Bài 33: Luyện tập: Ankin

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 2 tháng 7 2020 lúc 18:12

Cho V hỗn hợp A gồm propin và C2H4 trong dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng còn 0.84 lít khí bay ra và có 16,45g kết tủa. Hỏi thể tích của hỗn hợp A là ?

--

PTHH: \(CH\equiv C-CH_3+AgNO_3+NH_3\rightarrow AgC\equiv C-CH_3+NH_4NO_3\)

V(khí)= V(C2H4)= 0,84(l)

m(kết tủa)= \(m_{AgC\equiv C-CH_3}=16,45\left(g\right)\)

\(\rightarrow n_{AgC\equiv C-CH_3}=\frac{16,45}{147}=n_{propin}\)

=>\(V_{A\left(đktc\right)}=V_{C2H4}+V_{Propin}=0,84+\frac{16,45}{147}.22,4\approx3,347\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 19 tháng 5 2020 lúc 18:40

\(PTHH:C_nH_{2n-2}+\left(\frac{3n-1}{2}\right)O_2\underrightarrow{^{t^o}}nCO_2+\left(n-1\right)H_2O\)

_________14n-2_________________ n.44________________

__________5,4_________________17,6______________

\(\Leftrightarrow n=4\)

Vậy CTPT của X là C4H6

X có khả năng tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra chất kết tủa màu vàng nhạt:

=> CTCT X: là C≡C – C – C (but – 1 – in)

PT:

CH≡C−CH2−CH3+AgNO3+NH3 → AgC≡C−CH2−CH3↓

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 12 tháng 5 2020 lúc 20:05

a,

Ta có metan không phản ứng với dd Brom và etilen thì phản ứng với dd Brom theo PTHH

\(PTHH:C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

Nên khí thoát ra là khí metan

\(\Rightarrow V_{CH4}=1,12\left(l\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{CH4}=\frac{1,12}{4,48}.100\%=25\%\\\%V_{C2H4}=100\%-25\%=75\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 12 tháng 5 2020 lúc 20:04

C3H6+Br2->C3H6Br2

metan không tác dụng với dd nước brom

=> khí thoát ra là metan có V = 1,12 (lít)

%CH4 = 1,12\4,48.100%=25%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 5 2020 lúc 21:50

a, Ta có:

\(n_{hh}=\frac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\)

\(n_{CO2}=\frac{35,84}{22,4}=1,6\left(mol\right)\)

Giải hệ PT:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH4}+n_{C2H4}=1\\n_{CH4}+2n_{C2H2}=1,6\left(BT:C\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CH4}=0,4\left(mol\right)\\n_{C2H4}=0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

b, PTHH:

\(CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\)

0,4____0,8__________

\(C_2H_2+\frac{5}{2}O_2\rightarrow2CO_2+H_2O\)

0,6___________1,5____

\(\Rightarrow m_{O2}=32.\left(0,8+1,5\right)=73,6\left(g\right)\)

c,\(M_{hh}=\frac{0,4.16+0,6.26}{1}=22\)

Tỉ khối : \(d\frac{M_{hh}}{kk}=\frac{22}{29}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 5 2020 lúc 18:56

Ta có:

\(n_{CO2}=n_{CaCO3}=\frac{40}{100}=0,4\left(mol\right)\)

\(m_{H2O}=23-0,4.44=5,4\left(g\right)\)

\(n_{H2O}=\frac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\)

CTPT của ankin là CnH2n−2

\(\Leftrightarrow\frac{n}{2n-2}=\frac{0,4}{0,6}=\frac{2}{3}\)

Vậy CTPT của X là C4H6

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 5 2020 lúc 18:46

Ta có:

\(n_{Br2}=0,1.2=0,2\left(mol\right)\)

\(PTHH:C_nH_{2n-2}+2Br_2\rightarrow C_nH_{2n-2}Br_4\)

_________0,1_________0,2___________

\(M_{CnH2n-2}=\frac{4}{0,1}=40\)

\(\Leftrightarrow14n-2=40\)

\(\Leftrightarrow n=3\)

Vậy CTPT của X là C3H4

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 5 2020 lúc 18:58

Ta có:

\(n_{ankin}=n_{CO2}-n_{H2O}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Br2}=2n_{ankin}=0,04\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Br2}=0,04.80=3,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN