Bài 33: Axit sunfuric và muối sunfat

Karik-Linh
5 tháng 10 2020 lúc 19:33

Sử dụng quỳ tím hoặc gốc SO4 2-

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
13 tháng 8 2020 lúc 16:33

Điều chế NaOH

2NaCl+2H2O \(\xrightarrow[comangngan]{dpdd}\)2NaOH+Cl2+ 2H2

Điều chế nước javen

2NaCl+2H2O \(\xrightarrow[comangngan]{dpdd}\)2NaOH+Cl2+ 2H2

Cl2 + H2O ---> HCl + HClO

Điều chế FeS
FeS2 + 3O2 ---> FeSO4 + SO2

Điều chế Fe2(SO4)3

2NaCl+2H2O \(\xrightarrow[comangngan]{dpdd}\)2NaOH+Cl2+ 2H2

6FeSO4 + 3Cl2 ---> 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
29 tháng 6 2020 lúc 18:31

Khi cho đường saccarozơ (C12H22011) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc trong cốc thủy tinh thì thấy có bọt khí đẩy đẩy cacbon trào lên khỏi cốc. Thí nghiệm trên chứng minh được tính chất nào sau đây của H2SO4 đặc?

A. Chỉ có tính háo nước

B. Chỉ có tính oxi hoá mạnh

C. Tính háo nước và tính oxi hóa mạnh

D. Tính háo nước và tính khử mạnh

Bình luận (0)
Karik-Linh
29 tháng 6 2020 lúc 20:18

Khi cho đường saccarozơ (C12H22011) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc trong cốc thủy tinh thì thấy có bọt khí đẩy đẩy cacbon trào lên khỏi cốc. Thí nghiệm trên chứng minh được tính chất nào sau đây của H2SO4 đặc?

A. Chỉ có tính háo nước

B. Chỉ có tính oxi hoá mạnh

C. Tính háo nước và tính oxi hóa mạnh

D. Tính háo nước và tính khử mạnh

Bình luận (0)
Karik-Linh
30 tháng 6 2020 lúc 19:03
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN