Bài 33. Điều chế Hiđro - Phản ứng thế

@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ 10 tháng 1 lúc 22:18

b, 

+ Khi thu khí oxi người ta thường để ngửa miệng ống nghiệm dựa vào tính chất nặng hơn không khí của oxi.

+ Còn khi thu hiđro người ta để úp miệng ống nghiệm dựa vào tính chất nhẹ hơn không khí của hiđro.

Bình luận (0)
@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ 10 tháng 1 lúc 22:16

a, Cách thu khí hiđro và oxi bằng cách đẩy nước thì đều dựa vào tính chất ít tan trong nước của chúng.

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 11 tháng 1 lúc 21:42

Gọi hóa trị kim loại R cần tìm là \(x\)  \(\left(x\in\left\{2;3;\dfrac{8}{3}\right\}\right)\)

PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\uparrow\)

            \(R_2O_x+xH_2\underrightarrow{t^o}2R+xH_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=\dfrac{19,5}{65}=0,3\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4}=\dfrac{40}{98}=\dfrac{20}{49}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) H2SO4 còn dư, Zn phản ứng hết

\(\Rightarrow n_R=\dfrac{0,6}{x}\left(mol\right)\) \(\Rightarrow M_R=\dfrac{11,2}{\dfrac{0,6}{x}}=\dfrac{56x}{3}\)

Ta thấy \(x=3\) thì \(M_R=56\) nên kim loại cần tìm là Sắt

+) Công thức của oxit bazơ: Fe2O3

+) Gọi tên: Sắt (III) oxit

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 10 tháng 1 lúc 21:33

PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

            \(AO+H_2\underrightarrow{t^o}A+H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\\n_{HCl}=\dfrac{20}{36,5}=\dfrac{40}{73}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{\dfrac{40}{73}}{2}\) \(\Rightarrow\) HCl còn dư, Zn phản ứng hết

\(\Rightarrow n_{H_2}=0,1mol=n_A\) \(\Rightarrow M_A=\dfrac{5,6}{0,1}=56\)  (Sắt)

+) Công thức hóa học: FeO

+) FeO là oxit bazơ 

+) Gọi tên: Sắt (II) oxit

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 10 tháng 1 lúc 21:13

a) PTHH: \(Fe_2O_3+3CO\underrightarrow{t^o}2Fe+3CO_2\)

                \(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

b) Ta có: \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Fe}=0,1mol\) \(\Rightarrow m_{Fe}=0,1\cdot56=5,6\left(g\right)\)

c) Theo PTHH: \(n_{hh}=3n_{Fe_2O_3}=0,3mol\)

\(\Rightarrow V_{hh}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 tháng 1 lúc 20:35

a)

\(Fe_3O_4 + 4CO \xrightarrow{t^o} 3Fe + 4CO_2\\ Fe_3O_4 + 4H_2 \xrightarrow{t^o} 3Fe + 3H_2O\)

b)

Ta có : \(n_{Fe_3O_4} = \dfrac{23,2}{232} = 0,1(mol)\)

Theo PTHH : 

\(n_{Fe} = 3n_{Fe_3O_4} = 0,3(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe} = 0,3.56 = 16,8(gam)\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 10 tháng 1 lúc 19:23

Fe  +  H2SO4  →   FeSO4  + H2

nFe = 5,6:56 =0,1 mol = nH2

2KMnO4 →  K2MnO4  +  MnO2  + O2

nKMnO4 = 15,8:158 = 0,1 mol => nO2 = 0,1:2 = 0,05 mol

2H2       +     O2   →  2H2O

0,1                0,05

Ta có \(\dfrac{0,1}{2}\)\(\dfrac{0,05}{1}\)=> Phản ứng vừa đủ H2 và O2 hết, nH2O = 0,1 mol

=> mH2O = 0,1.18 = 1,8 gam

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN