Bài 34: Bài luyện tập 6

Quang Nhân
15 tháng 7 lúc 9:41

\(n_{H_2}=\dfrac{6.72}{22.4}=0.3\left(mol\right)\)

\(Fe_3O_4+4H_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}3Fe+4H_2O\)

\(..........0.3.....0.225\)

\(m_{Fe}=0.225\cdot56=12.6\left(g\right)\)

Lượng hơi nước sinh ra không thể khử đồng được em nhé !

 

Bình luận (0)
hnamyuh
24 tháng 5 lúc 21:02

Bài 1 : 

$R + 2HCl \to RCl_2 + H_2$
n R = n H2 = 2,24/22,4 = 0,1(mol)

M R = 2,4/0,1 = 24(Mg) - Magie

Bài 2 : 

$2R + 6HCl \to 2RCl_3 + 3H_2$
n H2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol)

n R = 2/3 n H2 = 0,1(mol)

M R = 2,7/0,1 = 27(Al) - Nhôm

Bình luận (0)
Khánh Đan
24 tháng 5 lúc 19:55

undefined

Bình luận (0)
Smile
24 tháng 5 lúc 20:04

a)\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)

\(n_{Mg}=\dfrac{7,2}{24}=0,3mol\)

\(\rightarrow0,3molH_2\)\(\rightarrow V_{H2}=0,3.22,4=6,72l\)

b)\(H_2+Fe_2O_3\rightarrow3H_2O+2Fe\)

\(n_{Fe2O3}=\dfrac{19,2}{160}=0,12mol\)

\(\rightarrow0,24molFe\rightarrow m_{Fe}=0,24.56=13,44gam\)

Bình luận (0)
hnamyuh
22 tháng 5 lúc 16:35

a)

$Zn + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2(1)$
$2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2(2)$
$Fe + H_2SO_4 \to FeSO_4 + H_2(3)$

b)

Coi m Zn = m Al = m Fe = 100(gam)

\(n_{H_2(1)} = n_{Zn} = \dfrac{100}{65}(mol)\\ n_{H_2(2)} = \dfrac{3}{2}n_{Al} = \dfrac{3}{2}.\dfrac{100}{27} = \dfrac{100}{18}(mol)\\ n_{H_2(3)} = n_{Fe} = \dfrac{100}{56}(mol)\\\)

Ta thấy : 

\(n_{H_2(1)} < n_{H_2(3)} < n_{H_2(2)}\) nên dùng kim loại Al cho được nhiều khí hidro nhất.

c) Coi $n_{H_2} = 1(mol)$
n Zn = n H2 = 1(mol) => m Zn = 1.65 = 65(gam)

n Al = 3/2 n H2 = 1,5(mol) => m Al = 1,5.27 = 40,5(gam)

n Fe = n H2 = 1(mol) => m Fe = 1.56 = 56(gam)

Vậy cùng một thể tích hidro thì Al có khối lượng nhỏ nhất

Bình luận (0)
Khánh Đan
22 tháng 5 lúc 16:35

a, PT: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\) (1)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\) (2)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\) (3)

b, Giả sử: mZn = mAl = mFe = a (g)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=\dfrac{a}{65}\left(mol\right)\\n_{Al}=\dfrac{a}{27}\left(mol\right)\\n_{Fe}=\dfrac{a}{56}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2\left(1\right)}=n_{Zn}=\dfrac{a}{65}\left(mol\right)\\n_{H_2\left(2\right)}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=\dfrac{a}{18}\left(mol\right)\\n_{H_2\left(3\right)}=n_{Fe}=\dfrac{a}{56}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ Al cho nhiều khí H2 nhất.

c, Giả sử: nH2 (1) = nH2 (2) = nH2 (3) = b (mol)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=n_{H_2\left(1\right)}=b\left(mol\right)\\n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2\left(2\right)}=\dfrac{2}{3}b\left(mol\right)\\n_{Fe}=n_{H_2\left(3\right)}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Zn}=65b\left(g\right)\\m_{Al}=\dfrac{2}{3}b.27=18b\left(g\right)\\m_{Fe}=56b\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ Khối lượng Al pư là nhỏ nhất.

Bình luận (0)
💢Sosuke💢
22 tháng 5 lúc 16:37

Tham Khảo :

a) PTHH:

\(\begin{array}{l} \mathrm{Zn}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} \rightarrow \mathrm{ZnSO}_{4}+\mathrm{H}_{2} \\ \mathrm{Fe}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4 \text { loãng }} \rightarrow \mathrm{FeSO}_{4}+\mathrm{H}_{2} \\ 2 \mathrm{Al}+3 \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} \rightarrow \mathrm{Al}_{2}\left(\mathrm{SO}_{4}\right)_{3}+3 \mathrm{H}_{2} \end{array}\)

b) Giả sử một khối lượng là \(\text{a (g)}\) kim loại kẽm sắt và nhôm cho cùng:

\(\begin{array}{l} \mathrm{Zn}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} \rightarrow \mathrm{ZnSO}_{4}+\mathrm{H}_{2}\\ \mathrm{Fe}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4 \text { loãng }} \rightarrow \mathrm{FeSO}_{4}+\mathrm{H}_{2}\\ 2 \mathrm{Al}+3 \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} \rightarrow \mathrm{Al}_{2}\left(\mathrm{SO}_{4)_{3}}+3 \mathrm{H}_{2}\right.\\ \text { Ta có } \mathrm{n}_{\mathrm{Fe}}=\frac{\mathrm{a}}{56} ; \mathrm{n}_{\mathrm{Zn}}=\frac{\mathrm{a}}{65} ; \mathrm{n}_{\mathrm{Al}}=\frac{\mathrm{a}}{27}\\ \text { Theo } \mathrm{pt} \mathrm{n}_{\mathrm{H}_{2}}(1)=\mathrm{n}_{\mathrm{Zn}}=\frac{\mathrm{a}}{65} \mathrm{~mol}\\ \mathrm{n}_{\mathrm{H}_{2}(2)}=\mathrm{n}_{\mathrm{Fe}}=\frac{\mathrm{a}}{56} \mathrm{~mol} \end{array}\)\(\begin{array}{l} \mathrm{n}_{\mathrm{H}_{2}(3)}=\frac{3}{2} \cdot \mathrm{n}_{\mathrm{A} 1}=\frac{3}{2} \cdot \frac{\mathrm{a}}{27}=\frac{\mathrm{a}}{18} \mathrm{~mol}\\ \text { Như vậy ta nhận thấy } \frac{a}{18}>\frac{a}{56}>\frac{a}{65} \Rightarrow \mathrm{n}_{H_{2}}(3)>\mathrm{n}_{\mathrm{H}_{2}}(2)>\mathrm{n}_{\mathrm{H}_{2}}(1) \end{array}\)

Vậy cho cùng một lượng kim loại tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thì nhôm cho nhiều khí hidro hơn, sau đó đến sắt và ít nhất là kẽm

c) Nếu thu được cùng một lượng khí hidro thì khối lượng kim loại ít nhất là nhôm, sau đó đến sắt, cuối cùng là kẽm.

 

 

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
22 tháng 5 lúc 10:27

\(n_{Zn}=\dfrac{19.5}{65}=0.3\left(mol\right)\)

\(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

\(0.3........................0.3..........0.3\)

\(m_{ZnSO_4}=0.3\cdot161=48.3\left(g\right)\)

\(V_{H_2}=0.3\cdot22.4=6.72\left(l\right)\)

\(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0.2\left(mol\right)\)

\(CuO+H_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}Cu+H_2O\)

\(0.2..........0.3\)

\(LTL:\dfrac{0.2}{1}< \dfrac{0.3}{1}\Rightarrow H_2dư\)

\(m_{H_2\left(dư\right)}=\left(0.3-0.2\right)\cdot2=0.2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
22 tháng 5 lúc 10:27

a) $Zn + H_2SO_4 → ZnSO_4 + H_2$

b) n ZnSO4 = n Zn = 19,5/65 = 0,3(mol)

=> m ZnSO4 = 0,3.161 = 48,3(gam)

c) n H2 = n Zn = 0,3(mol)

V H2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

c)

$CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O$
n CuO = 16/80 = 0,2(mol) < n H2 = 0,3 nên H2 dư

n H2 pư = n CuO = 0,2(mol)

=> m H2 dư = (0,3 - 0,2).2 = 0,2(gam)

Bình luận (0)
Quang Nhân
22 tháng 5 lúc 9:41

\(n_{FeO}=\dfrac{3.2}{72}=\dfrac{2}{45}\left(mol\right)\)

\(FeO+H_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}Fe+H_2O\)

\(\dfrac{2}{45}....\dfrac{2}{45}....\dfrac{2}{45}\)

\(V_{H_2}=\dfrac{2}{45}\cdot22.4=1\left(l\right)\)

\(Fe+\dfrac{3}{2}Cl_2\underrightarrow{^{t^0}}FeCl_3\)

\(\dfrac{2}{45}.............\dfrac{2}{45}\)

\(m_{FeCl_3}=\dfrac{2}{45}\cdot162.5=7.22\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Trần Thu Hà
5 tháng 4 2017 lúc 18:27

Cách thực hiện:

+ Lấy kẹp sắt gắp mẩu than đốt nóng đỏ rồi cho vào các khí trên, khí nào làm mẩu than bùng cháy, đó là khí oxi

C + O2 -to-> CO2

+Nung nóng bột CuO rồi cho các khí còn lại lần lượt đi qua, khí nào làm xuất hiện màu đỏ (Cu) là khí H2

CuO + H2 -to-> Cu +H2O

+ khí còn lại là không khí (không là đổi mà CuO)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
5 tháng 4 2017 lúc 19:17

Dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ:

- Lọ cho que đóm sang bùng lên: lọ chứa oxi.

- Lọ không làm thay đổi ngọn lửa: lọ chứa không khí.

- Lọ làm que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh mờ và có tiếng nổ lách tách nhẹ là lọ chứa hi đro (hoặc lọ còn lại chứa hiđro)Bình luận (1)
Tiểu Thư Họ Hà
6 tháng 4 2017 lúc 9:12

Cho khí trong từng lọ lần lượt qua một que đóm còn tàn đỏ,khí trong lọ nào làm cho que đóm bùng cháy thì lọ đó chứa khí oxi

PTHH: C+O2--->CO2

Cho khí trong từng lọ lần lượt qua bột Đồng (II) oxit nung nóng, khi trong lọ nào làm cho bột Đồng (II) oxit chuyển thành màu đỏ thì lọ đó chứa khí hidro

PTHH: H2+CuO--->Cu+H2O

Khi trong lọ còn lại là không khí

Bình luận (0)

M2O3  +  6 HCl -> 2 MCl3 + 3 H2O

nH2= 0,075(mol)

=>M(M2O3)=1,35/0,075=

Nói chung bài này số nó cứ lì kì á

Bình luận (0)

PTHH: A2O3  + 3 H2 -to-> 2A  + 3 H2O

Theo PT: (2MA+48)___2M(A)

Theo đề: 16(g)_____11,2(g)

Theo PT và đề:

(2M(A)+48).11,2 = 2.M(A).16

<=> 9,6M(A)= 537,6

<=>M(A)=56(g/mol)

=>M(III) là sắt (Fe)

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 3 lúc 15:50

\(n_{C_4H_{10}}=\dfrac{11.6}{58}=0.2\left(mol\right)\)

\(C_4H_{10}+\dfrac{13}{2}O_2\underrightarrow{^{t^0}}4CO_2+5H_2O\)

\(0.2.............1.3\)

\(n_{kk}=5n_{O_2}=1.3\cdot5=6.5\left(mol\right)\)

\(V_{kk}=6.5\cdot22.4=145.6\left(l\right)=0.1456\left(m^3\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN