc 21:28

11: Na - Ô số 11 chu kì 3 nhóm IA

15: P - Ô số 15 chu kì 3 nhóm VA

16: S - Ô số 16 chu kì 3 nhóm VIA

19: K - Ô số 19 chu kì 4 nhóm IA

20: Ca - Ô số 20 chu kì 4 nhóm IIA

Bình luận (0)
NLT MInh
2 tháng 3 lúc 21:32

 TK

Na: 11 - Ô số 11 chu kì 3 nhóm I

 P :15 - Ô số 15 chu kì 3 nhóm V 

S : 16 - Ô số 16 chu kì 3 nhóm VI 

 K :19- Ô số 19 chu kì 4 nhóm I 

Ca :20- Ô số 20 chu kì 4 nhóm II

Bình luận (0)
Đức Hiếu
2 tháng 3 lúc 21:09

CHHH oxit có hóa trị cao nhất lần lượt là 

$Na_2O;MgO;Al_2O_3;SiO_2;P_2O_5;SO_3;Cl_2O_7$

Nguyên tố KL mạnh nhất là Na

Nguyên tố phi kim mạnh nhất là Cl

Nguyên tố khí hiếm là Ar

Nguyên tố kim loại kiềm là Na

Bình luận (0)
Đức Hiếu
2 tháng 3 lúc 21:02

Vì trong hình thành tự nhiên thành phần của đá có chứa nhiều CaCO3 và MgCO3. Khi mưa có nồng độ NO cao sẽ chuyển thành axit HNO3 hay mưa có nồng độ CO2 cao sẽ phản ứng chuyển hóa tạo nên những muối trên.

Ta dùng $Na_2CO_3$ để kết tủa hết và loại bỏ các cation làm nước cứng

Bình luận (0)
Tài giấu mặt :))
2 tháng 3 lúc 21:03

+ Vì trong tự nhiên có sấm sét, mưa: N2+O2−−−−−−>2NO NO+1/2O2−−−−−−−−>NO2 2NO2+1/2O2+H2O−−−−−−−>2HNO3 + đá vôi có lẫn MgCO3 sẻ bị nước mưa hoà tan : CaCO3+2HNO3−>Ca(NO3)2+CO2+H2O MgCO3+2HNO3−−−−−−>Mg(NO3)2+CO2+H2O +Trong không khí có CO_2 nên : CaCO3+CO2+H2O−−−−−−−>Ca(HCO3)2 MgCO3+CO2+H2O−−−−−−−−−>Mg(HCO3)2

- để loại bỏ các muối trên ta dùng Na2CO3

Bình luận (0)
Đức Hiếu
2 tháng 3 lúc 20:54

Bình thứ nhất đựng dung dịch NaCl để giữ lại HCl bay hơi. Bình 2 đựng H2So4 đặc để giữ nước

Bình luận (1)
traitimtrongvang
20 tháng 2 lúc 16:26

\(n_A = \dfrac{2,75}{4,297.32} = 0,02(mol)\\ \Rightarrow x = \dfrac{n_{CO_2}}{n_A} = \dfrac{ \dfrac{1,792}{22,4}}{0,02} = 4\)

A : \(C_4H_8O_zN_tCl_t\)

Suy ra: 16z + 49,5t =81,5

Với z = 2 ;t = 1 thì thỏa mãn

Vậy CTPT của A: \(C_4H_8O_2NCl\)

Bình luận (2)
traitimtrongvang
31 tháng 1 lúc 17:07
Hợp chất vô cơHợp chất hữu cơ
Nước,amoniac,natri clorua,stronti clorua,natri hipoclorit,canxi monodirua,mangan II oxit,axit cacbonic, cacbon monoxit, cacbon dioxit, iot,hidrometan, etilen, axit axetic, etan, axetilen, etanol, metanol,Clorofom,nitrometan,propan, benzen, đimetyl ete, metoxietan,clotriflometan, glucozơ, nhựa PE, nhựa PVC.

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
23 tháng 1 lúc 19:53

a)

\(n_C = n_{CO_2} = \dfrac{4,48}{22,4} = 0,2(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} = \dfrac{3,6}{18}.2= 0,4(mol)\\ n_O = \dfrac{6-0,2.12-0,4}{16} = 0,2(mol)\)

Vậy X gồm 3 nguyên tố : C,H và O.

b)

Ta có: \(n_C: n_H : n_O = 0,2: 0,4 : 0,2 = 1 : 2 : 1\)

Vậy, CTĐGN là CH2O

c)

CTHH của X: (CH2O)n.

Ta có : (12 + 2+16)n = 30.2

Suy ra n = 2

Vậy CTHH của X : C2H4O2

Bình luận (0)
traitimtrongvang
17 tháng 1 lúc 18:46

\(n_{CO_2} = 0,1 ; n_{H_2O} = 0,1\)

\(M_X = \dfrac{1}{ \dfrac{0,373}{22,4}} = 60(đvC)\)

Bảo toàn khối lượng : 

\(m_{O_2} = 0,1.44 + 1,8 -3 = 3,2(gam)\\ \Rightarrow n_{O_2} = 0,1(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với C,H và O :

\(n_C = n_{CO_2} = 0,1\ mol\\ n_H = 2n_{H_2O} = 0,1.2 = 0,2\ mol\\ n_O = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} -2n_{O_2} = 0,1(mol)\\ n_X = \dfrac{3}{60} = 0,05(mol)\)

Ta có : 

Số nguyên tử Cacbon = \( \dfrac{0,1}{0,05} = 2\)

Số nguyên tử Hidro = \( \dfrac{0,2}{0,05} = 4\)

Số nguyên tử Oxi = \( \dfrac{0,1}{0,05} = 2\)

Vậy CTPT của X : C2H4O2

Bình luận (0)
traitimtrongvang
10 tháng 1 lúc 13:03

Ta có :

\(n_{CO_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\\ n_{H_2O} = \dfrac{7,2}{18}= 0,4(mol)\)

Suy ra : 

\(n_C = n_{CO_2} = 0,3(mol)\\ n_H = 2n_{H_2} = 0,4.2 = 0,8(mol)\)

Mà : 

\(m_C + m_H + m_O = m_B \Rightarrow n_O = \dfrac{4,4-0,3.12-0,8}{16} =0\).Chứng tỏ B không chứa Oxi.

Ta có : \(n_C : n_H = 0,3 : 0,8 = 3 : 8\)

Nên gọi CTHH của B là \((C_3H_8)_n\)

Mặt khác : \(M_B = (12.3 + 8).n = 44\\ \Rightarrow n = 1\)

Vậy CTHH của B : C3H8

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN