Bài 33: Điều chế Hiđro - Phản ứng thế

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
28 tháng 10 2020 lúc 22:14

PTHH: \(CuO+H_2\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\) (1)

\(MgO+H_2\underrightarrow{t^o}Mg+H_2O\) (2)

Ta có: \(n_{H_2O}=\frac{1,8}{18}=0,1\left(mol\right)\)

Gọi số mol của CuO là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2O\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của MgO là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2O\left(2\right)}=b\)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,1\\80a+40b=12\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=-0,1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Đề sai

Bình luận (0)
Đào Thu Hiền
21 tháng 6 2020 lúc 11:15

a) Số mol sắt tham gia phản ứng là:

nFe = \(\frac{m_{Fe}}{M_{Fe}}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH : Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

1 1 1 1 (mol)

0,1 0,1 0,1 0,1 (mol)

=> Khối lượng axit H2SO4 tham gia phản ứng là:

mH2SO4 = nH2SO4 . MH2SO4 = 0,1. 98 = 9,8 (g)

b) Khối lượng sắt sunfat FeSO4 là:

mFeSO4 = nFeSO4. MFeSO4 = 0,1. 152 = 15,2 (g)

c) Thể tích khí hidro sinh ra ở đktc là:

VH2 (đktc) = nH2. 22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 (l)

Bình luận (0)
Karik-Linh
18 tháng 6 2020 lúc 15:56

1,a) Người thu khí hidro bằng 2 cách , cách 1 gọi là phương pháp đẩy nước , cách 2 gọi là phương pháp đẩy không khí .

Có thể thu khí Hidro vì :

C1 : Hidro ít tan trong nước

C2 : Hidro nhẹ hơn không khí

Khi thu khí Hidro bằng phương pháp đẩy không khí, người ta phải úp ngược dụng cụ thu vì nếu để xuôi thì Hidro nhẹ hơn không khí nên sẽ bay lên cao, không thể thu được.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN